Onderzoek Langlopende Letselschadezaken

Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

Langlopende letselschadezaken zijn zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaar-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen.
Voor de zomer van 2018 zijn 10 organisaties, waaronder universiteiten en onderzoeksbureaus, gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen.
Eind september 2018 heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek, bestaande uit een afspiegeling van alle betrokken stakeholders in De Letselschade Raad, gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU).
De UU zal voor de operationele aspecten van het onderzoek samenwerken met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners.
Gelet op de grote omvang van het aantal te onderzoeken dossiers, zal de UU het rapport in het voor de zomer van 2019 opleveren.


Meer over het onderzoek

In december 2018 is de Universiteit Utrecht in samenwerking met Q-Consult Progress Partners (QCPP) gestart met het onderzoek naar de redenen voor het tijdsverloop in letselschadedossiers die langer dan twee jaar openstaan, en daarmee langlopend zijn geworden.

Aan de hand van een dossieronderzoek bij verzekeraars en een vragenlijstonderzoek bij benadeelde partijen, gevolgd door enkele interviews en een focusgroep-bijeenkomst, inventariseert de Universiteit hoe deze dossiers zich kenmerken. Daarbij wordt niet alleen gelet op juridisch-technische factoren, maar ook bijvoorbeeld op het medisch traject, de bereikbaarheid van partijen, de ervaren rechtvaardigheid door de benadeelde partij en de inzet van neutrale derden, zoals een rechter of een herstelgerichte dienstverlener.

Veertien verzekeraars werken mee aan het onderzoek. Aan deze verzekeraars is gevraagd een dossierlijst (zonder persoonsgegevens) aan te leveren bij QCPP, die daaruit een steekproef trekt.

De benadeelde partijen in de dossiers uit de steekproef worden benaderd voor deelname aan het onderzoek door de verzekeraar. In het licht van de privacyregels wordt iedere benadeelde partij afzonderlijk gevraagd om toestemming voor inzage in het dossier aan verzekeraars-zijde. De reden dat de verzekeraar toestemming vraagt voor inzage, is dat de Universiteit Utrecht niet zomaar persoonsgegevens mag ontvangen van verzekeraars.

De belangenbehartiger aan de zijde van de benadeelde partij wordt ook op de hoogte gesteld van dit verzoek. De benadeelde partij wordt alleen gevraagd voor deelname aan het onderzoek; de deelname wordt niet geregistreerd in het dossier en heeft op de afwikkeling daarvan daarom ook geen invloed. Ook alle brancheverenigingen die aangesloten zijn bij De Letselschade Raad alsmede de vereniging van letselschadeadvocaten (LSA) en De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Voor de begeleiding van het onderzoek is door De Letselschade Raad een commissie ingesteld. In deze begeleidingscommissie hebben verschillende partijen zitting. Zij zijn gevraagd vanwege hun kennis over langlopende dossiers. De samenstelling van de commissie is een afspiegeling van de letselschadebranche zoals vertegenwoordigd in het Platformoverleg van De Letselschade Raad.

Op dit moment is bij het overgrote deel van de participerende verzekeraars een steekproef getrokken. Die verzekeraars benaderen op dit moment de benadeelden voor deelname aan het onderzoek en informeren hun belangenbehartigers. Het kan dus zo zijn dat u op dit moment al een brief heeft ontvangen. Zoals gezegd, voor deze constructie moest worden gekozen in verband met privacyregelgeving. Ook zijn de vragenlijsten voor dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek zo goed als afgerond, wat betekent dat binnenkort kan worden gestart met de verzameling van de data.

Begeleidingscommissie

  • mr Marly de Blaeij –  Verzekeraars
  • Frans van Cuijk – NLE
  • mr Ivanka Dijkstra –  DLR, secretaris
  • mr Remco Heeremans – DLR, voorzitter
  • mr Jasper Keizer – advocaat
  • mr Annemiek van Reenen-ten Kate – NIVRE
  • Judith Schmidt – Verzekeraars

Vragen over het onderzoek?

Heeft u vragen hebben over het onderzoek? Neem dan per e-mail contact op met de projectleider van het onderzoek, dr. Rianka Rijnhout (R.Rijnhout@uu.nl).