Schade in kaart brengen

In een eerdere fase zijn bewijzen verzameld, zowel juridisch als medisch. De veroorzaker van het ongeval is aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft de aansprakelijkheid erkend. Vervolgens wordt de schade in kaart gebracht. In deze fase worden gegevens verzameld over al geleden en in de toekomst nog te lijden schade verzameld.

Bij het vaststellen van een schadevergoeding gelden twee uitgangspunten. Ten eerste moet de schadevergoeding passend zijn. Ten tweede wordt getracht u terug te brengen in de situatie van voor het ongeval. Voor zover dit mogelijk is natuurlijk.

Wil u schade vergoed krijgen, dan moet u bewijzen dat:

 1. u de schade heeft geleden, en
 2. de schade het gevolg is van het ongeval.

Schadestaat

De diverse schadecomponenten worden opgenomen in een schadestaat. Indien nodig overlegt u (of uw belangenbehartiger) met de aansprakelijkheidsverzekeraar over de hoogte van de schadebedragen. Vaak bestaat de schadevergoeding uit een geldbedrag. Soms is een aanpassing een betere oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste auto of de inschakeling van een herstelcoach. 

Medische eindtoestand

Op een gegeven moment is de medische eindtoestand bereikt voor wat betreft het letsel door het ongeval. U bent op dat moment volledig hersteld of de blijvende gevolgen van het ongeval zijn duidelijk. Vanaf dat moment kan uw schade worden afgewikkeld.

Overzicht schadecomponenten

De volgende schadecomponenten kunnen na een ongeval aan de orde zijn:

Schade aan goederen:

 • Schade, herstel en vervanging auto
 • verloren gegane of beschadigde goederen (bijvoorbeeld bril, bagage, laptop, telefoon)

Materiële schade:

 • medische kosten (o.a. eigen risico van de zorgverzekering)
 • kosten in en rondom huis (o.a. hulp in de huishouding, werk in de tuin)
 • verlies van zelfredzaamheid: persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals in en uit bed komen, aan- en uitkleden, gaan zitten en weer opstaan, eten, drinken, medicijnen innemen, bewegen, praten, horen, naar het toilet gaan, ontspannen, zinvol bezig zijn, sociale contacten en autorijden)
 • aanpassingen woning of auto (eventueel eigen risico)
 • extra kosten voor vakanties
 • verhuiskosten, extra slijtage kleding
 • minder inkomsten, verlies arbeidsvermogen
 • extra vervoerskosten
 • kosten ziekenhuisverblijf
 • hogere verzekeringspremies
 • wettelijke rente
 • kosten belangenbehartiging (buitengerechtelijke kosten)

Immateriële schade:

 • Smartengeld
 • Shockschade

Voorschotten

Het is de bedoeling datuw financiële positie, zoveel als mogelijk is,  gelijk wordt gehouden aan de positie zonder ongeval. Voorkomen moet worden dat u allerlei kosten moet voorschieten. Tijdens het schaderegelingproces vergoedt de verzekeraar uw schade daarom door het betalen van voorschotten. Uw financiële positie mag immers geen extra problemen veroorzaken.

De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt de voorschotten doorgaans in de vorm van afgeronde bedragen. De betaalde voorschotten brengt de verzekeraar bij de eindregeling uiteraard in mindering op uw uiteindelijke letselschade-uitkering.