Signalering

Per 1 december 2021 is de loketfunctie van De Letselschade Raad (hierna: DLR)  overgeheveld naar Slachtofferhulp Nederland (hierna SHN). Het bestuur van DLR heeft hiertoe besloten in aansluiting op de reeds in 2018 doorgevoerde wijziging van activiteiten van DLR: deze werden vanaf toen met name op de professionele dienstverleners in de branche gericht om zo tot een gunstiger beleid te komen in het belang van het slachtoffer van letselschade door ongevallen of vermeende medische fouten.

De Letselschade Raad heeft met name een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche.

Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet bij dit beleid. DLR bemiddelt DLR dan ook niet in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt niet onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.

Om slachtoffers toch ten dienste te kunnen zijn en de verdiende aandacht te geven, verwijst DLR deze slachtoffers naar SHN. Gezien haar ervaring in bijstand van slachtoffers van velerlei (letsel)schadeveroorzakende gebeurtenissen, is SHN bij uitstek de instantie die het hulpzoekende slachtoffer te woord kan staan en verder kan helpen.

Signaleringsfunctie:

Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van DLR graag wél nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt dus wél zijn signaleringsfunctie.

Let op: deze meldingen gelden als signaleringen maar zullen niet alsnog uitmonden in een bemiddeling tussen de betrokken partijen. Signalen die voor DLR relevant zijn, worden meegenomen in de audits en bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, bij het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.