ASP uit Register Letselschade

“Een ASP Advocaat kan niet ook in het Register Letselschade staan”. Dat is het besluit dat de ASP (Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) tijdens haar algemene ledenvergadering op 5 april 2018 heeft genomen.

De Commissie Register Letselschade, die op het register toeziet, en De Letselschade Raad vinden het jammer dat de ASP dit heeft besloten.

Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken geworden. In dit Register Letselschade, dat GBL, GOMA en Keurmerk vervangt, vinden mensen met letselschade op één locatie een overzicht van:

– gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschadeadvocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.
– overige dienstverleners die Gedragscodes GBL, GOMA onderschrijven.

Het Register Letselschade is echter méér dan een vindplaats voor kwalitatief deskundige dienstverleners. Met de bundeling van krachten wordt tevens sterker ingezet op kwaliteitsverbetering van de hele letselschadebranche. Alle ingeschreven organisaties onderschrijven in essentie het gedachtengoed van de GBL en de GOMA en implementeren de kernwaarden uit deze documenten zoveel als verenigbaar is met de eigen beroepseisen, in hun werkwijze. Daarbij leven zij gezamenlijk geformuleerde kwaliteitseisen na en zijn zij bereid zich toetsbaar op te stellen. Tijdens self assessments en audits krijgen ingeschreven organisaties regelmatig de kans om te laten zien op welke wijze zij deze kwaliteitseisen in hun werkprocessen hebben opgenomen. De audits zijn positief ingericht, met het oog op het bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau.

Dat inschrijving in het Register Letselschade niet verenigbaar met het ASP lidmaatschap zou kunnen zijn, is vanuit dit licht dan ook niet goed begrijpelijk.

We zullen hier niet alle door de ASP aangedragen argumenten afzonderlijk bespreken, maar twee argumenten verdienen expliciet aandacht.

Als één van de redenen voor het ASP-besluit is opgegeven, dat het mogelijk zou zijn om als letselschade advocaat in het Register Letselschade te staan, zonder dat men lid is van een specialisatie vereniging. Dit is niet juist. In het Register Letselschade staan organisaties ingeschreven. Voor de inschrijving van Letselschade advocaten geldt de zogeheten 1 op 3 eis. Deze eis is integraal overgenomen uit het oude SKL Reglement waarbij aangetekend moet worden dat er altijd ASP advocaten in het bestuur van SKL vertegenwoordigd zijn geweest. De 1 op 3 eis betekent dat voor elke 3 advocaten in een kantoor, tenminste 1 daarvan LSA of ASP lid moet zijn. Voor de advocaten die dat (nog) niet zijn, geldt dat het kantoor ervoor moet zorgen dat deze advocaten zich alsnog als zodanig kwalificeren. Voor zover op basis van de vernieuwing van de bestaande reglementen inschrijving van individuele advocaten zal worden toegestaan, zal voor die advocaten gelden dat ze LSA-lid moeten zijn om ingeschreven te kunnen worden.

Daarnaast plaatst de ASP vraagtekens bij de vraag of de Commissie Register Letselschade wel onafhankelijk is, nu het Register hetzelfde beeldmerk gebruikt en ondersteuning krijgt van De Letselschade Raad. Hier blijkt sprake te zijn van een onjuiste beeldvorming. De Letselschade Raad is een stichting, wiens bestuur een onafhankelijke voorzitter benoemt, die tevens voorzitter is van het Platformoverleg. Het bestuur benoemt de overige bestuursleden op bindende voordracht van het Verbond van Verzekeraars, ANWB en Slachtofferhulp Nederland. Het bestuur benoemt tevens de leden die de Commissie Register Letselschade voordraagt. De onafhankelijkheid is dus gewaarborgd.

In de afgelopen jaren hebben meerdere gesprekken tussen ASP en De Letselschade Raad plaats gevonden, waarin De Letselschade Raad heeft open gestaan voor de visie en input van de ASP. Ook is het concept reglement voor in te schrijven advocaten voor een reactie aan ASP voorgelegd zonder dat  een inhoudelijke reactie is ontvangen.

De Letselschade Raad stond en staat open voor overleg met alle binnen de wereld van de letselschade werkzame groeperingen en acht het, bezien vanuit de doelstellingen van De Letselschade Raad, jammer dat de ASP daaraan geen constructieve bijdrage wenst te leveren.

De Letselschade Raad                     De Commissie Register Letselschade
Mr. F. Th. Kremer                             Mr. D. Wachter
directeur a.i.                                     voorzitter

2 mei 2018