Kamer LLZ

In reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het instellen van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ).

Eerlijker en transparanter voor slachtoffers

De instelling van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is ontstaan vanuit de redenering dat het in het belang is van slachtoffers letselschades eerlijker en sneller af te handelen. In het ideale stelsel zijn er geen langlopende letselschades* meer, tenzij het slachtoffer zelf te kennen geeft dat de schade nog niet moet worden afgewikkeld. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, is de Kamer LLZ ingesteld (in eerste instantie als pilot) om tot een oplossing te komen voordat structuurverbeteringen zorgen dat langlopende letselschades überhaupt niet meer voorkomen.

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

In haar functioneren is de Kamer LLZ onafhankelijk. De Kamer LLZ bestaat uit drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van DLR:

 • Siewert Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation.
 • Derk-Jan van der Kolk, advocaat-partner bij Van Traa Advocaten.

Plaatsvervangend leden:

 • prof.mr. A.J. (Albert) Verheij: hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen. plv voorzitter
 • mr. M. (Mariken) Peters, Advocaat, MfN-registermediator bij AV&L Advocatuur en Mediation.
 • mr. C. (Chris) van Dijk, partner/advocaat/mediator bij Kennedy | Van der Laan advocaten

Breed gedragen belang

Niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken en daarmee belang bij het voorleggen van zaken aan een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

In de Kamer LLZ denkt De Letselschade Raad een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschil-oplossing bieden.

Aanmelden bij de Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel van de Kamer LLZ.

Voor alle duidelijkheid: aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat dan wel belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

Reglement

Hier vindt u het reglement:  DLR 23 Reglement Kamer LLZ december 2023

*De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) kwalificeert een dossier als “langlopend” indien het dossier langer dan twee jaar open staat.

Zittingsdata 2023 van de Kamer LLZ en overige informatie:

Zittingsdata 2023 Aanmelden zaak Kamer LLZ uiterlijk voor: Inleveren stukken voor zittingsdag uiterlijk voor: Volgeboekt? Tijd
01-12-23 10-11-23 17-11-23 ja 09.30-11.30
01-12-23 10-11-23 17-11-23 12.30-14.30**
15-12-23 24-11-23 01-12-23 09.30-11.30
15-12-23 24-11-23 01-12-23 12,30-14.30**
16-02-24 09.30-11.30
16-02-24 12.30-14.30**
15-03-24 09.30-11.30
15-03-24 12.30-14.30**
19-04-24 09.30-11.30
19-04-24 12.30-14.30
17-05-24 09.30-11.30
17-07-24 12.30-14-30
21-06-24 09.30-11-30
21-06-24 13.30-14.30
20-09-24 09.30-11.30
20-09-24 12.30-14.30
15-11-24 09.30-11.30
15-11-24 12.30-14.30
20-12-24 09.30-11.30
20-12-24 12.30-14.30

 

 • Aanmelden voor een zittingsdatum kan voor de uiterste aanmelddatum, waarbij De Letselschade Raad bepaalt in hoeverre er mogelijkheden zijn op de aangevraagde datum.
 • De Kamer LLZ behandelt op de geplande tijden een zaak per zittingsdatum.
 • ** Het tweede tijdstip is uitsluitend en alleen beschikbaar na overleg met DLR en is uitsluitend een optie als het eerste tijdstip al is vergeven.
 • Aanmelden voor een zittingsdatum ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl
 • Aanvraagformulier Kamer LLZ: voor de behandeling van uw zaak ontvangt de Kamer LLZ graag het aanvraagformulier ingevuld samen met de gevraagde stukken.

