Slachtofferhulp Nederland voor hulp bij letselschade

Per 1 december 2021 is de loketfunctie van De Letselschade Raad  overgeheveld naar Slachtofferhulp Nederland.

Het bestuur van De Letselschade Raad heeft hiertoe besloten in aansluiting op de  gewijzigde van activiteiten van De Letselschade Raad: deze activiteiten zijn met name gericht op de professionele dienstverleners in de branche om zo tot een gunstiger beleid te komen in het belang van het slachtoffer van letselschade door ongevallen of vermeende medische fouten.

De Letselschade Raad bemiddelt niet meer in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.

De Raad heeft met name een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche. Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet meer bij dit beleid.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtoffers van letselschade door welke oorzaak dan ook,  wenden zich toch regelmatig tot De Letselschade Raad wenden. Om deze slachtoffers toch ten dienste te kunnen zijn en de verdiende aandacht te geven, is besloten de loketfunctie van De Letselschade Raad over te hevelen naar Slachtofferhulp Nederland. Gezien haar ervaring in bijstand van slachtoffers van velerlei (letsel)schadeveroorzakende gebeurtenissen, is Slachtofferhulp Nederland bij uitstek de instantie die het hulpzoekende slachtoffer te woord kan staan en verder kan helpen.

Signaleringsfunctie:

Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van De Letselschade Raad graag wél nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt dus wél zijn signaleringsfunctie. U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op contact@deletselschaderaad.nl.

Let op: deze meldingen gelden als signaleringen maar zullen niet alsnog uitmonden in een bemiddeling tussen de betrokken partijen. Signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn, worden meegenomen in de audits en bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, bij het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.