Kamer LLZ

In reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het instellen van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ).

Eerlijker en transparanter voor slachtoffers

De instelling van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is ontstaan vanuit de redenering dat het in het belang is van slachtoffers letselschades eerlijker en sneller af te handelen. In het ideale stelsel zijn er geen langlopende letselschades* meer, tenzij het slachtoffer zelf te kennen geeft dat de schade nog niet moet worden afgewikkeld. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, is de Kamer LLZ ingesteld (in eerste instantie als pilot) om tot een oplossing te komen voordat structuurverbeteringen zorgen dat langlopende letselschades überhaupt niet meer voorkomen.

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

In haar functioneren is de Kamer LLZ onafhankelijk. De Kamer LLZ bestaat uit drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van DLR:

 • Siewert Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation.
 • Derk-Jan van der Kolk, advocaat-partner bij Van Traa Advocaten.

Plaatsvervangend leden:

 • prof.mr. A.J. (Albert) Verheij: hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen. plv voorzitter
 • mr. M. (Mariken) Peters, Advocaat, MfN-registermediator bij AV&L Advocatuur en Mediation.
 • mr. C. (Chris) van Dijk, partner/advocaat/mediator bij Kennedy | Van der Laan advocaten

Breed gedragen belang

Niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken en daarmee belang bij het voorleggen van zaken aan een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

In de Kamer LLZ denkt De Letselschade Raad een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschil-oplossing bieden.

Aanmelden bij de Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel van de Kamer LLZ.

Voor alle duidelijkheid: aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat dan wel belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

Reglement

Hier vindt u het reglement: DLR 23 Reglement Kamer LLZ december 2023

*De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) kwalificeert een dossier als “langlopend” indien het dossier langer dan twee jaar open staat.

Zittingsdata 2023 van de Kamer LLZ en overige informatie:

Zittingsdata 2023 Aanmelden zaak Kamer LLZ uiterlijk voor: Volgeboekt? Tijd
17-04-24 ja 09.30-11.30
17-04-24 ja 12.30-14.30
17-05-24 ja 09.30-11.30
17-07-24 12.30-14-30
21-06-24 ja 09.30-11-30
21-06-24 ja 13.30-14.30
05-07-24 ja 09.30-11-30
05-07-24 ja 13.30-14.30
20-09-24 09.30-11.30
20-09-24 12.30-14.30
15-11-24 09.30-11.30
15-11-24 12.30-14.30
20-12-24 09.30-11.30
20-12-24 12.30-14.30

 

 • Aanmelden voor een zittingsdatum kan voor de uiterste aanmelddatum, waarbij De Letselschade Raad bepaalt in hoeverre er mogelijkheden zijn op de aangevraagde datum.
 • De Kamer LLZ behandelt op de geplande tijden een zaak per zittingsdatum.
 • ** Het tweede tijdstip is uitsluitend en alleen beschikbaar na overleg met DLR en is uitsluitend een optie als het eerste tijdstip al is vergeven.
 • Aanmelden voor een zittingsdatum ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl
 • Partijen moeten uiterlijk 2 weken voor de datum van de mondelinge behandeling de kern van hun probleem schriftelijk uiteenzetten door middel van het aanvraagformulier op de website van DRL. Zij moeten deze uiteenzetting onderbouwen met relevante schriftelijke stukken. De stukken moeten in PDF-format via e-mailadres secretariaatkamerllz@vantraa.nl  gelijktijdig bij de Kamer LLZ en de wederpartij worden aangeleverd.

Samenvattingen uitspraken van de Kamer LLZ

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2024

Uitspraak 25 januari 2024

 • Datum ongeval: 20 januari 1997

Verkeersongeval. Slachtoffer werd rijdend in zijn auto frontaal aangereden door een politieauto die in tegenovergestelde richting op zijn weghelft reed.

WAM-verzekeraar van de politieauto heeft aansprakelijkheid erkend.