Samenvattingen uitspraken van de Kamer LLZ

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2021

Uitspraak: 26 juli 2021

 • Datum ongeval 28 augustus 2012

Fietser komt in aanrijding met een paaltje. Gemeente als wegbeheerder erkent aansprakelijkheid tot 75%. AVB verzekering. Zeer ernstig lichamelijk letsel met als gevolg blijvende beperkingen die het slachtoffer verhinderen het dagelijks leven in te richten op  de manier zoals zij dat voor het ongeval deed. Er is sprake van een  grote mate van gederfde levensvreugde en veel verdriet.
Discussie over smartengeld, verlies arbeidsvermogen, pensioenschade, kosten van aanpassing woning en ondersteuning en begeleiding bij het dagelijks leven inclusief huishoudelijke hulp.

 • Betaalde voorschotten: € 150.000,-.
 • Kamer LLZ wijst € 900.000,- toe.

Uitspraak: 28 juli 2021

 • Datum ongeval 28 augustus 2012 (hoort bij zaak 1)

Discussie over hoogte buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand.

De voorgelegde vraag ziet op de slotuitkering buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten die gemaakt zijn in verband met de procedure bij de Kamer LLZ.

 • Gevorderd € 10.375,- (41.30 uur).
 • Kamer LLZ wijst € 4.235,- inclusief BTW (14 uur) toe.

Uitspraak: 19 oktober 2021

 • Datum ongeval 14 november 2014

Slachtoffer zittend in auto van links aangereden door een andere auto die geen voorrang verleende. Letsel aan linkerbeen en nek. Veel pijn en aanzienlijke functiebeperkingen. Aansprakelijkheid is volledig erkend. WAM verzekering.
Betaalde voorschotten: € 41.500,-.
Afwikkelingsvoorstel verzekeraar: slotuitkering € 65.000,-, slachtoffer: slotuitkering € 140.000,-.
Schadeposten in hoofdzaak: smartengeld, verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid.

 • Kamer LLZ wijst een slotuitkering van € 100.000,- toe.

 

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2022

Uitspraak: 10 maart 2022

 • Datum ongeval 4 februari 2017

Slachtoffer zittend in stilstaande auto van achteren aangereden door andere auto. Nek- en rugletsel, pijn en functiebeperkingen.
SVI-verzekering. Aansprakelijkheid volledig erkend.
Betaalde voorschotten: € 11.000,-
Afwikkelingsvoorstel verzekeraar: slotuitkering € 17.000,-, namens slachtoffer: slotuitkering € 117.000,-.
Belangrijkste discussiepunt causaliteit tussen ongeval en klachten en tussen klachten en beperkingen.

 • Kamer LLZ gaat uit van een beperkte periode arbeidsongeschiktheid die causaal is met het ongeval en wijst een slotuitkering van € 60.000,- toe.

Uitspraak: 10 maart 2022

 • Datum ongeval 18 augustus 2016

Bij het plaatsen van een omheining in de tuin letselschade opgelopen door een klap van een verreiker waarvan de kop gebruikt werd om palen de grond in te drukken. Slachtoffer die naast de betreffende paal stond, is op haar hoofd geraakt met als gevolg pijnklachten en functiebeperkingen. AVP verzekering. Aansprakelijkheid erkend.
Slachtoffer werkzaam als zelfstandige en dreef haar onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Slechts beperkte hervatting van werkzaamheden.
Discussie betreft vooral begroting verlies van verdienvermogen.

 • Tijdens mondelinge behandeling heeft Kamer LLZ uitgangspunten vastgesteld voor de te maken berekening. De berekening zelf en de verdere afwikkeling is buiten de Kamer LLZ uitgevoerd.

Uitspraak: 19 september 2022

 • Datum ongeval 16 april 2001

Achterop aanrijding. Bestuurster voorste auto whiplashklachten.
Discussie over verlies arbeidsvermogen, verrekening uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering, huishoudelijke hulp en smartengeld.
Verzekeraar heeft aansprakelijkheid volledig erkend. WAM verzekering.

 • Betaalde voorschotten € 22.500,-.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag van € 160.000,- als slotuitkering toe.

