Herziening van de GOMA

De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA werken aan actualisering en verbetering van de GOMA. De Raad streeft naar een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

Ter voorbereiding op de herziening van de GOMA heeft vanaf juni 2015 een brede consultatie plaats gevonden. Op deze pagina vindt u nadere informatie over het project. Onder de gerelateerde items onderaan deze pagina zal De Letselschade Raad belangrijke documenten plaatsen, zoals het Projectplan GOMA 2.0, verslagen van vergaderingen en expertmeetings etc.

Expert meetings

De Letselschade Raad heeft diverse expert meetings voor professionals uit de branche georganiseerd om zicht te krijgen op de wensen en behoeften ten aanzien van de herziening van de GOMA. Tevens wilde de Raad langs deze weg best practices en praktische tips voor de diverse sectoren verzamelen.

Op basis van de resultaten van de expertmeetings, is medio 2016 gestart met het bijeenbrengen en structureren van alle input uit de diverse gremia. Een kleine groep, voorgezeten door prof. mr. Arno Akkermans werkt aan het maken van een nieuwe structuur op basis waarvan de nieuwe GOMA geschreven zal worden. Deze werkgroep bestaat uit een aantal leden van de PC GOMA.

Een belangrijk uitgangspunt bij het schrijven van de nieuw GOMA is het aansluiting zoeken bij relevante wetgeving, zoals de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg, ofwel de Wkkgz. Voor meer informatie over de Wkkgz klikt u hier.
U vindt daar bijvoorbeeld ook een overzicht van de meest gestelde vragen door zorgprofessionals.

Ronde tafelgesprekken

Tevens organiseert de Raad ronde tafelgesprekken met belangenbehartigers van patiënten, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, juristen van zelfregelende ziekenhuizen en klachtenfunctionarissen. Tijdens ronde tafelgesprekken vindt een open dialoog plaats tussen de deelnemers. Zij informeren elkaar over ervaren problemen en zoeken constructief naar oplossingen.

Medische machtiging

De opmaat naar een grondige herziening van de GOMA is de ontwikkeling van een medische machtiging. In opdracht van De Letselschade Raad verkent een werkgroep de criteria voor een bruikbare en breed gedragen medische machtiging. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de KNMG, het VU medisch centrum, het OLVG, de medische aansprakelijkheidsverzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars, medisch adviseurs en belangenbehartigers. Voorzitter van de werkgroep is Arno Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de VU Amsterdam.

Voordelen

Het werken met een medische machtiging biedt voordelen. Het regelen van schadeclaims wordt eenvoudiger en minder tijdrovend, doordat het niet nodig is om steeds weer toestemming te vragen aan de patiënt. Voor alle betrokken professionals ontstaat duidelijkheid over de voorwaarden, rechten en plichten met betrekking tot het verstrekken van medische informatie, zoals transparantie over en weer en proportionaliteit. Patiënten zijn dus verzekerd van zorgvuldigheid en van respect voor hun privacy.

Binnen de werkgroep is aangegeven aan welke eisen een medische machtiging in elk geval moet voldoen. Ten eerste moet de patiënt de informatie kunnen inzien voordat deze naar een medisch adviseur wordt gezonden. Ten tweede moet de medisch adviseur de informatie kunnen delen met bepaalde (in een toelichting genoemde) personen binnen de zorginstelling of de verzekeringsmaatschappij. Tot slot moet de patiënt vooraf worden geïnformeerd indien de informatie wordt verstrekt aan anderen, bijvoorbeeld voor een ‘second opinion’.

De werkgroep wil zo veel mogelijk professionals uit de zorgsector en de letselschadebranche informeren over en betrekken bij de discussie over de medische machtiging. De verslagen van de bijeenkomsten in januari en april 2014 zijn om die reden gepubliceerd.

Apart e-mailadres

De Letselschade Raad heeft een speciaal e-mailadres geopend om zoveel mogelijk input te verzamelen ten behoeve van de herziening van de GOMA.

Heeft u wensen in dit kader? Wilt u een best practice onder de aandacht brengen? Zijn er onderdelen van de GOMA die u in de praktijk voor problemen plaatsen? Waarmee moet zeker rekening worden gehouden? Wat zou u graag (anders) geregeld willen zien?

Laat het ons weten en stuur een reactie aan de GOMA mailbox.

Meer over de herziening van de GOMA