Slachtoffer heeft als gevolg van deze aanrijding letsel opgelopen, waaronder gebroken ribben en borstbeen, gebroken middenvoetsbeentjes, gebroken kaak en een longperforatie. Daarnaast stelt het slachtoffer te kampen met nekklachten, hoofdpijn, minder gehoor, tinnitus, cognitieve en psychiatrische problemen.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre de gestelde schade en beperkingen veroorzaakt zijn door het ongeval en allerlei causaliteitsvragen ten aanzien van de gestelde schadeposten alsmede de omvang daarvan. Partijen hebben de Kamer LLZ gevraagd binnen door hen afgesproken kaders een beslissing te nemen over de te betalen schadevergoeding.

Betaalde voorschotten: € 56.674,- ten behoeve van het slachtoffer

Ter zitting hebben partijen besproken dat een gestelde schokschadevordering van de echtgenote van het slachtoffer ook door de Kamer LLZ beoordeeld diende te worden. De Kamer LLZ heeft dat gedaan en oordeelt dat deze schokschadevordering niet toewijsbaar is.

Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 100.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer met afgifte van de gebruikelijke belastinggarantie.

Uitspraak 29 januari 2024

 • Datum ongeval: 20 juni 2018

Verkeersongeval. Slachtoffer werd met haar fiets aangereden door een vrachtauto die haar geen voorrang verleende. De WAM-verzekeraar van de vrachtauto heeft aansprakelijkheid erkend.

Slachtoffer heeft ernstig letsel opgelopen. Haar linkerbeen is tot onder de knie geamputeerd. Verder was sprake van een schedelbasisfractuur, een fractuur aan het schouderblad, diverse gebroken ribben, een klaplong, een fractuur aan het heiligbeen en diverse kneuzingen en hematomen over het gehele lichaam. Ten slotte wordt gehoorschade genoemd en is sprake van verlies van smaak en geur. Er wordt een psychische problematiek ervaren.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre alle gestelde schade en beperkingen veroorzaakt zijn door het ongeval. Daarnaast diverse causaliteitsvragen ten aanzien van de gestelde schadeposten alsmede de omvang daarvan. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Ter zitting werd gesteld dat de dochter en zoon van het slachtoffer ook een eigen vordering hebben aangezien zij mantelzorg hebben verleend. Door partijen is besloten dit aspect ook aan de Kamer LLZ voor te leggen.

Betaalde voorschotten aan het slachtoffer die ten tijde van het ongeval 70 jaar oud was: € 95.000,-.

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 80.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.
 • Kamer LLZ wijst ten behoeve van de gevoegde partijen, zoon en dochter van het slachtoffer, elk € 15.000,- toe.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 22.000,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Uitspraak 16 februari 2024

 • Datum ongeval: 11 juni 2015

Verkeersongeval. Slachtoffer werd met haar fiets aangereden door een personenauto die haar geen voorrang verleende. De WAM-verzekeraar van de auto heeft aansprakelijkheid erkend.

Het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen, bestaat uit een meervoudige enkelfractuur.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre het letsel leidt tot schade, zoals met name verlies arbeidsvermogen, noodzaak voor huishoudelijke hulp en hulp bij de persoonlijke verzorging. De diverse causaliteitsvragen die daarover spelen, zijn aan de Kamer LLZ voorgelegd alsmede de omvang van de totale te betalen schadevergoeding. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 20.000,- ten behoeve van slachtoffer en € 12.770,55 ten behoeve van de buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand inclusief medische en andere verschotten.

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 65.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer en daarnaast dient de verzekeraar een gebruikelijke belastinggarantie te verstrekken.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 8.000,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
 • Ten behoeve van een goede voortgang van de zitting was een tolk aanwezig tijdens de mondelinge behandeling. Kamer LLZ beslist dat de verzekeraar de kosten daarvan dient te vergoeden.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Uitspraak 27 februari 2024

 • Datum ongeval: 26 mei 2017

Verkeersongeval.

Slachtoffer is op de snelweg van achteren aangereden. De WAM-verzekeraar van de achteroprijder heeft aansprakelijkheid erkend.