Uitspraak: 2 december 2022

 • Datum ongeval 15 november 2017

Slachtoffer zittend in auto van achteren aangereden. Whiplashklachten.
Discussie gaat over de vraag welke klachten er precies zijn en of en in hoeverre die tot beperkingen hebben geleid. Aansprakelijkheid is erkend. WAM verzekering.
Verzekeraar heeft € 3.000,- voorschot betaald. Verzekeraar heeft in het kader van een afwikkeling aangeboden € 9.500,- als slotuitkering te betalen. Slachtoffer heeft dat afgewezen.

 • Kamer LLZ acht het aanbod van verzekeraar redelijk en wijst een slotuitkering van € 9.500,- toe.

Uitspraak: 2 december 2022

 • Datum ongeval 20 oktober 2010

Slachtoffer is als passagier van een auto betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval. Zij droeg geen gordel. Aansprakelijkheid voor 75% erkend in verband met eigen schuld niet dragen gordel. WAM verzekering.
Discussie over verlies arbeidsvermogen, pensioenschade, huishoudelijke hulp, materiële schade, medische kosten, smartengeld en de te hanteren rekenrente.

 • Verzekeraar heeft in totaal € 170.000,- als voorschot betaald.
 • Kamer LLZ heeft een slotuitkering toegewezen van € 500.000,-.

 

 

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2023

Uitspraak: 17 februari 2023

 • Datum ongeval 28 november 2012

Slachtoffer werd als bestuurder van zijn bestelbus van links aangereden door een personenauto. De bus is naar rechts omgeslagen en op de andere rijstrook tot stilstand gekomen. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM verzekering.
Slachtoffer ervaart pijnklachten en functiebeperkingen. Slachtoffer was werkzaam als zelfstandig timmerman/bouwvakker. Discussie over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op het arbeidsvermogen van het slachtoffer. In het kader van de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn uitkeringen verricht en medische onderzoeken gedaan.
Verzekeraar heeft € 25.000,- voorschot betaald aan het slachtoffer en op de BGK is € 14.260,12 bevoorschot.

 • Kamer LLZ oordeelt dat voor een goede beoordeling een nader medisch onderzoek nodig is en draagt partijen op een neurologisch deskundigenrapport tot stand te laten brengen aan de hand van de gebruikelijke IWMD-vraagstelling, aangevuld met een vraag naar het percentage functionele invaliditeit. Voor het geval partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van een deskundige bepaalt de Kamer LLZ alvast welke persoon in dat geval aangezocht moet worden.

Uitspraak 11 mei 2023

 •  Datum ongeval: 28 november 2013

Slachtoffer werd als bestuurder van een personenauto van achteren aangereden door een andere personenauto. Dat gebeurde toen zij stilstond voor een rood uitstralend stoplicht. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend.
WAM-verzekering.

Slachtoffer ervaart pijnklachten en functiebeperkingen. Slachtoffer was via uitzendbureau werkzaam als productiemedewerkster. Discussie over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op het arbeidsvermogen van het slachtoffer alsmede haar mogelijkheden om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. De klachten hebben betrekking op haar nek, rug, hoofd, armen en handen en daarnaast zijn er psychische klachten.

Betaalde voorschotten: € 4.000,-
Aanbod verzekeraar: afgerond € 50.000,-
Aanbod slachtoffer: afgerond € 275.000,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag van € 80.000,- als slotuitkering toe alsmede een bedrag van € 7.500,- inclusief BTW voor buitengerechtelijke kosten.

Uitspraak 30 mei 2023

 •  Datum ongeval: 16 juli 2015

Verkeersongeval. Voorrangskwestie. Het slachtoffer reed op een voorrangsweg over een kruising en kreeg geen voorrang. Zij is met haar auto door de aanrijding gedraaid en drie keer over de kop geslagen. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM-verzekering.

