De Gedragscode Openheid Medische incidenten

De GOMA 2022 is tot stand gebracht

De Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medisch Aansprakelijkheid, de GOMA 2022 , beoogt te bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident, door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking.

 

In het algemeen gesproken zal de patiënt in de situatie van een medisch incident in een ongelijke positie staan ten opzichte van de zorgaanbieder, waar het gaat om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een goede wijze op een incident te kunnen reageren. Om die reden zal ondersteuning van de patiënt vaak wenselijk en noodzakelijk zijn.

De nieuwe GOMA is een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

Ontwikkelingen na de publicatie van de GOMA 2010

In de periode na de publicatie van de GOMA 2010 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding gaven om de inhoud van de gedragscode aan te passen of aan te vullen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 1. Beleid van zorgaanbieders inzake openheid in de zorg.
  Binnen zorgaanbieders is de aandacht voor een adequaat beleid over openheid rond incidenten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op verschillende plaatsen zijn ‘best practices’ ontwikkeld. De GOMA 2022 beoogt aan te sluiten bij deze praktijkontwikkelingen en een kader te scheppen voor het verbreden ervan;
 2. Ontwikkelingen in de verzekeringspraktijk.
  Zorgaanbieders spelen een steeds grotere eigen rol bij het beoordelen en afhandelen van verzoeken om schadevergoeding, in samenspraak met hun aansprakelijkheidsverzekeraar. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer zogenaamde ‘zelfregelende ziekenhuizen’, die schadeclaims tot een bepaald bedrag zelf afwikkelen;
 3. Ontwikkelingen in de wetgeving.
  Belangrijk hierin is de inwerkingtreding in 2016 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Belangrijk is de klachten- en geschillenregeling van deze wet. Daarnaast de inwerkingtreding van de AVG en de wijziging van de Wgbo ten gevolge van de Aanpassingswet AVG in 2018;
 4. Ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak.
  In de jaren na 2010 is in de tuchtrechtspraak de professionele verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren bij het omgaan met incidenten, fouten en klachten nader geaccentueerd en uitgewerkt;

Al deze ontwikkelingen gaven aanleiding de GOMA 2010 kritisch te bezien. Hetgeen na een zorgvuldig consultatie- en overlegtraject heeft geresulteerd in de GOMA 2022.

In de GOMA 2022 zijn ook enkele relevante elementen uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) overgenomen, zodat in het geval van schade door medisch handelen de belangrijkste normen en aanbevelingen in één code te vinden zijn.

Doelgroepen

De GOMA 2022 richt zich op alle zorgaanbieders en zorgverleners in de zorg die met een incident als bedoeld in deze code te maken krijgen, net als de doelgroepen van de Wgkkz. De GOMA 2022 is daarom niet alleen relevant voor ziekenhuizen, maar ook voor zorgaanbieders en zorgverleners in andere zorgsectoren, zoals de GGZ, de huisartsenzorg en particuliere klinieken.

De GOMA 2022 richt zich daarnaast ook tot andere personen die betrokken zijn bij incidenten in de zorg en bij het proces dat daarop volgt, zoals schadebehandelaars en medewerkers van verzekeraars van medische aansprakelijkheid en zelfregelende ziekenhuizen.

Belangrijk is ten slotte dat de GOMA 2022 zich ook richt tot patiënten en hun belangenbehartigers. Zij dragen immers ook een verantwoordelijkheid binnen het domein waarop de GOMA 2022 betrekking heeft.

Verbindendheid van de GOMA

Deze GOMA 2022 is, net als eerder de GOMA 2010, tot stand gebracht op basis van samenwerking door een breed scala aan partijen dat tezamen genomen een hoge mate van representativiteit kan worden toegedacht voor het betreffende maatschappelijke terrein.

Opbouw van de GOMA 2022

De GOMA 2022 is als volgt ingedeeld:

 1. Enkele begripsomschrijvingen;
 2. Uitgangspunten;
 3. Signaleren, communiceren en onderzoeken;
 4. Herstellen en oplossen;
 5. Afhandeling verzoeken tot financiële compensatie.

Download de GOMA 2022