Als gevolg van de aanrijding zijn whiplash gerelateerde klachten ontstaan met als gevolg daarvan diverse beperkingen.

Een geschilpunt in deze zaak ziet op de betrouwbaarheid van de verklaringen van het slachtoffer. De verzekeraar ziet diverse inconsistenties en heeft deze ook benoemd. Het slachtoffer daarentegen voelt zich in de steek gelaten door het beleid van de verzekeraar. Er zijn verschillende verzoeken gedaan voor nadere onderzoeken maar die zijn niet gehonoreerd. In het verleden zijn wel medische onderzoeken gedaan door een neurologische en psychiatrische expert. Verder twisten partijen over de vraag in hoeverre het letsel leidt tot de gestelde schade zoals met name verlies arbeidsvermogen voor het als zelfstandige werkzame slachtoffer. Al deze vragen zijn aan de Kamer LLZ voorgelegd alsmede de omvang van de totale te betalen schadevergoeding. Over de kosten van buitengerechtelijke juridische bijstand hebben partijen ter zitting een afspraak gemaakt.

Betaalde voorschotten: € 8.000,- ten behoeve van het slachtoffer.

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 140.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer en daarnaast dient de verzekeraar een gebruikelijke belastinggarantie te verstrekken.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Uitspraak 5 maart 2024

 • Datum ongeval: 7 januari 2017
 • Verkeersongeval.
 • Slachtoffer is met zijn auto op een beijzeld wegdek in een slip geraakt en tegen de vangrail gebotst. Daarna is hij door een ander motorvoertuig van achteren aangereden. De SVI-verzekeraar heeft aangegeven dekking te verlenen.

Als gevolg van het ongeval zijn diverse (pijn)klachten ontstaan, te weten nek- en rugklachten, hoofdpijn, psychische klachten, duizeligheidsklachten en uitstralingsklachten hand en arm.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre het letsel leidt tot beperkingen en schade voor het als zelfstandige werkzaam zijnde slachtoffer. Met name verlies arbeidsvermogen is een belangrijk geschilpunt. Een aspect bij de berekening daarvan zijn aanzienlijke zwarte inkomsten, verkregen uit niet-legale activiteiten. De diverse causaliteitsvragen die daarover spelen, zijn aan de Kamer LLZ voorgelegd alsmede de vraag hoe om te gaan met de zwarte inkomsten uit niet-legale activiteiten.

Aanvankelijk hadden partijen de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand maar daarover hebben partijen tijdens de zittingsdag een regeling getroffen.

Betaalde voorschotten: € 20.000,- ten behoeve van het slachtoffer. Onderhandelingen buiten rechte hebben niet geleid tot overeenstemming.

De Kamer LLZ constateert dat bij de berekening van het verlies arbeidsvermogen sprake is van gemiste witte inkomsten en gemiste zwarte inkomsten. Voor de gemiste fiscaal niet-verantwoorde (zwarte) inkomsten komt de Kamer LLZ tot het oordeel dat daarmee geen rekening gehouden kan worden omdat het gaat om zwarte inkomsten uit niet-legale activiteiten. Voor het verlies van de mogelijkheid om sedert het ongeval nog witte inkomsten te genereren, wijst de Kamer LLZ mede op basis van door partijen overgelegde berekeningen wel een vergoeding toe.

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 200.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer en daarnaast dient de verzekeraar een gebruikelijke belastinggarantie te verstrekken.
 • De kosten voor de zittingsdag worden niet toegewezen aangezien partijen die kosten hebben meegenomen in de schikking over de buitengerechtelijke kosten.

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2023

Uitspraak: 17 februari 2023

 • Datum ongeval 28 november 2012

Slachtoffer werd als bestuurder van zijn bestelbus van links aangereden door een personenauto. De bus is naar rechts omgeslagen en op de andere rijstrook tot stilstand gekomen. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM verzekering.
Slachtoffer ervaart pijnklachten en functiebeperkingen. Slachtoffer was werkzaam als zelfstandig timmerman/bouwvakker. Discussie over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op het arbeidsvermogen van het slachtoffer. In het kader van de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn uitkeringen verricht en medische onderzoeken gedaan.
Verzekeraar heeft € 25.000,- voorschot betaald aan het slachtoffer en op de BGK is € 14.260,12 bevoorschot.