Slachtoffer ervaart klachten aan hoofd, nek, rug, schouder en heup. Verder ook problemen met het gebruik van beide armen, koude handen, tintelingen en last van transpireren. Concentratie- en geheugenproblemen spelen ook een rol. Er zijn medische expertises verricht. De discussie gaat met name over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op de mogelijkheden tot het verrichten van werk alsmede op het ADL.

Betaalde voorschotten: € 144.400,-
Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 60.000,-
Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 250.000,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 125.000,- als slotuitkering.

Uitspraak 22 juni 2023

 •  Datum ongeval: 31 oktober 2008

Verkeersongeval. Aansprakelijke partij rijdt door rood. Slachtoffer reed op een motorfiets en is bij het oversteken van de kruising aangereden. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM-verzekering.

Slachtoffer heeft ernstig letsel met forse blijvende invaliditeit (64%). Letsel: hersenschudding, diverse fracturen in ribben en wervels, fractuur in linker bovenarm doorlopend in schoudergewricht, fractuur op twee plaatsen in rechter bovenbeen en zenuwletsel aan linkerarm. Verder spelen psychische klachten een rol. Er zijn diverse medische expertises verricht.

De belangrijkste geschilpunten zien op het verlies aan verdienvermogen en de omvang van de behoefte aan huishoudelijke hulp en verzorging. Ook de hoogte van het te vergoeden smartengeld is in discussie. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 672.071,50

Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 100.000,-
Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 447.282,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 165.000,- als slotuitkering.

Buitengerechtelijke kosten
Betaalde voorschotten inclusief externe kosten: € 83.420,30

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 27.500,- exclusief BTW als slotuitkering

Uitspraak 30 juni 2023

 • Datum ongeval: 22 februari 2017

Arbeidsongeval. Val van hoogte. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. AVB-verzekering.

Letsel aan linkerenkel en gekneusde ribben. Slachtoffer ervaart als gevolg van het ongeval pijnklachten en functiebeperkingen. Tevens worden psychische klachten in de vorm van hoogtevrees en PTSS gesteld alsmede een verstoorde nachtrust met vermoeidheidsklachten als gevolg. Er zijn diverse medische expertises verricht.

Het belangrijkste geschilpunt is de vraag in hoeverre als gevolg van het ongeval klachten en beperkingen zijn ontstaan en of verbetering mogelijk is. Met name de schadeposten verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp en het daarvoor geldende tarief beheersen de discussie tussen partijen. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand ten behoeve van de zittingsdag.

 Betaalde voorschotten: € 100.000,-

Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 200.000,-

Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 395.500,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 300.000,- als slotuitkering.

Kosten voor de zittingsdag:

 • Voor 2 advocaten in totaal 11 uren conform het tarief dat in de buitengerechtelijke fase ook is vergoed.

Uitspraak: 25 september 2023

 •  Datum ongeval: 22 mei 2014

Slachtoffer was op zijn fiets op weg naar zijn werk. Hij is onderweg betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. Het slachtoffer is korte tijd na het ongeval aan zijn verwondingen overleden. Er was sprake van ernstig hoofd/hersenletsel. De WAM-verzekeraar heeft de aansprakelijkheid voor 50% erkend. De nabestaanden stellen dat 100% vergoed moet worden. De discussie zag dus op de omvang van de aansprakelijkheid. Daarnaast waren partijen aanvankelijk ook verdeeld over de omvang van de schade (artikel 6:107 en artikel 6:108 BW) en de buitengerechtelijke kosten.

Aansprakelijkheid:

 • 50% erkend door verzekeraar
 • Vordering nabestaanden 100% vergoeding
 • Betaalde bedragen: € 170.000,-
 • Totale schade volgens beide partijen: € 600.000,-, uitgaande van volledige aansprakelijkheid

Kamer LLZ wijst een bedrag van € 300.000,- als slotuitkering toe alsmede een bedrag van € 50.000,- inclusief BTW waarop reeds gedane BGK-betalingen in mindering komen.

