Wie betaalt mijn schade?

U kunt van diverse partijen mogelijk een vergoeding van uw (letsel)schade ontvangen:

  • De veroorzaker en diens aansprakelijkheidsverzekeraar
  • De voertuigverzekeraar of zorgverzekeraar
  • Sociale- en volksverzekeringen
  • Fondsen

Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rijtje:

Voertuigverzekeringen

Als uw voertuigverzekering niet (al) uw schade dekt, probeer deze dan te claimen op de veroorzaker of diens verzekeraar.

Casco verzekering (all-risk)

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw voertuig na een aanrijding, minus een eventueel eigen risico. Andere schade wordt niet vergoed, zoals de waardevermindering van uw auto, schade aan bagage en kleding, letselschade en inkomstenderving. Soms zijn de kosten van een huurauto meeverzekerd. Controleer voor de zekerheid uw polisvoorwaarden. Als er een aansprakelijke partij is dan kunt u de huurkosten voor een deel verhalen.

Het WA-gedeelte van uw cascoverzekering dekt tevens uw eventuele aansprakelijkheid voor schade aan andere weggebruikers, passagiers of wegmeubilair.

Bij schade aan uw auto bestaat de vergoeding uit de reparatiekosten of de total loss waarde. Meestal vergoedt uw verzekeraar binnen twee weken deze kosten. De cascoverzekeraar verhaalt in de regel uw schadevergoeding op de tegenpartij en meestal ook uw eigen risico. Dit kan lang duren; denk aan termijnen tussen een maand en een jaar. De cascoverzekeraar zal de schade overigens alleen verhalen als er een goede kans is op succes, en de kosten de baten niet te boven gaan.

Het claimen van schade op uw autoverzekeraar heeft mogelijk in eerste instantie gevolgen voor uw bonus-malus.

WA-plus verzekering of mini-casco

Een WA-plus of mini-casco vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen de voertuigschade. In de regel dekt deze verzekering niet de schade bij een verkeersongeval, maar wel die door brand, diefstal, storm of aanrijding met wild. Lees uw polisvoorwaarden hierop na of bel met uw tussenpersoon.

Het WA-gedeelte van uw WA-plus verzekering dekt tevens uw aansprakelijkheid voor schade aan weggebruikers, passagiers en wegmeubilair. Een WA-plus verzekering zal bij een aanrijdingschade pas actie ondernemen als u aansprakelijk wordt gesteld. De verzekeraar zorgt niet voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor het verhalen van uw schade.

Volgens uw polisvoorwaarden bent u verplicht de schade te melden, ook al keert de verzekering de schade niet uit en verwacht u niet aansprakelijk te worden gesteld voor schade aan de tegenpartij. Uw verzekeraar of tussenpersoon kan u vertellen hoe u de schade het beste kunt melden, bijvoorbeeld door het opsturen van een kopie van het ingevulde schade aanrijdingsformulier (SAF).

Het claimen van schade bij uw autoverzekeraar heeft mogelijk in eerste instantie gevolgen voor uw bonus-malus.

WA-verzekering

Een WA-verzekering dekt alleen uw aansprakelijkheid tegenover anderen, bijvoorbeeld tegenover een andere weggebruiker, een passagier of de wegbeheerder (schade aan wegmeubilair). Voor een motorvoertuig is een WAM-verzekering verplicht. Een WA-verzekering dekt niet de schade aan uw eigen voertuig, ook als u hieraan geen schuld heeft. Ook verhaalt de verzekeraar niet uw schade op de tegenpartij. De WA-verzekeraar komt pas in actie wanneer u aansprakelijk wordt gesteld.

Volgens uw polisvoorwaarden bent u verplicht schade te melden, ook al denkt u niet aansprakelijk te worden gesteld door de tegenpartij. Uw eigen verzekeraar of tussenpersoon kan u vertellen hoe u de schade het beste kunt melden, bijvoorbeeld door het opsturen van een kopie van het ingevulde schade-aanrijdingsformulier (SAF).

Inzittendenverzekering

Als een automobilist door zijn schuld letselschade toebrengt aan een ander, dekt de aansprakelijkheidsverzekering (WAM) van de auto deze schade. Dit geldt ook voor de letselschade van inzittenden van de auto. Ook als het gaat om een gezinslid van de aansprakelijke bestuurder.

Naast de aansprakelijkheidsverzekering kan er voor het motorrijtuig nog een inzittendenverzekering worden gesloten. Er zijn twee soorten: de ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI).

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als een inzittende door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. De verzekering vergoedt dus niet de volledige schade. Bij gedeeltelijke blijvende functionele invaliditeit ontvangt de inzittende een evenredig percentage van het vooraf vastgestelde bedrag.

