Medisch beoordelingstraject

Voor de afwikkeling van uw letselschadezaak is het belangrijk om goed inzicht te hebben in uw medische situatie. Welk letsel heeft u opgelopen? Welke tijdelijke en eventueel blijvende beperkingen en klachten heeft u daardoor? Hoe verloopt het genezingsproces?

In het medisch beoordelingstraject krijgt u duidelijkheid over uw beperkingen als gevolg van het ongeval.

Het is dan ook noodzakelijk om te beschikken over uw medische informatie. Deze informatie moet doorgaans op zijn minst het antwoord leveren op de onderstaande vragen:

 • Wat is de aard en de ernst van het letsel?
 • Wat is het medisch causale verband tussen de klachten en verschijnselen enerzijds en het ongeval anderzijds?
 • Bestaat er een medische eindtoestand?
 • Welke beperkingen zijn het gevolg van het ongeval?
 • Wat is het percentage functieverlies?
 • Wat is de prognose op middellange en lange termijn?

De spelregels voor het medisch beoordelingstraject staan in de Medische Paragraaf. Dit is een aparte bijlage bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Wie vraagt de informatie op?

Als u een belangenbehartiger heeft, dan schakelt die meestal een medisch adviseur in. Doorgaans vraagt deze medisch adviseur – of uw belangenbehartiger zelf – dan uw medische informatie op.  Heeft u geen belangenbehartiger? Dan vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de medische informatie over u op. In alle gevallen mag men dit alleen met uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming doen.

Medische expertises

Soms is de informatie van uw zorgverlener(s) niet voldoende. De medisch adviseurs vinden bijvoorbeeld specifieke medische kennis nodig óf zij verschillen blijven van mening. Een onderzoek door een onafhankelijk arts kan dan nodig zijn.

Alle betrokkenen behoren kostbare, tijdrovende medische expertises tot een minimum te beperken. Dergelijke onderzoeken zijn vaak ook belastend voor mensen met letselschade.  Blijkt een extra onderzoek toch noodzakelijk, dan heeft een gezamenlijke aanpak de voorkeur. Partijen kiezen dan samen één expert en bepalen samen de vraagstelling aan de expert. Dit voorkomt onnodige discussies achteraf.

Wat doet een medisch adviseur?

Zowel de verzekeraar als het slachtoffer kunnen gebruikmaken van een medisch adviseur. Deze heeft een medische achtergrond en geeft advies met betrekking tot de ernst van het letsel en de gevolgen. Medisch advies daarover is vaak nodig om de hoogte van de schade te bepalen of om in te schatten of het letsel en de beperkingen aan het ongeval zijn toe te rekenen.

Rol van de medisch adviseur:

 • Licht medische informatie toe: de medisch adviseur geeft de aard van het letsel en de mogelijke gevolgen aan.
 • Helpt bij het uitstippelen van het medisch beoordelingstraject: de MA geeft onder meer aan wanneer de medische eindtoestand wordt verwacht en wanneer medische expertise gaat plaatsvinden.
 • Discussie over medische causaliteit: de medisch adviseur van het slachtoffer correspondeert met de medisch adviseur van de verzekeraar over de vraag of een bepaald letsel het gevolg van het ongeval is.
 • De medisch adviseur bepaalt het invaliditeitspercentage. Hij of zij beoordeelt de blijvende gevolgen van het letsel en drukt dat uit in een percentage blijvende invaliditeit.
 • De medisch adviseur beoordeelt of medische expertise nodig is en beoordeelt het expertiserapport.

Hoe geef ik toestemming?

U kunt schriftelijk toestemming geven met behulp van het formulier ‘Gerichte Medische Machtiging’ of het formulier ‘Medische Volmacht’ op deze pagina. Een volmacht geven mensen doorgaans alleen aan de eigen belangenbehartiger. De formulieren zijn ontwikkeld door De Letselschade Raad in samenwerking met de vereniging van Geneeskundig Adviseurs in Verzekeringszaken en het Personenschade Instituut Verzekeraars.

Hoe verloopt de medische beoordeling?

De medisch adviseur(s) werk(en) op basis van uw medische informatie toe naar een profiel van fysieke en psychische beperkingen door het ongeval. Dit profiel kan hen later helpen om de geschiktheid voor beroepen, huishouden en zelfwerkzaamheid vast te stellen.

Een bekend gevaar is dat medische gegevens verkeerd worden uitgelegd of gebruikt. Daarom mag alleen de medisch adviseur uw medische gegevens inzien. Hij of zij schrijft een rapport op basis van uw medische informatie. Het rapport gaat naar de schadebehandelaar van de aansprakelijke verzekeraar.

Aan de hand van de rapportage(s) van de medisch adviseur(s) maken de belangenbehartiger en de verzekeraar een eigen analyse. Zij vertalen het medisch advies naar wat juridisch relevant is. Aan de hand van die vertaling wordt bepaald wat de schade is die voor vergoeding in aanmerking komt.

Waarom duurt het lang?

Een medisch traject is tijdrovend, onder meer omdat tussen verschillende personen afstemming nodig is. Hoe meer personen betrokken zijn in de schadebehandeling, hoe groter de kans op communicatieproblemen, verschil van inzicht en vertragingen.

Discussie kan ontstaan over allerlei vraagstukken.

Welke juridische betekenis heeft een medisch rapport? Wat is de mogelijkheid van het slachtoffer om in de toekomst nog inkomsten te verwerven, gegeven de beperkingen door het ongeval? Hoe zou de situatie van het slachtoffer zijn geweest zonder ongeval? Welke betekenis voor de schadevergoeding hebben klachten die al vóór het ongeval bestonden?

Waarom een gezamenlijke expertise?

Medisch adviseurs schakelen alleen een medisch expert in bij een blijvend verschil van mening of wanneer zij specifieke kennis van een specialist nodig vinden. Waar mogelijk richten partijen zich tot één expert en bepalen zij samen de vraagstelling aan de expert. Dit voorkomt onnodige discussies achteraf.

 

 

Wie betaalt de medische beoordeling?

De kosten van de medisch adviseur en medische expertises zijn onderdeel van de schade. Zie voor meer informatie over vergoeding van deze kosten: Wie betaalt mijn schade?