Uitspraak: 23 oktober 2023

 •  Datum ongevallen: 20 juni 2007 & 2 maart 2009

Bij eerste ongeval was het slachtoffer inzittende. De bestuurder van de auto viel in slaap en is achter op een vrachtauto gereden. Het tweede ongeval betrof een eenzijdig ongeval waarbij het slachtoffer met zijn auto tegen de vangrail is gereden. Het eerste ongeval heeft betrekking op een WAM-verzekering en het tweede ongeval op een SVI-verzekering. Beide zaken zijn door 1 verzekeraar behandeld.

Letsel als gevolg van het eerste ongeval betrof whiplashachtige klachten en als gevolg van het tweede ongeval een hersenschudding en verschillende kneuzingen

Resterende problematiek: vermoeidheid, concentratieproblemen, nek- en rugklachten alsmede slikklachten.
De discussie tussen partijen betrof causaliteitsvragen en schadeomvang vragen waarbij ook een AOV-uitkering een rol speelde. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 370.098,07
Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 300.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.

Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 50.000,- inclusief BTW als vergoeding voor BGK en verschotten.
Kosten voor de zittingsdag: Kamer LLZ besluit om voor elke zitting een forfaitair bedrag van € 3.000,- inclusief BTW toe te wijzen en wijst dat bedrag ook in deze zaak toe.

Uitspraak: 23 oktober 2023

 • Datum ongeval: 6 augustus 2014

Verkeersongeval. Slachtoffer kreeg geen voorrang van een andere auto die een uitrit verliet.

Slachtoffer stelt klachten te hebben aan zijn nek, rug en schouder, alsmede cognitieve klachten te ervaren zoals een gebrek aan concentratie en een verminderd kortetermijngeheugen. Er zijn diverse medische expertises verricht.

Het belangrijkste geschilpunt is de vraag in hoeverre pre-existente aspecten een rol spelen en verder verschillende causaliteitsvragen en schadeomvang vragen. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 18.000,- ten behoeve van het slachtoffer en € 14.607,87 ter zake BGK en verschotten.
Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 75.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.

Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 11.000,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
Kosten voor de zittingsdag: Kamer LLZ besluit om voor elke zitting een forfaitair bedrag van € 3.000,- inclusief BTW toe te wijzen en wijst dat bedrag ook in deze zaak toe.

Evaluatie Kamer LLZ na de pilotfase

Evaluatie Kamer LLZ na de pilotfase

Uit de terugkoppeling en evaluatie van iedere zaak is gebleken dat het gevoel van procedurele rechtsvaardigheid in hoge mate aanwezig is bij slachtoffers die hun zaak bij de Kamer LLZ hebben aangebracht. Kort gezegd betekent de uitkomst voor slachtoffers dat zij ‘door kunnen met hun leven’. Dit is een niet geringe verbetering ten opzichte van de oude situatie en deze verbetering werd door de slachtoffers hogelijk gewaardeerd. Slachtoffers geven aan zich (soms zelfs letterlijk!) voor het eerst echt gehoord te hebben gevoeld. Ook het feit dat de Kamer LLZ uit bijzonder gerenommeerde professionals gaat maakt dat de waardering bij slachtoffers hoog is.

Vanuit maatschappelijk perspectief betekent de instelling van de Kamer LLZ dat de druk op de rechterlijke macht wat wordt verlicht doordat er een nieuwe vorm van geschilbeslechting bestaat tussen rechter en mediation in. En in tegenstelling tot wat hier en daar werd verwacht gaat het beslist niet ten koste van bestaande mediation, maar zien mediators juist een toegenomen aandacht voor een mediation aanpak waarbij een gang naar de kamer LLZ als extra hulpmiddel kan worden ingezet.

Vanuit het perspectief van de letselschadesector kan eindelijk de impasse worden doorbroken waarbij partijen elkaar in de greep houden terwijl het slachtoffer gediend is bij een snellere afhandeling. Dat is vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector niet langer uit te leggen.