 • Kamer LLZ oordeelt dat voor een goede beoordeling een nader medisch onderzoek nodig is en draagt partijen op een neurologisch deskundigenrapport tot stand te laten brengen aan de hand van de gebruikelijke IWMD-vraagstelling, aangevuld met een vraag naar het percentage functionele invaliditeit. Voor het geval partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van een deskundige bepaalt de Kamer LLZ alvast welke persoon in dat geval aangezocht moet worden.

Uitspraak 11 mei 2023

 •  Datum ongeval: 28 november 2013

Slachtoffer werd als bestuurder van een personenauto van achteren aangereden door een andere personenauto. Dat gebeurde toen zij stilstond voor een rood uitstralend stoplicht. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend.
WAM-verzekering.

Slachtoffer ervaart pijnklachten en functiebeperkingen. Slachtoffer was via uitzendbureau werkzaam als productiemedewerkster. Discussie over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op het arbeidsvermogen van het slachtoffer alsmede haar mogelijkheden om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. De klachten hebben betrekking op haar nek, rug, hoofd, armen en handen en daarnaast zijn er psychische klachten.

Betaalde voorschotten: € 4.000,-
Aanbod verzekeraar: afgerond € 50.000,-
Aanbod slachtoffer: afgerond € 275.000,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag van € 80.000,- als slotuitkering toe alsmede een bedrag van € 7.500,- inclusief BTW voor buitengerechtelijke kosten.

Uitspraak 30 mei 2023

 •  Datum ongeval: 16 juli 2015

Verkeersongeval. Voorrangskwestie. Het slachtoffer reed op een voorrangsweg over een kruising en kreeg geen voorrang. Zij is met haar auto door de aanrijding gedraaid en drie keer over de kop geslagen. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM-verzekering.

Slachtoffer ervaart klachten aan hoofd, nek, rug, schouder en heup. Verder ook problemen met het gebruik van beide armen, koude handen, tintelingen en last van transpireren. Concentratie- en geheugenproblemen spelen ook een rol. Er zijn medische expertises verricht. De discussie gaat met name over de vraag welke invloed het letsel en de beperkingen hebben op de mogelijkheden tot het verrichten van werk alsmede op het ADL.

Betaalde voorschotten: € 144.400,-
Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 60.000,-
Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 250.000,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 125.000,- als slotuitkering.

Uitspraak 22 juni 2023

 •  Datum ongeval: 31 oktober 2008

Verkeersongeval. Aansprakelijke partij rijdt door rood. Slachtoffer reed op een motorfiets en is bij het oversteken van de kruising aangereden. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. WAM-verzekering.

Slachtoffer heeft ernstig letsel met forse blijvende invaliditeit (64%). Letsel: hersenschudding, diverse fracturen in ribben en wervels, fractuur in linker bovenarm doorlopend in schoudergewricht, fractuur op twee plaatsen in rechter bovenbeen en zenuwletsel aan linkerarm. Verder spelen psychische klachten een rol. Er zijn diverse medische expertises verricht.

De belangrijkste geschilpunten zien op het verlies aan verdienvermogen en de omvang van de behoefte aan huishoudelijke hulp en verzorging. Ook de hoogte van het te vergoeden smartengeld is in discussie. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 672.071,50

Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 100.000,-
Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 447.282,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 165.000,- als slotuitkering.

Buitengerechtelijke kosten
Betaalde voorschotten inclusief externe kosten: € 83.420,30

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 27.500,- exclusief BTW als slotuitkering

Uitspraak 30 juni 2023

 • Datum ongeval: 22 februari 2017

Arbeidsongeval. Val van hoogte. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. AVB-verzekering.

