Kort na het ongeval

U raakt betrokken bij een ongeval. Dit kan zeer ingrijpend zijn, vooral als u gewond raakt. Toch zult u al snel veel praktische zaken moeten regelen.

Hebt u bij het ongeval pijn of letsel opgelopen? Meldt u zich dan bij een arts. Dit is niet alleen belangrijk voor het verdere herstel en uw genezing. Ook is het essentieel voor de latere juridische afhandeling. Stel dat u niet naar uw huisarts gaat en dat u later toch letsel blijkt te hebben opgelopen. Het risico bestaat dan dat u niet kunt aantonen dat het letsel is veroorzaakt door het ongeval.

Als u vanwege het letsel niet kunt werken, dan moet u zich ziek melden bij uw werkgever. Hebt u als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Licht dan snel uw verzekeraar in.

Ook vanwege andere verzekeringen moet u de verzekeraar op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of autoverzekeraar (WA-verzekeraar).

Arts raadplegen

Hebt u letsel opgelopen, dan moet u snel medische hulp inschakelen. Als u per ambulance bent vervoerd, heeft een arts naar de verwondingen gekeken. Is dat niet gebeurd, bezoek dan de huisarts.

Soms lijkt er na een ongeval niets aan de hand te zijn. Wanneer u ’s avonds of ’s nachts alsnog klachten krijgt, ga dan direct naar uw huisarts. Het moet worden vastgelegd wanneer klachten enige dagen aanhouden. De arts kan beoordelen of de klachten moeten worden behandeld. Vaak kan de behandeling het beste in een zo vroeg mogelijk stadium starten.

U heeft een verplichte zorgverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt medische kosten en ook de kosten die samenhangen met opname in een ziekenhuis. U dient de rekeningen in. Daarbij geeft u aan dat de ziektekosten het gevolg zijn van een ongeval. Uw zorgverzekeraar verhaalt de kosten dan bij de tegenpartij.

Kosten die niet onder uw verzekering vallen, kunt u vaak laten vergoeden door de aansprakelijke tegenpartij.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld voor de vergoeding van extra kosten vanwege een verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum en kilometerkosten.

 

Tot slot: sommige mensen hebben na een ongeval gedurende langere tijd last van slaapproblemen, verkeersangst, flashbacks of geestelijke problemen. Als u dergelijke problemen krijgt, kunt u het beste uw huisarts raadplegen.

Ziekmelding

U bent werknemer
Als werknemer bent u verplicht uw werkgever zo spoedig mogelijk te informeren als u arbeidsongeschikt bent. Bel ook met uw werkgever als u tijdens uw vakantie zodanig gewond raakt dat u niet zou kunnen werken. Wellicht kunt u vakantiedagen terugkrijgen.

Voor uw werkgever is het belangrijk te weten dat u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Uw werkgever kan het netto doorbetaalde loon in sommige gevallen verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Door een wetswijziging in 2008 is het ook mogelijk om de kosten van re-integratie te verhalen op de veroorzaker.

De werkgever doet er verstandig aan een deskundige belangenbehartiger in te schakelen voor het verhalen van loonschade. U kunt uw werkgever wijzen op deze mogelijkheid.

U bent zelfstandig ondernemer
U bent zelfstandig ondernemer en hebt letsel opgelopen als gevolg van een ongeval. Het is belangrijk dat u zorgt voor het ‘medisch vastleggen’ van het letsel. Bij klachten is het daarom raadzaam zo snel mogelijk na het ongeval de huisarts te bezoeken. Die kan u ook doorverwijzen naar een specialist of therapeut als dat nodig is.

Hebt u een vervanger nodig, die u helpt bij uw bedrijfsuitoefening? Soms zijn er mogelijkheden via de brancheorganisatie.

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft, meldt u zich daar dan zo snel mogelijk.

De rechtspersoon (uw onderneming) kan overigens geen schade verhalen op de tegenpartij. Dat kan alleen de ondernemer als ‘natuurlijk persoon’. Het verhalen van schade van een zelfstandige is complex. Schakel hiervoor een belangenbehartiger in.

U bent werkloos
Heeft u ten tijde van het ongeval, medisch incident of misdrijf een werkloosheidsuitkering? Bij arbeidsongeschiktheid moet u zich melden bij de uitkeringsinstantie UWV. Dit moet uiterlijk gebeuren op de tweede dag dat u ziek bent. U belt hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 9294.

Uw verzekering inschakelen

Waarschijnlijk worden bepaalde schadeposten gedekt door een van uw eigen verzekeringen. Het is altijd verstandig deze schade eerst bij de eigen verzekeraar te claimen, zoals uw zorgverzekeraar of autoverzekeraar (WAM-verzekeraar). Via de eigen verzekeraar krijgt u de schade in het algemeen sneller vergoed. Uw verzekeraar heeft de mogelijkheid de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Uw eventueel eigen risico kan worden verhaald op de tegenpartij. Het Schema eigen verzekeringen hiernaast geeft een overzicht van (eigen) verzekeringen die van belang kunnen zijn bij schade door een ongeval. Is een schadepost niet gedekt bij uw verzekeraar? Claim deze schade dan bij de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar.