Onderzoek Langlopende Letselschadezaken

Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerde De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

Oplossingen langs drie lijnen
De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe worden de komende tijd langs drie lijnen diverse maatregelen uitgewerkt:

 1. Bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen door middel van de Kamer LLZ.
 2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van herstelbemiddeling en mediation, normering, een medisch adviseur als uitgangspunt en het Nationaal Keurmerk Letselschade.
 3. Het verbeterde proces blijvend monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is opgezet. Zo ook de Kamer LLZ.

 

Meer over het onderzoek

In december 2018 is de Universiteit Utrecht in samenwerking met Q-Consult Progress Partners (QCPP) gestart met het onderzoek naar de redenen voor het tijdsverloop in letselschadedossiers die langer dan twee jaar openstaan, en daarmee langlopend zijn geworden.

Aan de hand van een dossieronderzoek bij verzekeraars en een vragenlijstonderzoek bij benadeelde partijen, gevolgd door enkele interviews en een focusgroep-bijeenkomst, inventariseert de Universiteit hoe deze dossiers zich kenmerken. Daarbij wordt niet alleen gelet op juridisch-technische factoren, maar ook bijvoorbeeld op het medisch traject, de bereikbaarheid van partijen, de ervaren rechtvaardigheid door de benadeelde partij en de inzet van neutrale derden, zoals een rechter of een herstelgerichte dienstverlener.

Veertien verzekeraars werken mee aan het onderzoek. Aan deze verzekeraars is gevraagd een dossierlijst (zonder persoonsgegevens) aan te leveren bij QCPP, die daaruit een steekproef trekt.

De benadeelde partijen in de dossiers uit de steekproef worden benaderd voor deelname aan het onderzoek door de verzekeraar. In het licht van de privacyregels wordt iedere benadeelde partij afzonderlijk gevraagd om toestemming voor inzage in het dossier aan verzekeraars-zijde. De reden dat de verzekeraar toestemming vraagt voor inzage, is dat de Universiteit Utrecht niet zomaar persoonsgegevens mag ontvangen van verzekeraars.

De belangenbehartiger aan de zijde van de benadeelde partij wordt ook op de hoogte gesteld van dit verzoek. De benadeelde partij wordt alleen gevraagd voor deelname aan het onderzoek; de deelname wordt niet geregistreerd in het dossier en heeft op de afwikkeling daarvan daarom ook geen invloed. Ook alle brancheverenigingen die aangesloten zijn bij De Letselschade Raad alsmede de vereniging van letselschadeadvocaten (LSA) en De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Voor de begeleiding van het onderzoek is door De Letselschade Raad een commissie ingesteld. In deze begeleidingscommissie hebben verschillende partijen zitting. Zij zijn gevraagd vanwege hun kennis over langlopende dossiers. De samenstelling van de commissie is een afspiegeling van de letselschadebranche zoals vertegenwoordigd in het Platformoverleg van De Letselschade Raad.

Op dit moment is bij het overgrote deel van de participerende verzekeraars een steekproef getrokken. Die verzekeraars benaderen op dit moment de benadeelden voor deelname aan het onderzoek en informeren hun belangenbehartigers. Het kan dus zo zijn dat u op dit moment al een brief heeft ontvangen. Zoals gezegd, voor deze constructie moest worden gekozen in verband met privacyregelgeving. Ook zijn de vragenlijsten voor dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek zo goed als afgerond, wat betekent dat binnenkort kan worden gestart met de verzameling van de data.

AVG aspecten

Vanwege de AVG, heeft in voorbereiding op het onderzoek naar Langlopende letselschadezaken door de Universiteit Utrecht, intensief overleg plaatsgevonden over de borging van de privacy van de betrokkenen in een letselschadedossier. Dit overleg heeft plaatsgehad met de Autoriteit Persoonsgegevens, een privacy advocaat en de juridische afdeling van de UU. Dit heeft tot de volgende werkwijze geleid:

 • De UU vraagt te allen tijde toestemming aan de benadeelde partij voor deze inzage in het dossier. Dit vanwege de inzage in bijzondere persoonsgegevens (gezondheidstoestand) in dossiers.
 • Toestemming voor inzage in het dossier wordt verkregen door het ondertekenen van een toestemmingsbrief of online toestemming door de benadeelde partij. De toestemmingsbrief is in overleg met de ethische commissie van de UU tot stand gekomen.
 • Omdat de UU geen persoonsgegevens mag ontvangen van een derde partij (de verzekeraars), heeft de UU een lijst van dossiernummers opgevraagd van dossiers die twee jaar of langer openstaan. In deze lijst mochten geen persoonsgegevens worden vermeld.
 • Uit de ontvangen dossierlijst heeft de UU een representatieve steekproef getrokken. Daarvan is een steekproeflijst opgesteld.
 • De verzekeraar heeft de steekproeflijst van de UU ontvangen. Tevens ontving de verzekeraar het verzoek om de betreffende benadeelde partij te benaderen met een door de UU opgestelde brief. Bij die brief is een begeleidende brief gevoegd met de uitleg waarom de verzekeraar de brief van de UU toestuurt.
 • De verzekeraar heeft de brief door middel van een zogenaamde ‘merge’ aan de betrokken benadeelde verzonden. Hierdoor kan het zo zijn, dat de naam van een benadeelde partij in die brief is verschenen. De UU kent de namen van die betrokkenen echter niet. Zij heeft enkel een standaardbrief en een lijst van dossiernummers aan de betrokken verzekeraar geleverd.
 • In verband met de validiteit (betrouwbaarheid) van de steekproef, zijn de brieven aan de benadeelde partijen via de verzekeraar gestuurd. Belangenbehartigers (inclusief hun beroepsverenigingen) zijn geïnformeerd over het onderzoek en hebben ook de toestemmingsbrief ter informatie ontvangen.

Begeleidingscommissie

 • mr Marly de Blaeij –  Verzekeraars
 • Frans van Cuijk – NLE
 • mr Ivanka Dijkstra –  DLR, secretaris
 • mr Remco Heeremans – DLR, voorzitter
 • mr Jasper Keizer – advocaat
 • mr Annemiek van Reenen-ten Kate – NIS
 • mr Myriam van de Vorst – Verzekeraars

Tijdspad onderzoek Langlopende Letselschadezaken 2019, 2020

Update september 2020

Rapport onderzoek Langlopende Letselschadezaken gereed

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. De oorzaken daarvan zijn echter heel divers. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel letselschadezaken. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht uitvoerde naar waarom de afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar). De Letselschade Raad gaf op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht hiertoe.

Maatregelen verkorten tijdsduur letselschadezaken
De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.

2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.

3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Hier vindt u het complete onderzoeksrapport: Langlopende letselschadezaken rapport

Hier vindt u de managementsamenvatting: Langlopende Letselschadezaken managementsamenvatting

Hier vindt u het persbericht dat op 8 september naar buiten is gebracht: Persbericht

Over het onderzoek
Langlopende letselschadezaken zijn zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaarstermijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen.

Voor de zomer van 2018 zijn 10 organisaties, waaronder universiteiten en onderzoeksbureaus, gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen.

Eind september 2018 heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU). De begeleidingscommissie bestaat uit een afspiegeling van alle betrokken stakeholders in De Letselschade Raad. De UU  werkt voor de operationele aspecten van het onderzoek samen met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners.

Update februari 2020

Het onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet zijn afgewikkeld binnen twee jaar gaat voort. De Universiteit van Utrecht voert dit onderzoek uit in opdracht van De Letselschade Raad.

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een literatuuronderzoek, een dossieronderzoek bij verzekeraars, een vragenlijstonderzoek bij benadeelden en een gedeelte waarin de onderzoeksuitkomsten worden doorgesproken met zowel gedupeerden (met interviews) als professionals (tijdens een focusgroep bijeenkomst).

Het literatuuronderzoek, dossieronderzoek en vragenlijstonderzoek zijn in de eerste fase afgerond. Aanmelden voor het onderzoek is dus helaas niet meer mogelijk. Dat is tegelijkertijd ook goed nieuws: het minimumaantal dossiers dat de universiteit wilde inzien, is gehaald. De interviews met de gedupeerden zijn daarom ook ingepland.

Half februari 2020 starten de Universiteit Utrecht en Q-consult met de analyse van het dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek. Naar aanleiding hiervan zal een document worden opgesteld dat als input dient voor de focusgroep bijeenkomst medio maart 2020. Tijdens deze bijeenkomst wordt met de aanwezigen bekeken of de bevindingen herkend worden en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Ook wordt de focusgroep uitgenodigd haar input over de eerste bevindingen te geven en zal worden bekeken of er behoefte is tot het verder analyseren van data. De focusgroep bestaat uit professionele dienstverleners uit de branche die op geen enkele manier eerder bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Er zullen geen leden van de begeleidingscommissie aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.