Letsel aan linkerenkel en gekneusde ribben. Slachtoffer ervaart als gevolg van het ongeval pijnklachten en functiebeperkingen. Tevens worden psychische klachten in de vorm van hoogtevrees en PTSS gesteld alsmede een verstoorde nachtrust met vermoeidheidsklachten als gevolg. Er zijn diverse medische expertises verricht.

Het belangrijkste geschilpunt is de vraag in hoeverre als gevolg van het ongeval klachten en beperkingen zijn ontstaan en of verbetering mogelijk is. Met name de schadeposten verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp en het daarvoor geldende tarief beheersen de discussie tussen partijen. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand ten behoeve van de zittingsdag.

 Betaalde voorschotten: € 100.000,-

Aanbod verzekeraar: slotuitkering € 200.000,-

Aanbod slachtoffer: slotuitkering € 395.500,-

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 300.000,- als slotuitkering.

Kosten voor de zittingsdag:

 • Voor 2 advocaten in totaal 11 uren conform het tarief dat in de buitengerechtelijke fase ook is vergoed.

Uitspraak: 25 september 2023

 •  Datum ongeval: 22 mei 2014

Slachtoffer was op zijn fiets op weg naar zijn werk. Hij is onderweg betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. Het slachtoffer is korte tijd na het ongeval aan zijn verwondingen overleden. Er was sprake van ernstig hoofd/hersenletsel. De WAM-verzekeraar heeft de aansprakelijkheid voor 50% erkend. De nabestaanden stellen dat 100% vergoed moet worden. De discussie zag dus op de omvang van de aansprakelijkheid. Daarnaast waren partijen aanvankelijk ook verdeeld over de omvang van de schade (artikel 6:107 en artikel 6:108 BW) en de buitengerechtelijke kosten.

Aansprakelijkheid:

 • 50% erkend door verzekeraar
 • Vordering nabestaanden 100% vergoeding
 • Betaalde bedragen: € 170.000,-
 • Totale schade volgens beide partijen: € 600.000,-, uitgaande van volledige aansprakelijkheid

Kamer LLZ wijst een bedrag van € 300.000,- als slotuitkering toe alsmede een bedrag van € 50.000,- inclusief BTW waarop reeds gedane BGK-betalingen in mindering komen.

Uitspraak: 23 oktober 2023

 •  Datum ongevallen: 20 juni 2007 & 2 maart 2009

Bij eerste ongeval was het slachtoffer inzittende. De bestuurder van de auto viel in slaap en is achter op een vrachtauto gereden. Het tweede ongeval betrof een eenzijdig ongeval waarbij het slachtoffer met zijn auto tegen de vangrail is gereden. Het eerste ongeval heeft betrekking op een WAM-verzekering en het tweede ongeval op een SVI-verzekering. Beide zaken zijn door 1 verzekeraar behandeld.

Letsel als gevolg van het eerste ongeval betrof whiplashachtige klachten en als gevolg van het tweede ongeval een hersenschudding en verschillende kneuzingen

Resterende problematiek: vermoeidheid, concentratieproblemen, nek- en rugklachten alsmede slikklachten.
De discussie tussen partijen betrof causaliteitsvragen en schadeomvang vragen waarbij ook een AOV-uitkering een rol speelde. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 370.098,07
Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 300.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.

Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 50.000,- inclusief BTW als vergoeding voor BGK en verschotten.
Kosten voor de zittingsdag: Kamer LLZ besluit om voor elke zitting een forfaitair bedrag van € 3.000,- inclusief BTW toe te wijzen en wijst dat bedrag ook in deze zaak toe.

Uitspraak: 23 oktober 2023

 • Datum ongeval: 6 augustus 2014

Verkeersongeval. Slachtoffer kreeg geen voorrang van een andere auto die een uitrit verliet.

Slachtoffer stelt klachten te hebben aan zijn nek, rug en schouder, alsmede cognitieve klachten te ervaren zoals een gebrek aan concentratie en een verminderd kortetermijngeheugen. Er zijn diverse medische expertises verricht.

