Hulp door werkgever

Vooral de grotere werkgevers bieden op diverse manieren ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Juist voor dit soort situaties hebben zij voorzieningen getroffen. Wij adviseren u met klem om gebruik te maken van deze mogelijkheden, indien zij voor u beschikbaar zijn.

Bedrijfsarts of arbodienst

Uw werkgever heeft er belang bij dat u weer aan het werk gaat. Ook voor uzelf kan dit goed zijn, al hangt dit natuurlijk af van de aard van uw letsel. Op het werk ziet u de collega’s weer. U kunt uw verhaal kwijt, heeft afleiding en bent zinvol bezig. De mogelijkheden voor werkhervatting kunt u in eerste instantie bespreken met de bedrijfsarts of arbodienst.

De bedrijfsarts van de arbodienst gaat na of u door het opgelopen letsel het werk niet meer kan doen en of er aanpassingen nodig zijn. Na zes weken ziekte stelt de arbodienst een advies op over uw terugkeer. Op basis van dit advies maakt u in de 8e week samen met uw werkgever een Plan van Aanpak. In dit plan staat wat u en uw werkgever gaan doen om te zorgen dat u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. Uw werkgever kan daarvoor ook een re-integratiebedrijf inschakelen.

In het Plan van Aanpak wordt een ‘casemanager’ aangewezen. Uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris kan de casemanager zijn. Het kan ook iemand zijn van de arbodienst of het re-integratiebedrijf. De casemanager zorgt voor de naleving van de afspraken. Van tijd tot tijd wordt gekeken hoe het nu gaat. Zo nodig worden nieuwe afspraken gemaakt.

Hulp van een arbeidsdeskundige

Vaak wordt een arbeidsdeskundige betrokken bij de re-integratie. Een arbeidsdeskundige is doorgaans ook goed op de hoogte van zowel het opleidings- als het arbeidsaanbod in een bepaalde regio. Hij of zij kan u helpen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Soms ook wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de werkelijke behoefte aan hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen of in de huishouding te bepalen. Een arbeidsdeskundige rapportage kan nuttig zijn bij een verschil van mening met de wederpartij.

Een arbeidsdeskundige heeft kennis van:

  • de manier waarop mensen in een beroep functioneren
  • de eisen die arbeid aan mensen stelt
  • de gevolgen van beperkingen voor de uitvoering van werkzaamheden

Hulp van een re-integratiebureau

Een re-integratiedeskundige kan u actief helpen om weer aan het werk te gaan. Of dat is in uw eigen baan of in een andere baan. De rol is vaak actiever dan van de arbeidsdeskundige die doorgaans slechts om rapportage of advies wordt gevraagd. Veel arbeidsdeskundigen zijn overigens ook re-integratiedeskundige. 

Financiële hulp

Bij discussie over de aansprakelijkheid voor de schade kan het enige tijd duren voordat u een voorschot ontvangt. In de tussentijd komt u mogelijk voor allerlei extra kosten te staan. Wellicht kunt u via uw werkgever een financiële overbrugging regelen? Veel grotere bedrijven kennen financiële regelingen voor werknemers die onverwacht hoge extra kosten niet zelf kunnen betalen. Misschien kan het bedrijf u tegen aantrekkelijke voorwaarden een krediet verstrekken, of heeft het een Sociaal Fonds, waarop u een beroep kunt doen.

Maatschappelijk werk

Veel bedrijven hebben een mogelijkheid om ook geestelijke hulp te verlenen. Kijk of uw bedrijf een afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk heeft of neem contact op met de afdeling personeelszaken.