Mijn rechten en plichten

Uitgangspunt in het Nederlands recht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Pas wanneer een andere persoon of instantie voor het ontstaan van uw schade aansprakelijk is, kunt u de schade verhalen. Er moet dan sprake zijn van een onrechtmatige daad.

Het bewijs dat de andere persoon of instantie onrechtmatig heeft gehandeld, ligt bij u. Bovendien is het aan u om te bewijzen dat u daardoor schade heeft opgelopen en u moet de aard en de omvang van de schade bewijzen. Als een andere persoon of instantie aansprakelijk is voor uw schade, heeft u recht op een passende schadevergoeding.

U kunt alleen schade claimen die ook werkelijk wordt geleden. Maar, wat is precies uw schade? Wat is passend? Welke schadeposten zijn er zoal? Wie kan deze schade vergoeden? Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met een deskundige belangenbehartiger.

In sommige gevallen geldt de ‘omkeringsregel’. Dit is het geval als een persoon of organisatie gedrag vertoont dat als een onrechtmatige daad of wanprestatie valt aan te merken en waarmee een risico op schade ontstaat. Als dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, gaat de rechter er vanuit dat de aldus ontstane schade in beginsel het gevolg is van deze gedraging. In dat geval moet de aansprakelijke persoon of instantie bewijzen dat de schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan.

 

Schadebeperkingsplicht

Als slachtoffer heeft u een schadebeperkingsplicht. Daar waar dat mogelijk is moet u de schade zoveel mogelijk beperken. Van u wordt ook verwacht dat u – binnen de grenzen van het voor u mogelijke – er alles aan doet om een bijdrage te leveren aan uw herstelproces.

De schadebeperkingsplicht is echter niet absoluut. Uw privé-omstandigheden en persoonlijkheidsstructuur zijn mede bepalend. Ook zijn er grenzen aan wat de aansprakelijke partij in het kader van uw schadebeperkingsplicht kan verlangen.

In elk geval moet de hoogte van de diverse schadeposten redelijk zijn. De kosten van uw belangenbehartiger moeten bijvoorbeeld in verhouding staan tot het gevorderde schadebedrag. Ook mag u na een verkeersongeval niet te lang een auto huren.

Uw belangenbehartiger kan u vertellen wat in uw geval redelijk is.