Medische Paragraaf

De Medische Paragraaf is een aparte bijlage bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze bevat spelregels voor alle betrokken professionals. De spelregels zijn gericht op een soepel en zorgvuldig verloop van het medisch beoordelingstraject. Als alle professionals zich houden aan de GBL en de Medische Paragraaf kunt u rekenen op een deugdelijke procedure en respectvolle behandeling.

De Medische Paragraaf bestaat uit vijf onderdelen. Deze sluiten aan bij het verloop van het medisch beoordelingstraject. Ieder onderdeel bevat good practices met een uitvoerige toelichting. In werkdocumenten worden de good practices vertaald in concrete werkwijzen.

De Medische Paragraaf heeft alleen betrekking op het medische traject ter vaststelling van de schade als gevolg van een ongeval.

De GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling medische aansprakelijkheid) is van toepassing als iemand letselschade oploopt als gevolg van een medisch incident. Op termijn zal ook de GOMA worden uitgebreid met een medische paragraaf.

Kernbeginselen

De Medische Paragraaf kent drie kernbeginselen.

  • Proportionaliteit: er wordt niet méér onderzoek gedaan en discussie gevoerd dan strikt noodzakelijk is. Informatie wordt alleen verstrekt aan diegenen die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
  • Transparantie: over en weer is inzichtelijk en controleerbaar wie wat doet en welke informatie verzamelt en waarom.
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid: de medisch adviseurs van beide partijen dienen de zaak vanuit alle perspectieven te bekijken en niet alleen vanuit het perspectief van hun opdrachtgever.

Breed draagvlak

De Medische Paragraaf is in opdracht van De Letselschade Raad opgesteld. Een projectgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft daarbij nauw samengewerkt met professionals uit de letselschadebranche. Ook de KNMG was betrokken. De Medische Paragraaf kan daarom op een breed draagvlak rekenen.