Ik ben werknemer

Bij ernstig letsel kunt u arbeidsongeschikt raken voor uw werk of beroep. U krijgt dan te maken met diverse partijen. De werkgever behoort samen met de arbodienst en eventueel een re-integratiebureau al het nodige te ondernemen om u weer aan het werk te krijgen.

De aansprakelijke partij en vooral diens verzekeraar zal eveneens aandringen op actie zodat u zo snel mogelijk weer kunt werken. Op die manier blijft de schade beperkt. Een aantal WA-verzekeraars is bereid hulp van een re-integratiebureau of arbeidsdeskundige in te schakelen. Ook uzelf heeft een schadebeperkingsplicht. Die plicht kan onder meer inhouden dat u voldoende onderneemt om weer aan het werk te komen.

Na een ongeval of medische incident waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u recht op vergoeding van het verschil tussen uw inkomen voor het ongeval en uw inkomen erna.

Loondoorbetaling

Als u arbeidsongeschikt raakt, is uw werkgever wettelijk verplicht gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Veel cao’s kennen aanvullende regelingen. U hebt dan recht op 100% doorbetaling bij ziekte. Een deel van de werknemers heeft op basis van de arbeidsovereenkomst geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. In dat geval krijgen zij een uitkering op grond van de Ziektewet.

Arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst vallen na het einde van het arbeidscontract in het zogenaamde Vangnet. Na een jaar arbeidsongeschiktheid wordt een beoordeling gedaan op grond van de Wet Beperking Ziektewetaanspraken bij Vangnetters (BeZaVa).

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kunt u een uitkering krijgen op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, de vroegere WAO). Na anderhalf jaar ziekte ontvangt u hierover een brief van het UWV. De uitkering moet u ruim op tijd aanvragen. U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek en/of onderzoek door een verzekeringsarts van het UWV.

De totale WIA-keuring bestaat in feite uit drie onderdelen:

  • Een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts De arts kijkt naar wat u nog kan en waarmee u moeite heeft. Ook kan de verzekeringsarts gegevens opvragen bij de huisarts en medische specialist. Na het onderzoek geeft de verzekeringsarts aan welke mogelijkheden u hebt om arbeid te verrichten. Hij of zij vult daartoe een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) in.
  • Een onderzoek door de arbeidsdeskundige Indien u nog voldoende (rest)mogelijkheden heeft om te werken, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Deze zoekt uit welke functies u zou kunnen doen op basis van uw opleiding, arbeidsverleden en mogelijkheden volgens de FML. De arbeidsdeskundige bepaalt hoeveel u met deze functies zou kunnen verdienen.
  • Het vaststellen van de mate van uw arbeidsongeschiktheid Het salaris dat u nog zou kunnen verdienen wordt vergeleken met uw oude salaris. Stel dat u nog 40% zou kunnen verdienen van uw oude salaris. U bent dan 60% arbeidsongeschikt. Het UWV compenseert een gedeelte van het verlies aan inkomen met een uitkering.

Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt

Het kan zijn dat u na twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt óf tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent. In dat geval komt u in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Met het UWV kunt u uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan bespreken.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt wil zeggen dat u door ziekte of handicap slechts 65% of minder van het oude loon kan verdienen. Er zijn verschillende soorten uitkeringen, afhankelijk van uw arbeidsverleden en of u gedeeltelijk (weer) aan het werk bent.

Hoogte en duur uitkering

Bij een volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering van 75% van het laatst verdiende inkomen. Dit is een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening wet Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De uitkering is nooit hoger dan 75% van het maximum dagloon.

Op de website van het UWV vindt u nadere informatie. U kunt hier nagaan of u in aanmerking komt voor een uitkering en wat de duur van de uitkering is. Tevens vindt u op de website rekenhulpen om de hoogte van de uitkering te berekenen.