Het belangrijkste geschilpunt is de vraag in hoeverre pre-existente aspecten een rol spelen en verder verschillende causaliteitsvragen en schadeomvang vragen. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 18.000,- ten behoeve van het slachtoffer en € 14.607,87 ter zake BGK en verschotten.
Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 75.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.

Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 11.000,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
Kosten voor de zittingsdag: Kamer LLZ besluit om voor elke zitting een forfaitair bedrag van € 3.000,- inclusief BTW toe te wijzen en wijst dat bedrag ook in deze zaak toe.

Uitspraak 1 december 2023

 • Datum ongeval: 21 oktober 2015

Arbeidsongeval. Slachtoffer werd lopend aangereden door een achteruitrijdende heftruck. AVB-verzekeraar van werkgever heeft aansprakelijkheid erkend.

Slachtoffer stelt beenletsel te hebben omdat de heftruck over haar voet is gereden. Daarnaast is sprake van klachten aan de schouder als gevolg van de val.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre de gestelde schade en beperkingen veroorzaakt zijn door het ongeval en allerlei causaliteitsvragen ten aanzien van de gestelde toekomstige schadeposten alsmede de omvang daarvan. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

Betaalde voorschotten: € 46.250,- ten behoeve van het slachtoffer.

Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt over de nog te betalen buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand. De Kamer LLZ is verzocht de afspraak op te nemen. Het gaat om € 21.500,- inclusief BTW als vergoeding voor BGK en verschotten.

 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 70.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer en legt de afspraak tussen partijen over de BGK en verschotten vast door een slotuitkering van € 21.500,- inclusief BTW toe te wijzen.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Uitspraak 8 december 2023

 • Datum ongevallen: 24 mei 2012 en 10 februari 2013

Verkeersongeval. Slachtoffer is met zijn fiets gevallen op een nieuw aangelegd wegdek. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente die het nieuwe wegdek had laten aanleggen, heeft aansprakelijkheid erkend. Bij gladheid is het slachtoffer een jaar later een tweede keer ten val gekomen.

Slachtoffer stelt als gevolg van het fietsongeval forse klachten te hebben opgelopen aan beide schouders, welke klachten nog verergerd zijn door het tweede, eenzijdige ongeval. Het slachtoffer is meerdere malen geopereerd en er zijn verschillende medische expertises verricht.

De belangrijkste geschilpunten zijn in hoeverre het tweede, eenzijdige ongeval extra klachten en beperkingen heeft opgeleverd en verder verschillende causaliteitsvragen en schadeomvang-vragen. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

 • Betaalde voorschotten: € 93.000,- ten behoeve van het slachtoffer en € 37.971,13 inclusief BTW ter zake BGK en verschotten.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 130.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 12.500,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Uitspraak 18 december 2023

 • Datum ongeval: 22 april 2013

Verkeersongeval. Slachtoffer is rijdend in een auto van achteren aangereden. De WAM-verzekeraar van de achteroprijdende auto heeft aansprakelijkheid erkend.

Slachtoffer stelt als gevolg van het auto-ongeval rug-, nek- en psychische klachten te hebben opgelopen. Deze klachten zijn blijvend van aard en hebben ertoe geleid dat het tijdelijke arbeidscontract niet is verlengd. Partijen hebben gezamenlijk verschillende medische expertises laten verrichten.

De belangrijkste geschilpunten zijn welke klachten en beperkingen precies toegerekend kunnen worden aan het ongeval en verder zijn er verschillende causaliteitsvragen en schadeomvang-vragen. Daarnaast is van belang dat het slachtoffer een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangt en of in verband daarmee door de verzekeraar een Participatiewet-garantie verstrekt moet worden. Partijen hebben de Kamer LLZ voorts gevraagd een beslissing te nemen over de kosten van juridische bijstand.

