Medische Paragraaf bij de GBL

Bij de GBL hoort een aparte Medische Paragraaf. Deze regelt het medisch beoordelingstraject bij letselschade en de omgang met medische informatie.

Het medisch beoordelingstraject levert veel problemen op bij de afhandeling van letselschadezaken. De Medische Paragraaf heeft hierin verbetering met spelregels voor alle betrokken professionals: de verzekeraar, belangenbehartiger, medisch adviseur en medisch experts.

De uitgangspunten zijn:

  • De verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hij is voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van die gegevens.
  • Als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting daarvan voor het slachtoffer. Zij streven naar tempo, objectiviteit en dialoog.

Werkdocumenten

De Medische Paragraaf bevat diverse werkdocumenten. Deze helpen professionals om conform de GBL te werken.

Uitgangspunten

Hieronder staan de uitgangspunten voor het medische beoordelingstraject.

Proportionaliteit

Men doet niet meer onderzoek, vraagt niet meer medische informatie op, voert niet meer discussie, laat niet meer medische medische expertises verrichten en niet meer tijd verlopen, dan in het concrete geval echt noodzakelijk is.

Respect voor privacy

De omgang met medische informatie dient zodanig te zijn dat de inbreuk op de privacy van de persoon met letselschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Informatie

Partijen informeren het slachtoffer waarom het nodig is om medische informatie te verstrekken. Zij melden ook hoe de organisatie zal omgaan met de medische informatie.

Transparantie

Medisch adviseurs vermelden in hun adviezen alle medische informatie die zij hebben geraadpleegd. Zij maken daarbij een onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie. Partijen stellen de medische adviezen waarop zij zich beroepen, ter beschikking aan elkaar. Partijen houden bij wanneer, aan wie, welke medische informatie ter beschikking is gesteld.

Overleg

De interactie tussen medisch adviseur en de opdrachtgever is belangrijk omdat zo duidelijk wordt waar de juridische en medische knelpunt liggen. Ook valt er winst te behalen als medisch adviseurs met elkaar overleggen over de verschillen van inzicht. Hiervoor bevat de Medische Paragraaf een good practice waarbij strenge voorwaarden zijn gesteld aan dit overleg.

Objectiviteit/onafhankelijkheid

Medisch adviseurs zijn onderdeel gaan uitmaken van het juridische strijdmodel. In de Medische Paragraaf worden de taken en verantwoordelijkheden van de medisch adviseur beschreven. Zij behoren objectief en onafhankelijk te adviseren, maar handelen wel namens een opdrachtgever. Enkele werkdocumenten geven de medisch adviseur handvatten voor de omgang met dit spanningsveld.

Ontstaansgeschiedenis

Het medisch beoordelingstraject levert veel problemen op bij de afhandeling van letselschadezaken. In 2008 startte De Letselschade Raad daarom met een verbetertraject. De leiding lag bij prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht VU, en prof. mr. Johan Legemate, bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht VU en Hoofd Juridische Zaken KNMG. Als eerste stap werden de knelpunten in kaart gebracht. Via expert meetings en werkgroepen werd de letselschadebranche nauw betrokken bij de ontwikkeling van een bijlage bij de GBL over het medische beoordelingstraject.

Als resultaat van de gezamenlijke inspanning verscheen in de zomer van 2012 de Medische Paragraaf. Dit is een aparte bijlage bij de GBL.