Over ons

De Letselschade Raad slaat een brug tussen marktpartijen en organisaties van slachtoffers, patiënten en consumenten.

Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Aan deze bijzondere krachtenbundeling werken ook universiteiten mee. Er worden onderzoeken gedaan en expertgroepen opgezet.

De Raad signaleert mogelijkheden voor verdere verbetering van de positie van mensen met letselschade en pakt deze op.

De Raad ontwikkelt en beheert de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Medische incidenten (GOMA). Beide codes bevatten spelregels en aanbevelingen voor een vlot en transparant verloop van de schaderegeling. Met al zijn activiteiten zorgt de Raad dat deze gedragscodes draagvlak vinden.

Netwerkorganisatie

De Letselschade Raad is een netwerkorganisatie van, voor en door de aangesloten organisaties en professionals. Tot en met 2016 ontving de raad subsidie van de overheid. Vanaf 2017 zijn het vooral de deelnemende partijen die, in geld en in natura, het overgrote deel van de activiteiten van de Raad bekostigen.

Zelfregulering

De Letselschade Raad staat voor zelfregulering. Uit onderzoek blijkt dit zeer effectief te zijn. Dankzij de samenwerking binnen de Raad is de houding van professionele partijen sterk veranderd. Men heeft meer aandacht voor een zo zorgvuldig mogelijke bejegening van mensen met letselschade. De gemiddelde doorlooptijden zijn gedaald.

Het onderlinge contact van partijen binnen De Letselschade Raad zorgt ervoor dat afwijkend gedrag wordt gesignaleerd en besproken en dat de tot stand gebrachte normering duurzaam als leidend binnen de branche wordt geaccepteerd.

Platformoverleg

Het Platformoverleg, naast het Bestuur het hoogste orgaan van De Letselschade Raad, streeft naar overeenstemming op een manier die aan alle partijen recht doet. De besluitvorming vindt plaats op basis van unanimiteit. Vooraf worden de standpunten van betrokken partijen grondig verkend.

De Raad is een onafhankelijk orgaan en dat schept vertrouwen.

In het Platformoverleg zijn de belangrijkste partijen binnen de letselschadebranche vertegenwoordigd. De volgende organisaties werken samen in het Platformoverleg:

 • Slachtofferhulp Nederland
 • ANWB
 • Verbond van Verzekeraars
 • NIVRE, NIS en NLE (Letselschade-Experts)
 • GAV (Geneeskundig adviseurs)
 • NVvA (Arbeidsdeskundigen)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (toehoorder)
 • LSA (Vereniging van letselschadeadvocaten, toehoorder)

Missie

De Letselschade Raad wil de harmonie, transparantie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken vergroten. Daarom streven de aangesloten partijen naar een betere en meer persoonlijke bejegening van mensen met letselschade en naar verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.

De Letselschade Raad draagt bij aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van de schaderegeling. Dit proces dient herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd te verlopen. Vergoeding van de werkelijk geleden personenschade staat daarbij voorop.

Uitgangspunt bij het behandelen van een letselschadezaak is dat de persoon met letselschade centraal staat. De Raad staat voor een persoonlijke en respectvolle bejegening van mensen met letselschade. Voorkomen moet worden dat het schaderegelingsproces hen onnodig extra leed berokkent.

Wat doet de Raad?

De Letselschade Raad:

 • brengt partijen bij elkaar voor kennisuitwisseling, meningsvorming en vergroting van het inzicht in elkaars standpunten;
 • stimuleert initiatieven;
 • signaleert knelpunten; waarna gezamenlijk oplossingen worden uitgewerkt;
 • ontwikkelt en beheert de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische aansprakelijkheid (GOMA);
 • ontwikkelt en beheert De Letselschade Richtlijnen voor de vergoeding van schadeposten;
 • schept duidelijkheid met het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL);
 • verwijst mensen met letselschade door naar de juiste instantie.