 • Betaalde voorschotten: € 11.000,- ten behoeve van het slachtoffer en € 30.548,60 inclusief BTW ter zake BGK en verschotten.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 75.000,- als slotuitkering ten behoeve van het slachtoffer met bijbehorende belastinggarantie.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag toe van € 15.000,- inclusief BTW als slotuitkering ter zake BGK en verschotten.
 • Kamer LLZ bepaalt verder dat de verzekeraar ten behoeve van het slachtoffer een Participatiewet-garantie dient af te geven tot een maximum van € 40.000,- en geeft de verzekeraar de opdracht mee om in samenwerking met de advocaat van het slachtoffer contact op te nemen met de Gemeente die de Participatiewet-uitkering verstrekt en in onderhandeling te treden met die Gemeente over afwikkeling van de terugvorderingsclaim van de Gemeente.
 • Kosten voor de zittingsdag. Kamer LLZ besluit dat in deze zaak het vaste forfaitaire bedrag van € 3.000,- inclusief BTW redelijk is en wijst dat bedrag toe.

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2022

Uitspraak: 10 maart 2022

 • Datum ongeval 4 februari 2017

Slachtoffer zittend in stilstaande auto van achteren aangereden door andere auto. Nek- en rugletsel, pijn en functiebeperkingen.
SVI-verzekering. Aansprakelijkheid volledig erkend.
Betaalde voorschotten: € 11.000,-
Afwikkelingsvoorstel verzekeraar: slotuitkering € 17.000,-, namens slachtoffer: slotuitkering € 117.000,-.
Belangrijkste discussiepunt causaliteit tussen ongeval en klachten en tussen klachten en beperkingen.

 • Kamer LLZ gaat uit van een beperkte periode arbeidsongeschiktheid die causaal is met het ongeval en wijst een slotuitkering van € 60.000,- toe.

Uitspraak: 10 maart 2022

 • Datum ongeval 18 augustus 2016

Bij het plaatsen van een omheining in de tuin letselschade opgelopen door een klap van een verreiker waarvan de kop gebruikt werd om palen de grond in te drukken. Slachtoffer die naast de betreffende paal stond, is op haar hoofd geraakt met als gevolg pijnklachten en functiebeperkingen. AVP verzekering. Aansprakelijkheid erkend.
Slachtoffer werkzaam als zelfstandige en dreef haar onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Slechts beperkte hervatting van werkzaamheden.
Discussie betreft vooral begroting verlies van verdienvermogen.

 • Tijdens mondelinge behandeling heeft Kamer LLZ uitgangspunten vastgesteld voor de te maken berekening. De berekening zelf en de verdere afwikkeling is buiten de Kamer LLZ uitgevoerd.

Uitspraak: 19 september 2022

 • Datum ongeval 16 april 2001

Achterop aanrijding. Bestuurster voorste auto whiplashklachten.
Discussie over verlies arbeidsvermogen, verrekening uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering, huishoudelijke hulp en smartengeld.
Verzekeraar heeft aansprakelijkheid volledig erkend. WAM verzekering.

 • Betaalde voorschotten € 22.500,-.
 • Kamer LLZ wijst een bedrag van € 160.000,- als slotuitkering toe.

Uitspraak: 2 december 2022

 • Datum ongeval 15 november 2017

Slachtoffer zittend in auto van achteren aangereden. Whiplashklachten.
Discussie gaat over de vraag welke klachten er precies zijn en of en in hoeverre die tot beperkingen hebben geleid. Aansprakelijkheid is erkend. WAM verzekering.
Verzekeraar heeft € 3.000,- voorschot betaald. Verzekeraar heeft in het kader van een afwikkeling aangeboden € 9.500,- als slotuitkering te betalen. Slachtoffer heeft dat afgewezen.

 • Kamer LLZ acht het aanbod van verzekeraar redelijk en wijst een slotuitkering van € 9.500,- toe.

Uitspraak: 2 december 2022

 • Datum ongeval 20 oktober 2010

Slachtoffer is als passagier van een auto betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval. Zij droeg geen gordel. Aansprakelijkheid voor 75% erkend in verband met eigen schuld niet dragen gordel. WAM verzekering.
Discussie over verlies arbeidsvermogen, pensioenschade, huishoudelijke hulp, materiële schade, medische kosten, smartengeld en de te hanteren rekenrente.

