De Letselschade Raadsdag

Elk jaar organiseert De Letselschade Raad een Raadsdag voor haar achterban. In een snel veranderende wereld krijgt ook de letselschadebranche te maken met vele nieuwe ontwikkelingen.

Binnen De Letselschade Raad spannen alle partijen zich gezamenlijk in om de afwikkeling van letselschadezaken nog verder te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan uiteenlopende projecten. Daarnaast staat er nog veel op stapel voor de (nabije) toekomst.

Tijdens De Letselschade Raadsdag van 2017 zijn de bezoekers geïnformeerd over de resultaten en stand van zaken van deze projecten. Zowel het plenaire programma als de parallelsessies gaven inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen in de letselschadebranche.

Bezoekers van de Raadsdag kregen bovendien een primeur: een toelichting op het stappenplan en de financiële paragraaf van de Handreiking Zorgschade. Daarnaast werd de stand van zaken rondom het Register Letselschade nader toegelicht.

In de middag kon men een parallelsessie bijwonen. Zo gaven Rianka Rijnhout en Fred Zwarts een kijkje in de keuken van De Letselschade Richtlijnen, leidde Joost Vonk een brainstorm GBL en gaf Victor Jammers zijn visie op het Register Letselschade vanuit zijn functie bij Slachtofferhulp Nederland. Op het Letselschade Plein konden professionals op informele wijze met elkaar in gesprek over allerhande zaken op het gebied van letselschade.

Hoogtepunt van de dag was de overhandiging van de Handreiking Zorgschade aan mr. dr. G.M. ter Huurne, plaatsvervangend directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Prof. mr. Siewert Lindenbergh sloot de dag af met zijn visie op de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht.

 

Sprekers

Dagvoorzitter

prof. mr. Ivo Giesen

Ivo Giesen is hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law). Daarnaast is hij onder andere honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en verzorgt hij regelmatig gastcolleges in binnen- en buitenland.

 

SPREKERS

 

drs. Deborah Lauria

Deborah Lauria studeerde Politieke Wetenschappen – Internationale Betrekking in haar geboorteplaats Rome. Ze begon haar loopbaan in Nederland eind 1999 bij de ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland, waar zij leiding gaf aan de afdeling Vrijwilligersactiviteiten. Vanuit deze functie heeft zij een bijdrage geleverd aan de bewustwording over de problematiek rond ontwikkelingssamenwerking en het belang van mondiale educatie. Van 2003 tot 2006 was Lauria afdelingsmanager bij VluchtelingenWerk Nederland, waarna zij haar managementervaring uitbreidde als adjunct-directeur bij Slachtofferhulp Nederland. Van 2009 tot 2011 gaf zij leiding aan een deelproject van het ministerie van Veiligheid en Justitie en richtte zij het Slachtofferloket op bij het Openbaar Ministerie in het Arrondissement Amsterdam. Vanaf maart 2011 zet Lauria zich als directeur van De Letselschade Raad in voor verbeteringen bij de afwikkeling van letselschadezaken.

 

mr. Tjibbe Joustra

Tjibbe Joustra rondde in 1975 zijn studie Recht af en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Sinds 1983 was hij plv. secretaris-generaal en vanaf 1987 secretaris-generaal bij het ministerie LNV. Deze functie heeft Joustra vervuld tot eind 2001. Vervolgens werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV en hield deze functie aan tot april 2004. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2011 was hij voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Per 1 februari 2011 heeft hij deze taken neergelegd en is hij prof. mr. Pieter van Vollenhoven opgevolgd als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 

mr. Diederik Wachter

Voormalig advocaat op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Grotius opleiding personenschade. Meerdere publicaties op het gebied van letselschade en verzekeringsrecht. Sinds 2009 lid van de rechterlijke macht, momenteel werkzaam als raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.

 

Erwin Audenaerde

Sinds 1997 is Erwin Audenaerde als arbeidsdeskundige werkzaam in de personenschadebranche; vanaf juli 2001 bij Heling & Partners waarbij de aandacht meer en meer uit naar het begeleiden van mensen om ze weer zo goed mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In 2009 heeft Erwin met succes de opleiding tot gerechtelijk deskundige voltooid en is hij opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Naast zijn dagelijkse werk vertegenwoordigt Erwin de beroepsgroep arbeidsdeskundigen in het platform van De Letselschade Raad en vervult hij meerdere docentschappen.

