Rekenmodel Overlijdensschade

Het Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid en rechtsgelijkheid. De bijbehorende richtlijn stimuleert een brede toepassing van het Rekenmodel.

Een sterfgeval heeft een grote impact op de nabestaanden. Dit geldt te meer als een geliefde overlijdt door handelen waarvoor een derde aansprakelijk is.

De schadeafwikkeling mag het verwerkingsproces niet onnodig hinderen. Een Denktank heeft in 2014 met medewerking van De Letselschade Raad een model voor de berekening van overlijdensschade ontwikkeld. Het Rekenmodel draagt bij aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces.

De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vormt een geheel met de Notitie van de Denktank Overlijdensschade en de rapportage van het Nibud van juli 2014. In deze stukken staat de nadere toelichting op het Rekenmodel, informatie voor de berekening van overlijdensschade en tabellen van het Nibud.

Download

Uit de media

Gezin als economische eenheid

Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid. De achtergeblevenen moeten na het ongeval hun levensstandaard van vóór het ongeval kunnen voortzetten. De besparing van kosten door het wegvallen van de overledene wordt op objectieve wijze vastgesteld, waarbij ruimte blijft voor het aanpassen van de berekening aan individuele omstandigheden.

Breed draagvlak

De Denktank Overlijdensschade was breed samengesteld. Vertegenwoordigers van belangenbehartigers van nabestaanden, verzekeraars, de wetenschap, de rechtelijke macht en de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad hebben een bijdrage geleverd.

De Denktank heeft bovendien gebruik gemaakt van de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. Alle betrokken professionals hebben zodoende gelegenheid gehad mee te denken.