Hoe vind ik een belangenbehartiger?

Het schaderegelingsproces na een ongeval wordt vaak als belastend ervaren. U wilt immers al uw aandacht richten op uw herstel. Alleen al daarom is het belangrijk een deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Waarschijnlijk heeft u allerlei vragen. Wie moet uw schade vergoeden? Hoe regelt u dat? Hoe berekent u de hoogte van uw schade? Het gaat niet alleen om de schade nu, maar eventueel ook om de schade in de toekomst. Die kan hoog oplopen. Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Hoe gaat het nu verder met uw carrière? Wie helpt u met het veiligstellen van uw werk en inkomen? Een deskundige belangenbehartiger regelt met praktische adviezen en concrete hulp dat uw schade wordt vergoed. Hij of zij helpt ook met het verzamelen van bewijsmateriaal en voorkomt een eventuele verjaring van uw zaak. Hieronder vindt u voorbeelden van de belangrijkste belangenbehartigers. 

Deskundig en betrouwbaar

U bent gebaat bij een belangenbehartiger die deskundig en betrouwbaar is. Hoe vindt u zo iemand?

Helaas is ‘letselschadespecialist’ geen beschermd beroep. Iedereen mag zich zo noemen.

Deskundige belangenbehartigers vindt u in het  Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht. De Letselschade Raad toetst regelmatig de kwaliteit van hun handelen. Lidmaatschap van een beroepsorganisatie vormt een indicatie voor de kwaliteit van een belangenbehartiger.

Ga direct naar het Nationaal Keurmerk Letselschade

Duidelijkheid

Een betrouwbare belangenbehartiger geeft u goede informatie. U krijgt duidelijkheid. De eerste gedragsregel uit de gedragscode gaat over belangenbehartiging: ‘De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde. De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar.’

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan meteen in. Dat kan rechtstreeks of via de tussenpersoon. U hebt een meldingsplicht. Als u de schade niet tijdig meldt, loopt u een risico. Het kan zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de schade dan niet meer behandelt.

Vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeraars zijn in het bezit van het Nationaal Keurmerk Letselschade. De Letselschade Raad toetst regelmatig de kwaliteit van hun handelen.

Werkwijze

In de polisvoorwaarden staat of u recht heeft op ondersteuning bij het regelen van letselschade. Bij twijfel kunt u het aan de rechtsbijstandsverzekeraar of tussenpersoon vragen.

Een gespecialiseerde jurist of advocaat van uw rechtsbijstandsverzekeraar geeft u individuele rechtshulp. Hij of zij stelt de andere partij of diens verzekeraar aansprakelijk en behandelt uw zaak op een deskundige en onafhankelijke manier. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt ook de bijkomende kosten zoals een medisch onderzoek, inkomensschadeberekening en proceskosten.

Soms komt een (buitendienst)medewerker van uw rechtsbijstandsverzekeraar bij u thuis om een en ander te bespreken. Vaak is ook een schaderegelaar van de aansprakelijke verzekeraar bij dit gesprek aanwezig.

Kosten

Als verzekerde kost deze rechtshulp u niets. Wel kan er een maximum aan de dekking zijn verbonden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Vakbond

Bent u lid van een vakbond, dan kunt u mogelijk langs deze weg juridische hulp krijgen. Diverse vakbonden bieden gratis rechtshulp aan hun leden. Informeer zo snel mogelijk bij uw vakbond naar de mogelijkheden.

Voor verkeersslachtoffers: ANWB

ANWB-leden hebben recht op gratis online juridisch advies op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme. Via het platform geven de juristen bijvoorbeeld aan hoe u autoschade kunt verhalen, wie aansprakelijk is voor een ongeluk en welke verkeersregels daarbij een rol spelen. Leden kunnen gebruik maken van modelcontracten en voorbeeldbrieven.

Letselschadebureau

Vanuit een letselschadebureau krijgt u een belangenbehartiger toegewezen. Hij of zij staat u bij en adviseert u. Samen met u onderzoekt uw belangenbehartiger de hoogte van uw schade en of deze te verhalen is op de veroorzaker van het ongeval.

Werkwijze

Uw belangenbehartiger helpt u om de schade vergoed te krijgen. Hij of zij overlegt en onderhandelt namens u met de veroorzaker of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Ook de inschakeling van (onafhankelijke) deskundigen kan een punt van overleg zijn. Allerlei vragen spelen een rol bij het regelen van letselschade. Wie moet uw schade betalen? Hoe hoog is uw schade precies?

Bestaat met de verzekeraar onenigheid over de aansprakelijkheid? Dan kan uw belangenbehartiger voor u deze juridische discussie voeren. Meestal lukt het om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Soms lukt dat niet. Bij schadeclaims tot € 25.000 euro kan uw letselschadespecialist uw zaak aan de kantonrechter voorleggen. Bij een hogere claim kunt u alleen met tussenkomst van een advocaat procederen.

Aangesloten organisaties

Deskundige bureaus vindt u bij de aangesloten organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht. De Letselschade Raad controleert regelmatig de kwaliteit van hun handelen.

 

Letselschade-advocaat

Een advocaat kan u bijstaan en adviseren. Hij of zij stelt de verzekeraar namens u aansprakelijk voor de geleden schade. Bestaat met de verzekeraar onenigheid over de aansprakelijkheid? Dan kan de advocaat voor u deze juridische discussie voeren.

Werkwijze

Uw advocaat overlegt met de wederpartij om de schade vergoed te krijgen. Ook de inschakeling van (onafhankelijke) deskundigen kan een punt van overleg zijn. Tevens is de advocaat aanwezig bij de gesprekken met de verzekeraar. Meestal lukt het om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Lukt dit echter niet, dan kan de advocaat uw zaak aan de rechter voorleggen.

Specialist

Niet elke advocaat is deskundig op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid. Deskundige rechtshulpverlening is voor u van groot belang. Gespecialiseerde advocaten zijn verenigd in verschillende organisaties.

 

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)

De advocaten van deze beroepsvereniging werken uitsluitend voor slachtoffers. De leden moeten voldoen aan toelatings- en kwaliteitseisen.

Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)

Deze beroepsvereniging telt zowel advocaten die alleen voor slachtoffers optreden, als advocaten die voor verzekeraars werken. De leden voldoen aan strenge eisen. Ze hebben een extra opleiding gevolgd en houden met cursussen hun kennis op peil. Tevens zijn ze verplicht om een groot deel van hun praktijk te besteden aan letselschadezaken.

Werkgroep Artsen-Advocaten (WAA)

Zowel artsen als advocaten kunnen lid worden van de vereniging WAA. De advocaten van de WAA treden alleen op voor slachtoffers.