 

prof.mr. Siewert Lindenbergh

Siewert Lindenbergh (Middelburg, 1964) is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, onder meer over personenschade, doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting. Naast zijn universitaire functie is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voorts is hij plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor zijn komst in 2005 naar Rotterdam werkte Lindenbergh vanaf 1991 als universitair docent en vanaf 1998 als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1998 cum laude promoveerde op de dissertatie Smartengeld.

 

Parallelsessies

 

Fred Zwarts

Fred Zwarts (1956) is van 1986 tot 2007 in diverse rollen werkzaam geweest als expert letselschade voor verzekeraars en voor verzekeraars werkende bureaus. In 2007 maakte hij de overstap naar de belangenbehartigerskant.Sinds 2011 is hij mede-eigenaar van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten te Deventer.Hij maakt sinds 2007, namens de NLE, deel uit van de werkgroep normering van De Letselschade Raad. Daarnaast was hij betrokken bij de denktank overlijdensschade en is binnen het NIS actief in een aantal commissies

mr.dr. Rianka Rijnhout

Rianka Rijnhout is sinds 2015 voorzitter van de Werkgroep Normering, en in haar werkende leven als Universitair Hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Rijnhout bestudeert al lange tijd het personenschaderecht. Zij promoveerde in 2012 op rechtsvergelijkend proefschrift, getiteld ‘De schade van derden in personenschadezaken’, heeft zitting in de redactie van het  Tijdschrift Voor Personenschade en Letsel&Schade, en publiceert regelmatig over personenschade. Haar huidige onderzoek spitst zich toe op de werking van alternatieve vergoedingssystemen in geval van personenschade.

 

Joost Vonk

Joost Vonk is procesbegeleider & (team)coach en helpt mensen en organisaties bij het ontwikkelen van leiderschap en samenwerking. Niemand kan alles alleen. En samen is niet altijd makkelijk.  Dat is het beginpunt voor de bijdrage van zijn bedrijf TeamSmederij aan mensen en organisaties. Joost is expert in het creëren van betrokkenheid en vertrouwen, zowel individueel als in teams en groepen. Joost heeft met alle mogelijke groepen gewerkt, van jongeren in aandachtswijken tot burgemeesters, van techneuten tot belastingadviseurs. Voor de Letselschaderaad heeft hij diverse sessies voor werkgroepen begeleid. Zijn motto: “Dichter bij jezelf. Dichter bij elkaar. “

 

Victor Jammers

Victor Jammers is lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. Van 2013 tot en met 2016 was Victor bestuurslid van de Stichting Keurmerk Letselschade, dat per 1 januari 2017 is overgegaan in het Register Letselschade. Victor is tevens bestuurslid van De Letselschade Raad. Eerdere functies waren plv. directeur Sanctie- en Preventiebeleid en plv. directeur Jeugd- en Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Programma

Dagvoorzitter:  Prof. mr. Ivo Giesen

10.00 uur:         Welkomstwoord
mr. Tjibbe Joustra

10.10 uur:         Opening dagvoorzitter
Prof.mr. Ivo Giesen

10.15 uur:         Handreiking Zorgschade: totstandkomingstraject en inhoudelijke toelichting
Erwin Audenaerde

11.00 uur:         Officiële aanbieding Handreiking Zorgschade aan de Minister van Justitie en Veiligheid
mr. Tjibbe Joustra

11.30 uur:         Pauze

12.00 uur:         Of(f) course
drs. Deborah Lauria

12.30 uur:         Register Letselschade: Het kwaliteitsstelsel voor letselschade
drs. Victor Jammers en mr. Diederik Wachter

13.00 uur:         Lunch

14.00 uur:         Parallelsessies

 1. De Letselschade Richtlijnen: actualiteiten en vragen
  mr.dr. Rianka Rijnhout en Fred Zwarts
 2. Brainstorm Herziening GBL
  Joost Vonk
 3. Het Register Letselschade
  drs. Victor Jammers
 4. Het Letselschade Plein
  Netwerkgelegenheid en ontmoetingsplaats voor professionals

15.00 uur:         De toekomst van letselschade: ontwikkelingen in het recht, de schade en de
afwikkeling
                          prof.mr. Siewert Lindenbergh

15.30 uur:         Einde Congres
                          Uitreiking Handreiking