De Letselschade Raadsdag, symposia en andere bijeenkomsten ›

Als netwerkorganisatie stimuleert De Letselschade Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door Raadsdagen, symposia en andere bijeenkomsten, zoals Webinars te organiseren. In een snel veranderende wereld krijgt ook de letselschadebranche te maken met vele nieuwe ontwikkelingen.

Project Herstelbemiddeling ›

Naar aanleiding van het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft De Letselschade Raad in een brief de Minister van Rechtsbescherming meegedeeld dat zij verschillende maatregelen voorstelt om tot verbetering van de afhandeling van letselschadezaken te komen. Eén van de maatregelen betreft het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.

Werkgroep Normering ›

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

Handreiking Zorgschade ›

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

KTO voor de letselschadebranche ›

Elke organisatie in het Nationaal Keurmerk Letselschade moet aan een aantal cumulatieve vereisten voldoen om ingeschreven te worden en te blijven. Een van die vereisten is het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO).

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken ›

De Letselschade Raad bood in november 2020 de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte. Daarmee wordt samenwerking gestimuleerd en gestroomlijnd tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.