Uw letselschade verhalen

Een deskundige belangenbehartiger helpt u met praktische adviezen en concrete en juridische hulp bij het verhalen van uw letselschade.

Een belangenbehartiger helpt ook met het verzamelen van bewijsmateriaal en voorkomt een eventuele verjaring van uw zaak. Hieronder vindt u voorbeelden van de belangrijkste typen belangenbehartigers.

Wie is deskundig?

Belangenbehartigers hanteren diverse benamingen, zoals letselschade-expert, letselschade-specialist, juridisch expert en dergelijke. Schade-experts van verzekeraars zijn vaak werkzaam bij expertise-bureaus voor verzekeraars.

Helaas is het beroep ‘letselschade-expert’ of  ‘letselschadespecialist’ niet beschermd. Iedereen mag zich zo noemen. U hoeft maar te googelen en u zult een lange lijst van allerlei soorten belangenbehartigers aantreffen. Maar hoe weet u nu of u met een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger te maken heeft?

Deskundigheid vindt u bij de organisaties die zijn aangesloten bij:

  1. Het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL).
  2. Letselschade-advocaten, aangesloten bij de beroepsvereniging LSA en/of ASP.
  3. Letselschade-experts, aangesloten bij het NIVRE.
  4. Nederlandse Letselschade Experts (NLE).

Bij letsel als gevolg van een medisch incident, is het zeer belangrijk dat de letselschade-expert of –advocaat voldoende kennis en ervaring heeft met medische aansprakelijkheid. Vraag hier vooraf goed naar!

Ga direct naar het NKL

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan meteen in. Dat kan rechtstreeks of via uw tussenpersoon. U heeft een meldingsplicht. Als u de schade niet tijdig meldt, loopt u een risico. Het kan zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de schade dan niet meer behandelt.

Vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeraars zijn in het bezit van het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad. Dit betekent dat zij handelen volgens de gedragsregels van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De Letselschade Raad toetst regelmatig de kwaliteit van hun handelen.

Werkwijze

In de polisvoorwaarden staat of u recht heeft op ondersteuning bij het regelen van letselschade. Bij twijfel kunt u het aan de rechtsbijstandsverzekeraar of tussenpersoon vragen.

Een gespecialiseerde jurist of advocaat van uw rechtsbijstandsverzekeraar geeft u individuele rechtshulp. Hij of zij stelt de andere partij of diens verzekeraar aansprakelijk en behandelt uw zaak op een deskundige en onafhankelijke manier. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt ook de bijkomende kosten zoals een medisch onderzoek, inkomensschadeberekening en proceskosten.

Soms komt een (buitendienst)medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar bij u thuis om een en ander te bespreken. Vaak is ook een schaderegelaar van de aansprakelijke verzekeraar bij dit gesprek aanwezig.

Kosten

Als verzekerde kost deze rechtshulp u in principe niets. Wel kan er een maximum aan de dekking zijn verbonden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Vakbond

Bent u lid van een vakbond, zoals bijvoorbeeld het FNV of de CNV, dan kunt u mogelijk langs deze weg juridische hulp krijgen. Diverse vakbonden bieden gratis rechtshulp aan hun leden. Informeer zo snel mogelijk bij uw vakbond naar de mogelijkheden.

Letselschade-expert

U kunt uw belangen laten behartigen door letselschade-expert. Deze belangenbehartiger staat u bij en adviseert u. Samen met u onderzoekt uw belangenbehartiger de hoogte van uw schade en of het mogelijk is deze te verhalen. Het verschil met een letselschade-advocaat is dat deze laatste ook voor u kan procederen indien dat noodzakelijk is.

Werkwijze

Uw belangenbehartiger helpt u om de schade vergoed te krijgen. Hij of zij overlegt en onderhandelt namens u met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Ook de inschakeling van (onafhankelijke) deskundigen kan een punt van overleg zijn. Allerlei vragen spelen een rol bij het regelen van letselschade. Wie moet uw schade betalen? Hoe hoog is uw schade precies?

Bestaat er met de verzekeraar onenigheid over de aansprakelijkheid? Dan kan uw belangenbehartiger voor u deze juridische discussie voeren. Meestal lukt het om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Soms lukt dat niet. Bij schadeclaims tot € 25.000 euro kan uw belangenbehartiger uw zaak aan de kantonrechter voorleggen. Bij een hogere claim kunt u alleen met tussenkomst van een advocaat procederen.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE beheert de Registers van onder andere schade-experts. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

NIVRE

Deskundige letselschadebureaus vindt u verder in het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht van De Letselschade Raad. De aangesloten organisaties handelen volgens de gedragsregels van de Raad. De Letselschade Raad controleert regelmatig de kwaliteit van hun handelen door middel van self assessments en audits.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Letselschade advocaat

Een letselschade-advocaat kan namens u de verzekeraar aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Hij of zij staat u bij en adviseert u. Bestaat er  met de verzekeraar onenigheid over de aansprakelijkheid? Dan kan de advocaat voor u deze juridische discussie voeren. In tegenstelling tot een letselschade-expert kan de letselschade-advocaat ook procederen, indien dat noodzakelijk is.

Werkwijze

Uw advocaat overlegt met de wederpartij om de schade vergoed te krijgen. Ook de inschakeling van (onafhankelijke) deskundigen kan een punt van overleg zijn. Tevens is de advocaat aanwezig bij de gesprekken met de verzekeraar. Meestal lukt het om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Lukt dit echter niet, dan kan de advocaat uw zaak aan de rechter voorleggen.

Specialistisch

Niet elke advocaat is deskundig op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid. Deskundige rechtshulpverlening is voor u van groot belang. Gespecialiseerde advocaten zijn verenigd in verschillende organisaties.

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

De advocaten van deze beroepsvereniging werken uitsluitend voor slachtoffers. De leden moeten voldoen aan de toelatings- en kwaliteitseisen.

Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)

Deze beroepsvereniging telt zowel advocaten die alleen voor slachtoffers optreden, als advocaten die voor verzekeraars werken. De leden voldoen aan strenge eisen. Ze hebben een extra opleiding gevolgd en houden met cursussen hun kennis op peil. Tevens zijn ze verplicht om een groot deel van hun praktijk te besteden aan letselschadezaken.

Werkgroep Artsen-Advocaten (WAA)

Zowel artsen als advocaten kunnen lid worden van de vereniging WAA. De advocaten van de WAA treden alleen op voor slachtoffers.

ANWB, voor verkeersslachtoffers

De ANWB heeft een gratis telefoonlijn voor alle betrokkenen bij een ernstig verkeersongeval.

ANWB Letselhulp

ANWB Letselhulp adviseert over de aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade na een verkeersongeluk. Een ervaren medewerker geeft advies over de afhandeling van een verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kun je terecht bij ANWB Letselhulp. ANWB Letselhulp is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 269 7766 of via www.anwb.nl/letselhulp