Vraag of klacht?

De Letselschade Raad houdt zich op maatschappelijk, professioneel en procedureel niveau bezig met trends en ontwikkelingen op het gebied van letselschade. De Raad heeft hierbij een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche.

Gedragscode bij problemen

De Letselschade Raad is een neutrale en onafhankelijke instantie. Met alle partijen in de branche heeft De Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld. In de GBL zijn gedragsregels vastgelegd voor een transparante en vlotte schadebehandeling. Volgens deze GBL proberen de betrokken partijen bij problemen of conflicten altijd er eerst zelf samen uit te komen. Lukt dit niet, dan wenden zij zich, bij voorkeur in gezamenlijk overleg, tot een derde, om tot een oplossing  te komen.

Wat doet De Letselschade Raad?

Met ingang van 1 januari 2018 heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen zijn activiteiten op het gebied van letselschade met name op de professionele dienstverleners in de branche te richten. Als gevolg van deze keuze zal De Letselschade Raad niet meer bemiddelen in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt vanaf deze datum niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.

Signaleringsfunctie

Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van De Letselschade Raad graag wel nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt dus wél zijn signaleringsfunctie.

Van voornoemde meldingen worden de signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn meegenomen bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.

U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op contact@deletselschaderaad.nl .

Wat doet De Letselschade Raad niet?

  1. De Letselschade Raad gaat nooit in op de inhoudelijke kant van de zaak. Dit betekent dat De Raad nooit een juridisch inhoudelijk oordeel over een zaak geeft, zoals de hoogte van een gevraagde of aangeboden schadevergoeding .
  2. De Raad kiest nooit partij voor een partij. De Raad wordt zelf ook nooit partij bij een letselschadezaak en treedt dus nooit op als belangenbehartiger. Voor het vinden van een deskundige belangenbehartiger raadpleegt u het Register Letselschade Raad.
  3.  De Letselschade Raad is geen klachteninstantie. Dit betekent dat de Raad geen inhoudelijke uitspraken over de behandeling van zaken geeft. De Raad heeft ook niet de taak of de bevoegdheid om sancties of boetes aan partijen op te leggen. Voor klachten kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw belangenbehartiger of de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie voor slachtoffers

Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade kunnen slachtoffers van ongevallen en vermeende medische fouten terecht op onze website: www.deletselschaderaad.nl/slachtoffers/ . Hier leest u bijvoorbeeld welke stappen u kunt ondernemen na een ongeval of een vermeende foutieve medische handeling

Deskundig belangenbehartiger:

Voor specifieke (inhoudelijke) vragen over uw zaak en uw mogelijkheden, verwijzen we u naar een deskundige belangenbehartiger.

We benadrukken dat het beroep van letselschadebehandelaar niet wettelijk is beschermd. Kijkt u voor informatie over het vinden van een deskundig belangenbehartiger op: www.deletselschaderaad.nl/slachtoffers/schaderegeling/zelf-regelen-of-hulp-zoeken/. In het Register Letselschade staan dienstverleners ingeschreven die zich aan de kwaliteitseisen opgesteld door De Letselschade Raad willen houden: https://deletselschaderaad.nl/register/ .

Hoe bereikt u De Letselschade Raad?

Voor het doorgeven van melden van meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen kunt u mailen naar contact@deletselschaderaad.nl

 

Lees meer