 • Verzekeraar heeft in totaal € 170.000,- als voorschot betaald.
 • Kamer LLZ heeft een slotuitkering toegewezen van € 500.000,-.

 

 

Samenvattingen uitspraken Kamer LLZ 2021

Uitspraak: 26 juli 2021

 • Datum ongeval 28 augustus 2012

Fietser komt in aanrijding met een paaltje. Gemeente als wegbeheerder erkent aansprakelijkheid tot 75%. AVB verzekering. Zeer ernstig lichamelijk letsel met als gevolg blijvende beperkingen die het slachtoffer verhinderen het dagelijks leven in te richten op  de manier zoals zij dat voor het ongeval deed. Er is sprake van een  grote mate van gederfde levensvreugde en veel verdriet.
Discussie over smartengeld, verlies arbeidsvermogen, pensioenschade, kosten van aanpassing woning en ondersteuning en begeleiding bij het dagelijks leven inclusief huishoudelijke hulp.

 • Betaalde voorschotten: € 150.000,-.
 • Kamer LLZ wijst € 900.000,- toe.

Uitspraak: 28 juli 2021

 • Datum ongeval 28 augustus 2012 (hoort bij zaak 1)

Discussie over hoogte buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand.

De voorgelegde vraag ziet op de slotuitkering buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten die gemaakt zijn in verband met de procedure bij de Kamer LLZ.

 • Gevorderd € 10.375,- (41.30 uur).
 • Kamer LLZ wijst € 4.235,- inclusief BTW (14 uur) toe.

Uitspraak: 19 oktober 2021

 • Datum ongeval 14 november 2014

Slachtoffer zittend in auto van links aangereden door een andere auto die geen voorrang verleende. Letsel aan linkerbeen en nek. Veel pijn en aanzienlijke functiebeperkingen. Aansprakelijkheid is volledig erkend. WAM verzekering.
Betaalde voorschotten: € 41.500,-.
Afwikkelingsvoorstel verzekeraar: slotuitkering € 65.000,-, slachtoffer: slotuitkering € 140.000,-.
Schadeposten in hoofdzaak: smartengeld, verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid.

 • Kamer LLZ wijst een slotuitkering van € 100.000,- toe.

Evaluatie Kamer LLZ na de pilotfase

Evaluatie Kamer LLZ na de pilotfase

Uit de terugkoppeling en evaluatie van iedere zaak is gebleken dat het gevoel van procedurele rechtsvaardigheid in hoge mate aanwezig is bij slachtoffers die hun zaak bij de Kamer LLZ hebben aangebracht. Kort gezegd betekent de uitkomst voor slachtoffers dat zij ‘door kunnen met hun leven’. Dit is een niet geringe verbetering ten opzichte van de oude situatie en deze verbetering werd door de slachtoffers hogelijk gewaardeerd. Slachtoffers geven aan zich (soms zelfs letterlijk!) voor het eerst echt gehoord te hebben gevoeld. Ook het feit dat de Kamer LLZ uit bijzonder gerenommeerde professionals gaat maakt dat de waardering bij slachtoffers hoog is.

Vanuit maatschappelijk perspectief betekent de instelling van de Kamer LLZ dat de druk op de rechterlijke macht wat wordt verlicht doordat er een nieuwe vorm van geschilbeslechting bestaat tussen rechter en mediation in. En in tegenstelling tot wat hier en daar werd verwacht gaat het beslist niet ten koste van bestaande mediation, maar zien mediators juist een toegenomen aandacht voor een mediation aanpak waarbij een gang naar de kamer LLZ als extra hulpmiddel kan worden ingezet.

Vanuit het perspectief van de letselschadesector kan eindelijk de impasse worden doorbroken waarbij partijen elkaar in de greep houden terwijl het slachtoffer gediend is bij een snellere afhandeling. Dat is vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector niet langer uit te leggen.