Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)

Aanleiding voor de opstelling van de GOMA waren de problemen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Onder coördinatie van De Letselschade Raad zijn deze signalen opgepakt en hebben betrokken partijen gewerkt aan verbetering van de positie van patiënten. De in 2010 verschenen GOMA was daarvan het resultaat.

Zorgvuldig en open

De GOMA bestaat uit twee delen. In deel A van de GOMA vinden zorgaanbieders aanbevelingen voor een zorgvuldige reactie direct na een medisch incident.

Respect, empathie en openheid zijn daarbij kernbegrippen. Een goede communicatie voorkomt misverstanden en kan daardoor (onnodige) klachten en claims voorkomen. De kans stijgt dat de zorgaanbieder het vertrouwen van de patiënt behoudt of herstelt. Komt het wel tot een klacht of claim, dan kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende behandeling daarvan.

Deel B van de GOMA bevat aanbevelingen voor de behandeling van verzoeken om schadevergoeding na medische incidenten.

Hoofdlijnen in de GOMA

  • het informeren van de patiënt over de behandeling en over een incident
  • het verzamelen en uitwisselen van de benodigde, medische informatie
  • het beperken van schade
  • het in voorkomende gevallen erkennen van fouten
  • het informeren van de patiënt over (mogelijke) procedures
  • het opstellen van de aansprakelijkstelling
  • de standpuntbepaling door de aansprakelijkheidsverzekeraar
  • de gang van zaken bij het inschakelen van een medisch deskundige

Evaluatie GOMA

De Letselschade Raad liet in 2013 onderzoeken in hoeverre het handelen van zorgverleners en professionals uit de letselschadebranche overeenkomt met de aanbevelingen uit de GOMA. De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met van die van andere nationale en internationale onderzoeken. Een bemoedigende uitkomst is dat patiënten en professionals grotendeels dezelfde aanbevelingen uit de GOMA belangrijk vinden.

Vooral ten aanzien van de communicatie zijn er veel mogelijkheden voor verbetering. Professionals menen dat zij goed met gedupeerde patiënten communiceren, terwijl die dat op hun beurt niet zo ervaren. Professionals menen ook dat zij zelf goed met andere professionals communiceren, terwijl de communicatie vanuit andere professionals naar hun mening te kort schiet.