Voortgang Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad bouwt momenteel het bestaande Register Letselschade uit tot het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Met de komst van dit Keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Met het NKL wil De Letselschade Raad een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de letselschademarkt. Het keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van werkzaamheden van letselschadeprofessionals.

NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar

Naar schatting 71.000 Nederlanders melden jaarlijks een letselschadezaak bij een verzekeraar als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Deze onwetende letselschade-slachtoffers mogen niet in handen vallen van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Dat wil De Letselschade Raad (DLR) bereiken met het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Organisaties uit de letselschadebranche die ingeschreven staan in dit NKL voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Het NKL maakt zo kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden door letselschade. Door te kiezen voor een keurmerk-houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

Bovendien wil DLR bindende afspraken maken met alle verwijzers (zoals ANWB, SHN etc.). Zij zullen in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen. Uiteraard is dit een groeimodel en zullen we als betrokken partijen elkaar voortdurend scherp moeten houden om onze pretentie waar te maken!

NKL vervangt Register Letselschade

Als dé gezaghebbende en overkoepelende organisatie die de gehele letselschade-sector verbindt, houdt De Letselschade Raad toezicht op de kwaliteit van afwikkeling van letselschadezaken. Momenteel kent de branche het Register Letselschade, wat ontstond na samenvoeging van de registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het voormalig Stichting  Keurmerk Letselschade. Het Register Letselschade biedt op één locatie en in één register een overzicht van betrouwbare en gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade en biedt duidelijkheid over aan welke eisen zij voldoen. In het register staan advocaten, letselschade experts werkend voor benadeelden, letselschade experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars.

De Letselschade Raad heeft voor het huidige Register Letselschade normen vastgesteld waaraan ingeschreven organisaties moeten voldoen en een 3-jaars auditcyclus ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit.

Om verdere professionalisering te bereiken staat de letselschadebranche voor een uitdaging op het gebied van regulering. Deze valt in drie kernpunten uiteen:

  1. Herkenbaarheid van kwaliteit voor benadeelden
  2. Voorkomen dat slachtoffers bij ongereguleerde partijen terecht komen
  3. Stapeling van regulering en toezicht

Het Register Letselschade voorziet deels in de behoefte aan professionalisering van de bestaande regulering, maar schiet tekort in herkenbaarheid, afdwingbaarheid en commerciële waarde. Het NKL geeft een nadere invulling aan deze uitdagingen.

Trias politica

Voor een betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk is het wenselijk om drie rollen van elkaar gescheiden te houden, te weten normering, toetsing en toekenning, ook wel de trias politica van een keurmerk. Per onderdeel is aangegeven wat er ontwikkeld moet worden om het huidige Register Letselschade om te vormen naar het NKL. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt.

Onderscheidend kwaliteitskeurmerk

Het verkrijgen van het NKL onderstreept de kwaliteit van de in het NKL ingeschreven organisaties en is daarmee een onderscheidend kwaliteitskeurmerk. Het Nationaal Keurmerk moet daardoor een ‘must have’ worden voor alle dienstverleners in de letselschadebranche. Alle dienstverleners die vanuit hun expertisegebied betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschade, komen in aanmerking voor het keurmerk. Het keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van deze dienstverleners. Zij kunnen zich ermee onderscheiden en aantonen aan particulieren of organisaties die geïnteresseerd zijn in het inkopen van hun diensten, dat ze kwaliteit leveren.

Kortom: het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk. De verwachting is dat het NKL eind 2020 voltooid wordt.