Conceptrichtlijn Rente en Inflatie geen officiële status

In discussies op social media werd eind 2019 veelvuldig gewezen op een conceptrichtlijn rekenrente van De Letselschade Raad.

De Letselschade Raad benadrukt nogmaals dat het niet de bedoeling is om een conceptversie van een nog in ontwikkeling zijnde richtlijn als officiële bron te hanteren.

De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad heeft in het verleden gewerkt aan een “Richtlijn Rente en Inflatie”. Deze Richtlijn was bedoeld om eenduidig en objectief de rente en inflatiegrondslag vast te kunnen stellen ten bate van de kapitalisatie van toekomstige schade.

De Werkgroep Normering ressorteert onder het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de Werkgroep Normering worden benoemd door het Platformoverleg en treden op namens de respectieve achterbannen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te bewerkstelligen, is volgens de vaste werkmethodiek van de Werkgroep Normering in het najaar van 2017 een concept van de Richtlijn Rente en Inflatie aan de achterbannen voorgelegd voor externe feedback. Uit deze consultatie kwamen zodanig zwaarwegende bezwaren naar voren dat de Richtlijn niet kon worden afgerond en is er dus geen sprake van een bestaande, door een ieder gedragen, Richtlijn Rente en Inflatie.