Reglementen Register Letselschade

In juli 2019 zijn de koepelorganisaties van vijf beroepsgroepen die in het Register Letselschade staan ingeschreven akkoord gegaan met de nieuwe Reglementen voor hun respectievelijke beroepsgroepen. In maart 2020 is ook het reglement voor de zesde beroepsgroep: herstelgerichte dienstverleners gereed gekomen.

Momenteel bestaan er Reglementen voor de beroepsgroepen: letselschade expert (belangenbehartiger), rechtsbijstandsverzekeraar, letselschade expert werkend voor aansprakelijkheidsverzekeraar, aansprakelijkheidsverzekeraar, medisch aansprakelijkheidsverzekeraar en herstelgerichte dienstverleners. Alle nieuwe reglementen treft u hiernaast, onder documenten, aan.

In de reglementen zijn voor alle afzonderlijke beroepsgroepen kwaliteitseisen neergelegd. Deze kwaliteitseisen heeft de branche in gezamenlijk overleg opgesteld, met raadpleging van de achterbannen. Om ingeschreven te kunnen worden in het Register Letselschade, dienen ingeschrevenen te voldoen aan deze kwaliteitseisen. Hierop vindt jaarlijks een toetsing plaats. De reglementen vormen de basis voor een auditcyclus van 3 jaar. Deze cyclus bestaat uit 1 bezoekaudit per 3 jaar en een jaarlijks self assessment in de tussenliggende jaren.

Achtergrond en bijzonderheden Reglementen

 

Gemeenschappelijke basis

De basis van alle reglementen vormen de voormalige reglementen van de Stichting Keurmerk Letselschade. Deze reglementen zijn door alle beroepsgroepen als uitgangspunt genomen bij het inventariseren van de nieuwe reglementen. Alle beroepsgroepen hebben bekeken welke artikelen van toepassing waren, welke geschrapt konden worden en welke artikelen toegevoegd moesten worden. Met name advocaten en letselschade experts die voorheen lid waren van de Stichting Keurmerk Letselschade zullen weinig inhoudelijke verschillen ten opzichte van die oude reglementen waarnemen.

Onderlinge verschillen

De reglementen verschillen onderling van lengte en inhoud. Dit heeft te maken met de wens van de koepelorganisaties om zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande regels en afspraken. Sommige beroepsgroepen kennen al veel regelgeving waaraan voldaan moet worden. Er is in die gevallen voor gekozen om deze regels niet in het Reglement over te nemen maar daarnaar te verwijzen. Alle verwijzingen zijn opgenomen in Bijlage A. Tekstueel lijken de Reglementen verschillende qua zwaarte, inhoudelijk gelden voor alle ingeschrevenen dezelfde kwaliteitscriteria.

Betalen voor doorverwijzen?

Lang is gediscussieerd over een verbod op het betalen van een vergoeding aan een doorverwijzer voor de doorverwijzing van letselschadedossiers. Ten tijde van het publiceren van de Reglementen bestaat er nog geen consensus tussen de partijen die in het Platformoverleg van De Letselschade Raad vertegenwoordigd zijn.

Partijen zijn daarom voorlopig akkoord met de formulering van artikel 3.4.1 in het Reglement voor belangenbehartigers, waarin staat dat de betaling van een vergoeding voor werkzaamheden in een dossiers onder strikte omstandigheden toegestaan is.

Benadrukt moet worden dat dit artikel een tijdelijke oplossing is en dat De Letselschade Raad met partijen in gesprek is om nog in 2019 definitieve consensus op dit punt te bereiken.

Voor advocaten geldt deze discussie overigens niet omdat het voor advocaten per definitie verboden is om te betalen voor de doorverwijzing van dossiers.

Uitbesteding van zaken

Alle Reglementen bevatten de nieuwe bepaling dat een ingeschrevene in het Register Letselschade in geval van uitbesteden van zaken, dit alleen zal doen aan een persoon of organisatie die ook is ingeschreven in het Register. Met deze bepaling wil De Letselschade Raad borgen dat benadeelden te allen tijde kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van dienstverlening, ook wanneer het noodzakelijk is dat de behandeling van hun dossier aan een andere behandelaar wordt overgedragen.