Onderzoek Langlopende Letselschadezaken

Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

Langlopende letselschadezaken zijn zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaar-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen.

Voor de zomer van 2018 zijn 10 organisaties, waaronder universiteiten en onderzoeksbureaus, gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen.

Eind september 2018 heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU). De begeleidingscommissie bestaat uit een afspiegeling van alle betrokken stakeholders in De Letselschade Raad. De UU  werkt voor de operationele aspecten van het onderzoek samen met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners.

Update mei 2019
Aanvankelijk was de verwachting dit onderzoek vóór de zomervakantie van 2019 afgerond te hebben maar dat blijkt om een aantal redenen niet haalbaar en ook niet wenselijk.

Selectie en privacy
Niet alle benadeelden in Nederland met een langlopend letselschadedossier worden benaderd voor het onderzoek. Uit een lijst met dossiernummers trekken de onderzoekers een random steekproef uit alle langlopende letselschadedossiers bij verschillende verzekeraars. Verzekeraars krijgen vervolgens het verzoek om de betreffende benadeelden te benaderen om mee te doen aan het onderzoek. In verband met de privacybescherming mogen de onderzoekers dit niet zelf doen. De verzekeraars maken dus geen eigen selectie van te onderzoeken dossiers.

Het nemen van de extra stappen in verband met de privacybescherming van benadeelden en de extra tijd die voor deze fase nodig was, heeft ertoe geleid dat het daadwerkelijke dossieronderzoek later dan aanvankelijk verwacht kon starten. Die stappen waren echter essentieel voor de bescherming van de privacy.

De onderzoekers zijn druk doende met de bestudering van de dossiers en de vragenlijst staat open voor benadeelden die al hebben toegezegd mee te willen doen. Veel benadeelden en verzekeraars hebben inmiddels al hun medewerking verleend aan het onderzoek. Opdrachtgever en onderzoekers zijn veel dank verschuldigd aan de benadeelden die meedoen aan het onderzoek en de verzekeraars die vervolgens de onderzoekers inzage geven in de dossiers.

Het streefaantal van het aantal benodigde deelnemers is echter nog niet gehaald. Wij hopen van harte dat velen hun medewerking verlenen, zodat de onderzoekers uiteindelijk met een zo groot mogelijke betrouwbaarheid conclusies kunnen trekken.

Meer over het onderzoek

In december 2018 is de Universiteit Utrecht in samenwerking met Q-Consult Progress Partners (QCPP) gestart met het onderzoek naar de redenen voor het tijdsverloop in letselschadedossiers die langer dan twee jaar openstaan, en daarmee langlopend zijn geworden.

Aan de hand van een dossieronderzoek bij verzekeraars en een vragenlijstonderzoek bij benadeelde partijen, gevolgd door enkele interviews en een focusgroep-bijeenkomst, inventariseert de Universiteit hoe deze dossiers zich kenmerken. Daarbij wordt niet alleen gelet op juridisch-technische factoren, maar ook bijvoorbeeld op het medisch traject, de bereikbaarheid van partijen, de ervaren rechtvaardigheid door de benadeelde partij en de inzet van neutrale derden, zoals een rechter of een herstelgerichte dienstverlener.

Veertien verzekeraars werken mee aan het onderzoek. Aan deze verzekeraars is gevraagd een dossierlijst (zonder persoonsgegevens) aan te leveren bij QCPP, die daaruit een steekproef trekt.

De benadeelde partijen in de dossiers uit de steekproef worden benaderd voor deelname aan het onderzoek door de verzekeraar. In het licht van de privacyregels wordt iedere benadeelde partij afzonderlijk gevraagd om toestemming voor inzage in het dossier aan verzekeraars-zijde. De reden dat de verzekeraar toestemming vraagt voor inzage, is dat de Universiteit Utrecht niet zomaar persoonsgegevens mag ontvangen van verzekeraars.

