Omgang met medische gegevens

Met uw medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade staat wat een zorgvuldige omgang met uw medische informatie inhoudt. De belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belangenbehartiger of de aansprakelijk gestelde verzekeraar.

Deskundige hulp

Voor de behandeling van uw schade is het dus soms nodig medische informatie op te vragen en advies van een onafhankelijk arts in te winnen. Als u een deskundige belangenbehartiger heeft, bewaakt deze juiste gang van zaken. Uw belangenbehartiger kan uitleggen wat nodig en gebruikelijk is, en waarom dat zo is.

Uw rechten

In de Medische Paragraaf staat wat u van de aansprakelijkheidsverzekeraar mag verwachten en welke informatie deze wel en niet mag opvragen.

Daarnaast geldt:

  • Inzagerecht: u heeft het recht om de over u verzamelde medische informatie in te zien.
  • Correctierecht: u heeft het recht om feitelijke onjuistheden te corrigeren.
  • Blokkeringsrecht: u heeft het recht om te weigeren een medisch rapport te verstrekken.

Meer over deze rechten leest u hieronder.

Respect voor privacy

Openheid is nodig voor de beoordeling van uw schadeclaim. Het opvragen en uitwisselen van medische informatie is noodzakelijk bij de afwikkeling van schade. Maar, de openheid moet zorgvuldig verlopen. Er moet respect zijn voor uw privacy.

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar mag alleen zelf kennis nemen van de informatie. De medisch adviseur bepaalt welke informatie relevant is voor de behandeling van uw zaak. Uitsluitend deze informatie geeft hij door aan de andere betrokkenen. Hij zorgt dat anderen geen toegang hebben tot uw overige medische gegevens.

Medische expertise

Niet altijd is de informatie van uw behandelend artsen voldoende. Dan is een medische expertise nodig: een onderzoek door een onafhankelijk arts. Maar, wie selecteert die arts? En welke vragen worden aan deze arts voorgelegd? Dit is onderwerp van overleg tussen de medisch adviseur van uw belangenbehartiger en de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise. U heeft het recht het rapport van de expertise in te zien, voordat het rapport wordt uitgebracht.

Inzage in door de medisch adviseur verzamelde informatie, vraagt u schriftelijk aan. U stuurt dit verzoek aan de medisch adviseur onder wiens verantwoording de stukken worden beheerd. In het algemeen stuurt uw belangenbehartiger u alle informatie toe die hij ontvangt. Soms wordt inzage van de stukken gegeven via uw eigen huisarts.

Correctierecht

U heeft het recht onjuistheden in de over u verzamelde informatie te corrigeren. Het gaat om feitelijke onjuistheden met betrekking tot uw persoon of uw omstandigheden. U heeft niet het recht om de professionele mening van een arts te corrigeren.

Blokkeringsrecht

U heeft recht het uitbrengen van een rapport tegen te houden. Dit wordt het blokkeringsrecht genoemd. Bedenk wel dat het blokkeren van een rapport gevolgen kan hebben voor de afwikkeling van uw schade. In het uiterste geval kan door het blokkeren van een rapport, het recht op schadevergoeding komen te vervallen omdat u niet aan uw bewijsplicht voldoet.