Project Herstelbemiddeling ›

In reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het inzetten en professionaliseren van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.

Werkgroep IWMD vraagstelling: evaluatie en revisie ›

De huidige IWMD-vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” is begin 2020 geëvalueerd door middel van een enquête. Middels deze enquête werd bij professionals in de letselschadebranche geïnventariseerd welke ervaringen er de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan met de bestaande vraagstelling. Tevens werd gevraagd om suggesties voor verbeteringen.

KTO voor de letselschadebranche ›

Elke organisatie in het Nationaal Keurmerk Letselschade moet aan een aantal cumulatieve vereisten voldoen om ingeschreven te worden en te blijven. Een van die vereisten is het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (hierna KTO).

Aanbeveling ‘Werken met één medisch Adviseur’ ›

Het werken met één onafhankelijk medisch adviseur wordt gezien als een belangrijke oplossing voor een aantal knelpunten in het medisch traject. Ook wordt het werken met één medisch adviseur als één van de oplossingen gezien in reactie op het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken ›

De Letselschade Raad bood in november 2020 de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte. Daarmee wordt samenwerking gestimuleerd en gestroomlijnd tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

Handreiking Zorgschade ›

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Werkgroep Normering ›

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

Ronde Tafelgesprekken ›

Regelmatig organiseert De Letselschade Raad ronde tafelgesprekken voor professionals in de letselschadebranche.