Algemene vragen

Loketfunctie De Letselschade Raad per 1 december 2021 naar Slachtofferhulp Nederland 

Per 1 december 2021 zal de loketfunctie van De Letselschade Raad (hierna: DLR)  worden overgeheveld naar Slachtofferhulp Nederland (hierna SHN). Het bestuur van DLR heeft hiertoe besloten in aansluiting op de reeds in 2018 doorgevoerde wijziging van activiteiten van DLR: deze werden vanaf toen met name op de professionele dienstverleners in de branche gericht om zo tot een gunstiger beleid te komen in het belang van het slachtoffer van letselschade door ongevallen of vermeende medische fouten.

Sindsdien bemiddelt DLR niet meer in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR. De Raad heeft met name een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche. Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet meer bij dit beleid.

Inmiddels is echter wel gebleken dat slachtoffers van letselschade door welke oorzaak dan ook, zich toch regelmatig tot DLR blijven wenden. Om deze slachtoffers toch ten dienste te kunnen zijn en de verdiende aandacht te geven, is besloten tot overheveling van de loketfunctie naar SHN. Gezien haar ervaring in bijstand van slachtoffers van velerlei (letsel)schadeveroorzakende gebeurtenissen, is SHN bij uitstek de instantie die het hulpzoekende slachtoffer te woord kan staan en verder kan helpen, zie: https://www.slachtofferhulp.nl/ en https://www.slachtofferhulp.nl/contact/.

Signaleringsfunctie: 

Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van DLR graag wel nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. DLR behoudt dus wél zijn signaleringsfunctie. U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op contact@deletselschaderaad.nl.

Van voornoemde meldingen worden de signalen die voor DLR relevant zijn, meegenomen in de audits en bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, bij het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.

=> Hierna volgt nog enige algemene informatie waarin u wellicht reeds een antwoord vindt op de vraag die u wilde stellen.  

Klachten over verzekeraars:
Bij klachten over verzekeraars staat de weg naar het KIFID open. In eerste instantie dient bij de directie/klachtencommissie van de verzekeraar zelf geklaagd te worden. Bent u over de afhandeling van die klacht niet tevreden, dan staan er nog 2 mogelijkheden open:

1. Klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Dit moet binnen drie maanden nadat u op de hoogte bent gesteld van het standpunt van de verzekeraar, gebeuren. Binnen Kifid doorloopt de klacht vervolgens een aantal ‘fasen’: de klacht wordt in principe eerst behandeld door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Daarna kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in beeld komen en tot slot is er een Commissie van Beroep. Lees ook: https://www.kifid.nl/ .  

2. Naar de rechter stappen
Bent u het niet eens met het oordeel van Kifid, dan kunt u naar de rechter stappen. Ook kunt u meteen naar de rechter gaan, zonder eerst bij Kifid aan te kloppen. Let op: als u meteen naar de rechter gaat, kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het Kifid. Het klachteninstituut mag namelijk geen klachten in behandeling nemen die al door een gewone rechter behandeld zijn.

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening  

De belangrijkste taak van de Tuchtraad is erop toe te zien dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. Dat wil zeggen dat verzekeraars tegenover consumenten de goede naam en het aanzien van de bedrijfstak van het verzekeringsbedrijf in stand houden. Ook oordeelt de Tuchtraad over klachten met betrekking tot het naleven van onder andere de Gedragscode Verzekeraars (ook de naleving van de GBL en GOMA). De Tuchtraad heeft een andere rol dan het Kifid. De Tuchtraad doet geen (civielrechtelijke) uitspraak over de aansprakelijkheid van partijen of over uitleg van wettelijke of contractuele bepalingen. De Tuchtraad is ook geen beroepsinstantie waaraan de uitspraken van de Geschillencommissie van het Kifid kunnen worden voorgelegd. Het Reglement van de Tuchtraad kent wel de mogelijkheid van een doorverwijzing door de Geschillencommissie naar de Tuchtraad voor een tuchtrechtelijke beoordeling. https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/tuchtraad-doet-uitspraak-over-ontvankelijkheid-klagers

Klachten over belangenbehartigers:
Met klachten over belangenbehartigers kunt u terecht bij de beroepsverenigingen waarbij zij zijn aangesloten, zoals NIS, NIVRE, NLE en, wanneer het een advocaat betreft bij de LSA, ASP en/of de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisaties en ook de daarbij aangesloten kantoren, behoren een klachtenregeling te hebben. Los daarvan, kan ook de gang naar de rechter worden gemaakt.

Informatie op www.deletselschaderaad.nl

Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade kunnen slachtoffers van ongevallen en vermeende medische fouten terecht op onze website: https://deletselschaderaad.nl/slachtoffers/. Hier leest u bijvoorbeeld welke stappen u kunt ondernemen na een ongeval of een vermeende foutieve medische handeling, of hoe u een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger kunt vinden die u bij kan staan. Zie ook: https://deletselschaderaad.nl/nkl/nkl/  en https://deletselschaderaad.nl/nkl/.

Deskundig belangenbehartiger:  

Voor specifieke (inhoudelijke) vragen over uw zaak en uw mogelijkheden, verwijzen we u naar een deskundig belangenbehartiger.  We benadrukken dat het beroep van letselschadebehandelaar niet wettelijk is beschermd. Kijkt u voor meer informatie over het vinden van een deskundig belangenbehartiger op: https://deletselschaderaad.nl/slachtoffers/schaderegeling/zelf-regelen-of-hulp-zoeken/. In het Nationaal Keurmerk Letselschade staan dienstverleners opgenomen die zich aan de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door De Letselschade Raad willen houden: https://deletselschaderaad.nl/nkl/.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, dan raden wij u dus aan om contact op te nemen met Slachtofferhulp Nederland: https://www.slachtofferhulp.nl/contact/ .