De Letselschade Raad biedt Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken aan staatssecretaris Van ’t Wout aan

De Letselschade Raad bood vorige week de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte. Daarmee wordt samenwerking gestimuleerd en gestroomlijnd tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht De Letselschade Raad (DLR) om een gedragscode te ontwikkelen voor deze categorie letselschadezaken. Resultaat is de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken, die als doel heeft de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

Verwachting dat leidraad in de praktijk veel effect gaat hebben
Staatssecretaris Van ’t Wout over de leidraad: “De leidraad biedt nuttige en concrete handvatten om binnen de huidige wet stapsgewijs de aansprakelijkheid te onderzoeken en te beoordelen. De uitgangspunten van de leidraad zij volgens mij precies wat we nodig hebben: openheid en vertrouwen. De leidraad gaat over alle  beroepsziekten. Hier zullen betrokken partijen veel aan hebben en ik hoop en verwacht dat dat ook in de praktijk veel effect gaat hebben.”

Op donderdag 26 november presenteerde DLR samen met enkele werkgroepleden en belanghebbenden de leidraad aan een gezelschap van stakeholders. Tijdens het drukbezochte webinar kwamen de totstandkoming en de inhoud van de Leidraad aan bod en vond een reflectie op de Leidraad plaats. Tevens deelden enkele stakeholders uit de praktijk hun perspectief op de Leidraad en het gebruik ervan.

Letselschade als gevolg van werkzaamheden
Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen. Bij letselschadezaken is het in principe aan de zieke (ex)werknemer om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door de werkomstandigheden. In geval van beroepsziekten is het bewijs van causaal verband tussen de ziekte en de (huidige of vroegere) werkzaamheden vaak complexer, kostbaarder en tijdrovender dan bij andersoortige letselschadeclaims.

Openheid en vertrouwen
De rode draad in de leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer de betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt (vaststelling van het verband tussen ziekte en werk) zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het in de Leidraad vastgelegde stappenplan biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt vorm te geven aan deze samenwerking.

DLR ontwikkelde de Leidraad in overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche. De Leidraad is tot stand gekomen onder leiding van prof. mr. S.D. Lindenbergh, die met een breed samengestelde werkgroep de afgelopen twee jaar aan de tekst heeft gewerkt. Voorafgaand aan de totstandkoming is onderzoek verricht door Erasmus School of Law naar de kansen en mogelijkheden voor een gedragscode op dit terrein. In de zomer van 2020 is een conceptversie gepubliceerd ter consultatie, waarna de definitieve tekst is vastgesteld.