De belangenbehartiger aan de zijde van de benadeelde partij wordt ook op de hoogte gesteld van dit verzoek. De benadeelde partij wordt alleen gevraagd voor deelname aan het onderzoek; de deelname wordt niet geregistreerd in het dossier en heeft op de afwikkeling daarvan daarom ook geen invloed. Ook alle brancheverenigingen die aangesloten zijn bij De Letselschade Raad alsmede de vereniging van letselschadeadvocaten (LSA) en De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Voor de begeleiding van het onderzoek is door De Letselschade Raad een commissie ingesteld. In deze begeleidingscommissie hebben verschillende partijen zitting. Zij zijn gevraagd vanwege hun kennis over langlopende dossiers. De samenstelling van de commissie is een afspiegeling van de letselschadebranche zoals vertegenwoordigd in het Platformoverleg van De Letselschade Raad.

Op dit moment is bij het overgrote deel van de participerende verzekeraars een steekproef getrokken. Die verzekeraars benaderen op dit moment de benadeelden voor deelname aan het onderzoek en informeren hun belangenbehartigers. Het kan dus zo zijn dat u op dit moment al een brief heeft ontvangen. Zoals gezegd, voor deze constructie moest worden gekozen in verband met privacyregelgeving. Ook zijn de vragenlijsten voor dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek zo goed als afgerond, wat betekent dat binnenkort kan worden gestart met de verzameling van de data.

AVG aspecten

Vanwege de AVG, heeft in voorbereiding op het onderzoek naar Langlopende letselschadezaken door de Universiteit Utrecht, intensief overleg plaatsgevonden over de borging van de privacy van de betrokkenen in een letselschadedossier. Dit overleg heeft plaatsgehad met de Autoriteit Persoonsgegevens, een privacy advocaat en de juridische afdeling van de UU. Dit heeft tot de volgende werkwijze geleid:

 • De UU vraagt te allen tijde toestemming aan de benadeelde partij voor deze inzage in het dossier. Dit vanwege de inzage in bijzondere persoonsgegevens (gezondheidstoestand) in dossiers.
 • Toestemming voor inzage in het dossier wordt verkregen door het ondertekenen van een toestemmingsbrief of online toestemming door de benadeelde partij. De toestemmingsbrief is in overleg met de ethische commissie van de UU tot stand gekomen.
 • Omdat de UU geen persoonsgegevens mag ontvangen van een derde partij (de verzekeraars), heeft de UU een lijst van dossiernummers opgevraagd van dossiers die twee jaar of langer openstaan. In deze lijst mochten geen persoonsgegevens worden vermeld.
 • Uit de ontvangen dossierlijst heeft de UU een representatieve steekproef getrokken. Daarvan is een steekproeflijst opgesteld.
 • De verzekeraar heeft de steekproeflijst van de UU ontvangen. Tevens ontving de verzekeraar het verzoek om de betreffende benadeelde partij te benaderen met een door de UU opgestelde brief. Bij die brief is een begeleidende brief gevoegd met de uitleg waarom de verzekeraar de brief van de UU toestuurt.
 • De verzekeraar heeft de brief door middel van een zogenaamde ‘merge’ aan de betrokken benadeelde verzonden. Hierdoor kan het zo zijn, dat de naam van een benadeelde partij in die brief is verschenen. De UU kent de namen van die betrokkenen echter niet. Zij heeft enkel een standaardbrief en een lijst van dossiernummers aan de betrokken verzekeraar geleverd.
 • In verband met de validiteit (betrouwbaarheid) van de steekproef, zijn de brieven aan de benadeelde partijen via de verzekeraar gestuurd. Belangenbehartigers (inclusief hun beroepsverenigingen) zijn geïnformeerd over het onderzoek en hebben ook de toestemmingsbrief ter informatie ontvangen.

Begeleidingscommissie

 • mr Marly de Blaeij –  Verzekeraars
 • Frans van Cuijk – NLE
 • mr Ivanka Dijkstra –  DLR, secretaris
 • mr Remco Heeremans – DLR, voorzitter
 • mr Jasper Keizer – advocaat
 • mr Annemiek van Reenen-ten Kate – NIS
 • Judith Schmidt – Verzekeraars

Vragen over het onderzoek?

Heeft u vragen hebben over het onderzoek? Neem dan per e-mail contact op met de projectleider van het onderzoek, dr. Rianka Rijnhout (R.Rijnhout@uu.nl).