Toezicht op kwaliteit

Op 1 januari 2017 is de Stichting Keurmerk Letselschade door fusie opgegaan in De Letselschade Raad. Daarmee is één kwaliteitsstelsel voor de letselschadebranche ontstaan: het Register Letselschade.

De onafhankelijke Commissie Register Letselschade, in het leven geroepen vanwege deze fusie, houdt toezicht op de kwaliteit van het handelen van de in het Register Letselschade ingeschreven organisaties.

Dankzij duidelijke eisen aan de poort en periodieke kwaliteitscontroles geeft inschrijving in het Register Letselschade de garantie dat de aangesloten organisaties handelen volgens de vastgelegde normen. Het Register Letselschade biedt daardoor duidelijkheid aan alle betrokken partijen, in de eerste plaats aan mensen met letselschade.

Self-assessment en bezoekaudit

Een onafhankelijke derde partij controleert periodiek of de organisaties in het Register Letselschade voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze toetsing bestaat uit een jaarlijks self assessment en een driejaarlijkse bezoekaudit met dossieronderzoek. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de Gedragscodes GBL en GOMA en het Reglement van de voormalige Stichting Keurmerk Letselschade.

Reactie op signalen

De Raad onderneemt actie bij signalen van mogelijk onprofessioneel, ongewenst of laakbaar handelen. Hiervoor is de Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken ingesteld. Leden van de werkgroep en/of medewerkers van De Letselschade Raad kunnen een organisatie erop aanspreken als de houding van een dienstverlener niet adequaat is. Indien geen verbetering optreedt, kan besloten worden de organisatie te verwijderen uit het Register Letselschade.