Medische machtiging en volmacht

Vaak hebben de aansprakelijkheidsverzekeraar en uw belangenbehartiger medische informatie nodig om uw zaak te kunnen regelen. Een zorgverlener mag alleen met uw schriftelijke toestemming medische informatie over u geven.

Uw toestemming kunt u geven met behulp van het formulier ‘Gerichte medische machtiging’ of het formulier ‘Medische volmacht’.  Deze staan rechts op het scherm. Uw medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak.

U beslist of u bepaalde gegevens wil verstrekken. Bedenk wel dat dit gevolgen kan hebben voor de schadevaststelling. Bespreek het met uw belangenbehartiger. 

Zonder belangenbehartiger

Als u geen belangenbehartiger heeft, vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de noodzakelijke informatie op bij uw zorgverlener(s). U geeft uw zorgverlener(s) toestemming om de informatie te verstrekken met behulp van een (of meer) gerichte medische machtiging(en).

‘Gericht’ wil zeggen dat uw toestemming alleen geldt voor de in de machtiging omschreven informatie. Uw toestemming geldt ook alleen voor de genoemde arts, zorgverlener of instantie. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken. Op het formulier geeft u aan wie uw medische gegevens mag inzien. U geeft ook aan welke informatie mag worden opgevraagd.

Met belangenbehartiger

U kunt uw belangenbehartiger of diens medisch adviseur een gerichte medische machtiging verstrekken, maar u kunt ook kiezen voor een medische volmacht. Daarmee machtigt u uw medisch adviseur (of belangenbehartiger) om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie over u op te vragen bij artsen, zorgverleners en instanties. Ook deze machtiging kunt u op ieder moment intrekken. 

Welke informatie wordt opgevraagd?

Meestal heeft de medisch adviseur van de verzekeraar alleen de medische informatie nodig die direct te maken heeft met de schadeveroorzakende gebeurtenis (zoals een ongeval).

Soms is ook medische informatie nodig die niet direct met het ongeval te maken heeft. De medisch adviseur moet in dat geval duidelijk aangeven waarom hij uw zaak niet kan beoordelen zonder die aanvullende informatie.

In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (§ 3.3.1) staat welke regels hierbij gelden.

Goede praktijken

a. De medisch adviseur van de verzekeraar geeft aan welke informatie nodig is en waarom.

b. De medisch adviseur van de verzekeraar stelt in beginsel schriftelijk gerichte vragen.

c. De medisch adviseur vraagt niet om het patiëntendossier, tenzij daarvoor een bijzondere reden bestaat. Dan geldt een zwaardere motiveringsplicht. Dat wil zeggen dat de medisch adviseur zeer goede redenen moet geven voor zijn verzoek. In het verzoek staat ook hoe de medisch adviseur met die informatie zal omgaan.

d. Ook gelden zwaardere motiveringsplichten als de medisch adviseur van de verzekeraar informatie vraagt over:

  • een periode die meer dan 2 jaar voor het ongeval ligt
  • letsel en ziekten die ruim na het ongeval zijn ontstaan.

e. De verzekeraar is terughoudend bij vragen naar gebeurtenissen die in ieders leven kunnen voorkomen, zoals echtscheiding, overlijden van een naaste, en die normaal gesproken worden verwerkt.

 

Uitzonderingen

Het patiëntendossier is het overzicht van gegevens over de medische geschiedenis van een persoon (ook wel patiëntenjournaal of groene kaart genoemd). Het geeft inzicht in uw behandelingen en aandoeningen van vóór en na het ongeval. Indien de medisch adviseur van de verzekeraar het patiëntendossier wil inzien, zal hij of zij dit verzoek heel goed moeten motiveren. De gegevens in het dossier zijn privacygevoelig en lang niet alles is van belang voor de behandeling van uw schade.

De extra motiveringsplicht geldt ook als de verzekeraar informatie opvraagt over een periode die langer dan 2 jaar vóór het ongeval ligt. De redenering is:  hoe langer geleden dingen u zijn overkomen, hoe waarschijnlijker het is dat zij niet langer gevolgen hebben voor uw inkomensverloop en leefwijze.

In sommige gevallen wordt er informatie opgevraagd over letsel, ontstaan na het ongeval. Dat betekent een extra belasting voor het slachtoffer. Een zwaardere motiveringsplicht geldt ook dan. Het zou moeten gaan om een uitgebreide, speciaal op uw zaak toegesneden motivering.

In bepaalde gevallen is het redelijk meer informatie op te vragen. Daarbij kan men denken aan gevallen waar iemand een hoge schadevergoeding vordert, bijvoorbeeld inkomensschade over 10 jaar of meer.