Kosten

De kosten van belangenbehartiging komen in de regel in aanmerking voor vergoeding door de veroorzaker of diens verzekeraar. Vergoeding is aan twee voorwaarden gebonden. Ten eerste moet de aansprakelijkheid zijn vastgesteld. Ten tweede moet het gaan om redelijke kosten van belangenbehartiging. Bij letselschade van enige omvang is vergoeding van de kosten van belangenbehartiging zelden een onoverkomelijk probleem. Meestal merkt u weinig van deze kosten. De belangenbehartiger dient zijn rekening rechtstreeks bij de tegenpartij in. Is er sprake van een deel eigen schuld aan het ongeval, dan worden in de regel een deel van de kosten van belangenbehartiging vergoed.

Wat zijn redelijke kosten?

De kosten van belangenbehartiging moeten in twee opzichten redelijk zijn:

  • Het is redelijk dat u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld. Bij kwesties met noemenswaardig letsel is dit doorgaans het geval. Het kan zijn dat een simpele berekening voldoende is om uw schade te verhalen. In dat geval is inschakeling van een belangenbehartiger niet redelijk.
  • De hoogte van de kosten voor het verhalen van de schade is redelijk. Deze kosten moeten in verhouding staan tot de omvang van de schade. Stel dat de kosten van belangenbehartiging 1200 euro zijn, terwijl het schadebedrag 2000 euro is. Dit staat niet in verhouding. Het risico bestaat dat u deze kosten niet helemaal vergoed krijgt. Dit is ook het geval als de belangenbehartiger voor een eenvoudig te regelen schade een exorbitant hoog aantal uren of uurtarief in rekening brengt.

Wanneer geen vergoeding?

Soms krijgt u de kosten van belangenbehartiging niet vergoed. Deze kosten komen dan voor uw rekening. Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

  1. De aansprakelijkheid wordt niet erkend.
  2. U legt te veel beslag op de tijd van uw belangenbehartiger.
  3. U belangenbehartiger heeft meer uren in uw zaak gestoken dan redelijk is gezien de hoogte van het schadebedrag. Soms moet de rechter een beslissing nemen wanneer partijen strijden over wat redelijk is.
  4. U hebt (een deel) eigen schuld aan het ongeval.
  5. U hebt met de belangenbehartiger een no cure, no pay tarief afgesproken en dat is hoger dan de door de tegenpartij te vergoeden redelijke kosten van rechtsbijstand.

Overleg vooraf over de kosten

Het is belangrijk dat u en uw belangenbehartiger vooraf duidelijke afspraken maken over de kosten. Dit geldt zeker als de aansprakelijkheid nog niet is erkend. Het is verstandig een offerte op te vragen bij verschillende belangenbehartigers. Vraag daarbij duidelijke uitleg over de kosten die u moet maken en de risico’s die u loopt. Een betrouwbare belangenbehartiger handelt in overeenstemming met de eerste gedragsregel van de Gedragscode Behandeling Letselschade: ‘De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde.’

Let op!

Na een ongeval kan het gebeuren dat belangenbehartigers u ongevraagd benaderen. Wees voorzichtig als een belangenbehartiger u een ogenschijnlijk zeer gunstige financiële regeling aanbiedt. Denk hierbij aan een no cure, no pay contract of een betalingsconstructie met kostengarantie. Bij deze constructies kunt u een financieel risico lopen, al lijkt het contract op het eerste gezicht gunstig voor u. Teken dit soort contracten nooit meteen, maar vraag om bedenktijd. Bedenk altijd dat als de aansprakelijkheid is erkend of overduidelijk is, u de redelijke kosten van belangenbehartiging  vergoed krijgt.

PIV-staffel

Veel letselschadebureaus hebben zich aangesloten bij de zogenaamde PIV-staffel. PIV staat voor Personenschade Instituut Verzekeraars. De staffel voorziet in een vergoeding voor belangenbehartiging die is gekoppeld aan de hoogte van de schadevergoeding.

De PIV-staffel biedt duidelijkheid en zekerheid. De aansprakelijkheidsverzekeraar en de belangenbehartiger hebben immers vooraf afgesproken wat een redelijke vergoeding is. Daardoor is er geen discussie over de kosten van belangenbehartiging. U loopt dus minder risico.

Kosten letselschadebureau

Een letselschadebureau berekent normaal gesproken een (vast) uurtarief voor zijn werkzaamheden. Als de aansprakelijkheid is erkend, vergoedt de verzekeraar in principe een (redelijk) uurtarief. Voor informatie over de kosten en andere betalingsvormen zoals no cure, no pay kunt u terecht bij het letselschadebureau.

Kosten advocaat

De advocaat brengt gewoonlijk een (vast) uurtarief in rekening. Als de aansprakelijkheid is erkend, vergoedt de verzekeraar in principe de advocaatkosten. Voorwaarde is dat de kosten redelijk zijn.

Rechtsbijstand

De meeste advocaten verstrekken ook juridische hulp op basis van (door de overheid) gefinancierde rechtsbijstand. De toekenning hiervan is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt wel een eigen bijdrage. Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand en uw eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

No cure, no pay

Sinds 2014 experimenteren advocaten met het een systeem van no cure, no pay, ook wel no win, no fee genoemd. Mensen betalen hun raadsman dan alleen als zij een zaak winnen. Voorheen gold voor advocaten een verbod op het maken van dergelijke afspraken. Speciaal voor letselschadezaken is dit verbod voor een periode van vijf jaar opgeheven. Met het experiment wil de Orde van Advocaten onderzoeken of meer mensen op deze manier hun recht kunnen halen.

Laat u altijd goed adviseren over de inhoud van een contract, voordat u het ondertekent.