Werkgroep Smartengeld

De werkgroep ontwikkelt een nieuwe Nederlandse methodiek voor de vaststelling van smartengeld.

Tegen de huidige methodiek bestaan veel bezwaren. Men heeft problemen met zowel de wijze van smartengeld vaststellen als de hoogte van het smartengeld. Binnen de letselschadebranche wordt breed de behoefte ervaren aan een transparanter en beter systeem voor de berekening van smartengeld.

In april 2012 is de Werkgroep Modernisering Vaststelling Smartengeld in het leven geroepen. Dit gebeurde op initiatief van De Letselschade Raad, de vereniging van letselschadeadvocaten ASP en het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV).

Doel

Doel van de werkgroep is een nieuw systeem voor de vaststelling van smartengeld te ontwikkelen. Het nieuw te ontwikkelen systeem moet tegemoet komen aan de bezwaren tegen de huidige praktijk, maar moet wel daarbij aansluiten. Het mag niet totaal afwijken.

De werkgroep heeft dan ook voorgesteld om een systeem te ontwikkelen waarin de smartengeldbedragen voor licht letsel materieel zijn genormeerd, en voor zwaarder letsel, eventueel daarnaast, een systeem van procesnormering leidraad biedt.

Uitgangspunten

Ingedeeld naar importantie heeft de werkgroep de volgende uitgangspunten voor verbetering gekozen:

 1. Inzichtelijkheid/Vergelijkbaarheid/Voorspelbaarheid
 2. Erkenning
 3. Actualisering/Geldontwaarding
 4. Flexibiliteit
 5. Verhoging bedrag
 6. Snelheid

Huidige methodiek

De kern van de huidige methode om de hoogte van een smartengeldvergoeding vast te stellen, wordt gevormd door de zoektocht naar vergelijkbare gevallen. Objectieve en concrete factoren om tot deze vergelijking te komen, ontbreken echter.

Professionals zoeken daarom naar rechterlijke uitspraken over ongeveer vergelijkbare gevallen. De ANWB bundelt samenvattingen van uitspraken in individuele zaken in de Smartengeldgids. Deze zaken zijn echter nooit exact vergelijkbaar met de zaak waarin het smartengeld moet worden vastgesteld. De vaststelling op basis van enigszins vergelijkbare gevallen uit het verleden, wordt daarom niet zelden als willekeurig ervaren.

Samenstelling Werkgroep Smartengeld

 • mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Margreet Eijkelenboom (LSA)
 • Berth Groot (NIVRE)
 • drs. Deborah Lauria (DLR),  voorzitter
 • drs. Petr Pliva (GAV)
 • drs. Han Schumacher (medisch adviseur)
 • mr. Marieta Storm (ANWB)
 • mr. Robert Verburg (advocaat)
 • mr. Marco Zwagerman (advocaat)

Stuurgroep Smartengeld

 • mr. Theo Kremer (Personenschade Instituut Verzekeraars)
 • mr. Peter Langstraat (advocaat namens LSA)
 • drs. Deborah Lauria (DLR)
 • mr. Lidwien Wellen (advocaat namens ASP)

Stand van zaken

Inmiddels hebben vijf expertmeetings plaatsgevonden. Tijdens de vijfde expertmeeting in september 2014 presenteerde de werkgroep een voorstel voor een nieuwe methodiek. In dit model wordt op inzichtelijker wijze rekening gehouden met de uitwerking van het letsel op diverse aspecten van het leven van de benadeelde.

De werkgroep verwerkt momenteel de commentaren die tijdens de expertmeeting verzameld werden. Het nieuwe systeem zal in 2015 tijdens een studiemiddag worden gepresenteerd en aansluitend worden getest door middel van een pilot. Het definitieve nieuwe model zal in de vorm van een De Letselschade Raad Richtlijn onder de hoede van De Letselschade Raad komen.