De schadeverzekering inzittenden dekt de werkelijk geleden schade. De vaststelling van die schade gebeurt op dezelfde manier als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil is dat de schadeverzekering inzittenden uitkeert ongeacht de schuldvraag. Dus ook de inzittenden van de schuldige bestuurder krijgen op grond van de SVI hun schade vergoed. Sommige verzekeringen kennen wel beperkingen. Niet alle polissen dekken smartengeld. Raadpleeg uw verzekeraar bij vragen over de dekking.

Sociale en volksverzekeringen

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen veel sociale verzekeringen voor u een rol spelen.

Kijk voor een overzicht van mogelijke sociale verzekeringen op de website van de Rijksoverheid.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schuldmisdrijf zijn ook slachtoffer. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kan een slachtoffer terecht bij het Schadefonds. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag totdat hij of zij de schade ergens anders vergoed krijgt. Een eventuele ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Slachtoffers van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg en nabestaanden van slachtoffers van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of een dood door schuldmisdrijf kunnen een aanvraag indienen. Concreet betreft het ‘dood door schuld’ in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 307 Wetboek van Strafrecht.

Ben je slachtoffer?

Dan bestaat jouw uitkering uit één vast bedrag. Dit bedrag is gekoppeld aan één van de zes letselcategorieën die het Schadefonds gebruikt. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven bepaalt in welke categorie jouw fysieke en/of psychische letsel valt, gebaseerd op de ernst van jouw letsel, de gevolgen ervan en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf plaatsvond. Hoe ernstiger het letsel, de omstandigheden en de gevolgen zijn, hoe hoger de letselcategorie en het bijbehorende bedrag. De uitkering kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 35.000.

Ben je nabestaande?

Elke nabestaande die recht heeft op een uitkering, krijgt een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kun je eventueel een extra tegemoetkoming krijgen voor uitvaartkosten en voor schade die je lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Hiervoor heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven wel bewijs van je nodig, zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.

Wanneer dien je een aanvraag in?

Een aanvraag moet binnen tien jaar na de datum van het misdrijf zijn ingediend.

Wil je als slachtoffer weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Beantwoord dan de zes vragen op de website van het Schadefonds.

Wil je als nabestaande weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds? Beantwoord dan de vijf vragen op de website van het Schadefonds.

Tenslotte voert het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook nog een aantal tijdelijke regelingen uit voor slachtoffers die niet of niet geheel onder hun reguliere doelgroep vallen.

Bij twijfel of vragen kan je telefonisch contact opnemen met het Schadefonds: www.schadefonds.nl of (070) 414 2000.

 

 

Waarborgfonds Motorverkeer

Is de veroorzaker onbekend of niet verzekerd? Is de auto gestolen? Dan kunt u proberen om een schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer krijgen. Dit fonds wordt voornamelijk gefinancierd met bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WAM-premies voor motorrijtuigen gaat naar dit fonds.

Aan vergoeding van schade verbindt het Waarborgfonds enkele eisen.

  1. De schade is het gevolg van een verkeersongeval in Nederland.
  2. De veroorzaker van het verkeersongeval bestuurde een motorvoertuig.
  3. De veroorzaker is niet bekend of niet verzekerd.
  4. U hebt aangifte gedaan bij de politie. Let op: doorrijden na een ongeval is een strafbaar feit. Vraag de politie uitdrukkelijk een proces verbaal op te maken.
  5. Er is een getuige van het ongeval.
  6. U hebt alle mogelijk moeite gedaan om achter de gegevens van de veroorzaker te komen.

Als aan deze eisen is voldaan, neemt het Waarborgfonds Motorverkeer de kwestie in behandeling. Het fonds vergoedt slechts schade die (aantoonbaar) is veroorzaakt door een motorrijtuig, afgevallen lading of een gekoppelde aanhangwagen. De schade wordt pas vergoed wanneer is vastgesteld dat het motorrijtuig inderdaad aansprakelijk was.

Het Waarborgfonds kent voor schade door een onbekende tegenpartij een eigen risico. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen werkgever

Bent u in afwachting van betaling door een tegenpartij en wordt u ondertussen met allerlei kosten en schadeposten geconfronteerd? Enkele zeer grote bedrijven hebben een sociaal fonds voor financiële overbrugging.

Het kan zijn dat u als gevolg van uw letselschade allerlei extra kosten moet maken of minder inkomsten heeft. Het duurt soms langere tijd voordat een wederpartij een eerste voorschot betaalt. Wellicht kan uw werkgever helpen indien u daardoor in financiële problemen komt? Enkele grote bedrijven hebben een sociaal fonds door dergelijke situaties. Soms helpen werkgevers met een krediet tegen aantrekkelijke voorwaarden.