Naar verwachting wordt het onderzoek dit voorjaar afgerond. Meer informatie is tegen die tijd te vinden op deze website.

Update april 2020

Het onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken: de invloed van de verspreiding van het Corona-virus op het verloop van het onderzoek

Stand van zaken
In februari is het is het vragenlijstonderzoek onder de deelnemende personen die een langlopend letselschadedossier hebben en het dossieronderzoek bij 13 aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland afgerond. In totaal hebben 195 personen met een langlopend letselschadedossier meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De onderzoekers hebben 201 letselschadedossiers geanalyseerd bij 13 aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland. Daarmee was het grootste deel van het onderzoek afgerond. Wat restte waren een focusgroep bijeenkomst voor professionals in de branche en extra interviews met gedupeerden, om voor meer verdieping van de bevindingen te zorgen. In april 2020 zou het onderzoek worden afgerond.

Tegengaan spreiding van het Corona-virus en invloed daarvan op het onderzoek
Vanwege de uitbraak van het Corona-virus en de richtlijnen die de overheid heeft voorgeschreven om verspreiding te voorkomen, zagen De Letselschade Raad en de Universiteit Utrecht zich genoodzaakt om de focusgroep bijeenkomst in april te annuleren en te verzetten naar een datum in juni 2020. Dit heeft als consequentie dat het onderzoek logischerwijs niet in april kan worden afgerond. De interviews met de personen met een langlopend letselschadedossier gaan wel door, maar worden via een online tool gevoerd. In ieder geval zolang de onderzoekers en de betreffende personen in goede gezondheid zijn.

Nieuwe verwachting over afronding
Als het mogelijk is om de focusgroep bijeenkomst in juni te laten plaatsvinden, sluit de Universiteit Utrecht het onderzoek begin juli 2020 af. Dit alternatief heeft de goedkeuring van de aangestelde begeleidingsadviescommissie van alle bij DLR betrokken partijen. Wij zullen u hierover op de hoogte houden via deze website.

Veel dank!
Het onderzoekteam wil via deze weg alle personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek enorm bedanken! Zonder alle inzet en hulp zou het onderzoek dat tot nu toe heeft plaatsgevonden niet mogelijk zijn geweest.

Update mei 2019

Aanvankelijk was de verwachting dit onderzoek vóór de zomervakantie van 2019 afgerond te hebben maar dat blijkt om een aantal redenen niet haalbaar en ook niet wenselijk.

Selectie en privacy
Niet alle benadeelden in Nederland met een langlopend letselschadedossier worden benaderd voor het onderzoek. Uit een lijst met dossiernummers trekken de onderzoekers een random steekproef uit alle langlopende letselschadedossiers bij verschillende verzekeraars. Verzekeraars krijgen vervolgens het verzoek om de betreffende benadeelden te benaderen om mee te doen aan het onderzoek. In verband met de privacybescherming mogen de onderzoekers dit niet zelf doen. De verzekeraars maken dus geen eigen selectie van te onderzoeken dossiers.

Het nemen van de extra stappen in verband met de privacybescherming van benadeelden en de extra tijd die voor deze fase nodig was, heeft ertoe geleid dat het daadwerkelijke dossieronderzoek later dan aanvankelijk verwacht kon starten. Die stappen waren echter essentieel voor de bescherming van de privacy.

De onderzoekers zijn druk doende met de bestudering van de dossiers en de vragenlijst staat open voor benadeelden die al hebben toegezegd mee te willen doen. Veel benadeelden en verzekeraars hebben inmiddels al hun medewerking verleend aan het onderzoek. Opdrachtgever en onderzoekers zijn veel dank verschuldigd aan de benadeelden die meedoen aan het onderzoek en de verzekeraars die vervolgens de onderzoekers inzage geven in de dossiers.

Het streefaantal van het aantal benodigde deelnemers is echter nog niet gehaald. Wij hopen van harte dat velen hun medewerking verlenen, zodat de onderzoekers uiteindelijk met een zo groot mogelijke betrouwbaarheid conclusies kunnen trekken.