Herziening GOMA: Op weg naar GOMA 2.0

De Letselschade Raad werkt aan actualisering van de GOMA. De Raad streeft naar een gedragscode die breed wordt ondersteund.

De herziening van de GOMA moet leiden tot een  gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

Deze herziening van de gedragscode ziet in elk geval op vijf aspecten:

 1. Bij de GOMA wordt een Medische Paragraaf ontwikkeld.
 2. De inhoud van de GOMA wordt óók afgestemd op de praktijk van zelfregelende ziekenhuizen en nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving.
 3. De GOMA wordt beter toepasbaar voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen.
 4. De inhoud van de GBL wordt in de GOMA opgenomen.
 5. Integratie van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg) in de GOMA.

Met het oog op herziening van de GOMA, hebben De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA in 2015 en 2016 een brede consultatie gehouden door middel van een flink aantal expertmeetings. Vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen hebben input gegeven voor een eerste concept.

In 2017 is een schrijfgroep bestaande uit prof. Arno Akkermans (VU Amsterdam), Jørgen Simons (advocaat) en Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) van start gegaan met het schrijven van een raamwerk voor een nieuwe gedragscode. Naast de input en opbrengsten vanuit de expertmeetings is ook het nieuwe wettelijke kader waarbinnen de gedragscode moet opereren (de Wkkgz) een belangrijke inspiratiebron.

Inmiddels is dat raamwerk (met globaal ook al de nodige inhoudelijke richtingen) aan de leden van de PC GOMA voorgelegd, zodat zij hun achterban kunnen consulteren over de vraag of zij zich in de ingeslagen weg voldoende kunnen vinden.

De huidige conceptteksten zijn echter nog niet voldoende compleet voor een zinvolle openbare consultatie. Zodra dat naar het oordeel van de PC GOMA wél het geval is, zal het concept van de nieuwe GOMA uiteraard breder verspreid worden. Medio 2018 staan een of meerdere consultatiebijeenkomsten gepland ter bespreking van het concept. Data zijn nog niet bekend.

De PC GOMA streeft ernaar om eind 2018 een volledige versie van de nieuwe GOMA te kunnen presenteren.

Schrijfgroep GOMA 2.0

 • prof. mr. dr. Arno Akkermans (VU Amsterdam)
 • mr. Berber Laarman (VU Amsterdam)
 • mr. Jørgen Simons (advocaat)
 • mr. Ivanka Dijkstra (DLR, secretaris)

Expert Meetings

De Letselschade Raad organiseerde in 2015 en 2016 diverse expert meetings om zicht te krijgen op de wensen en behoeften ten aanzien van de herziening van de GOMA. Tevens wil de Raad langs deze weg best practices en praktische tips voor de diverse sectoren verzamelen.

Ronde tafelgesprekken

Tevens organiseert de Raad ronde tafelgesprekken met belangenbehartigers van patiënten, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, juristen van zelfregelende ziekenhuizen en klachtenfunctionarissen. Tijdens ronde tafelgesprekken vindt een open dialoog plaats tussen de deelnemers. Zij informeren elkaar over ervaren problemen en zoeken constructief naar oplossingen.

Werkgroep Medische machtiging

De opmaat naar een grondige herziening van de GOMA is de ontwikkeling van een medische machtiging. In opdracht van De Letselschade Raad heeft een werkgroep de criteria voor een bruikbare en breed gedragen medische machtiging verkend en ontwikkeld. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de KNMG, het VU medisch centrum, het OLVG, de medische aansprakelijkheidsverzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, medisch adviseurs en belangenbehartigers.

Leden van de werkgroep  Medische Machtiging:

 • prof. dr. Arno Akkermans, VU Amsterdam, voorzitter
 • mr. Annelies Wilken, VU Amsterdam, secretaris
 • mr. John Beer (advocaat)
 • mr. Harry Henschen (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Hugo de Jager (rechtsbijstandverzekeraars)
 • mr. Wietske Kool (VU medisch centrum)
 • drs. Deborah Lauria (DLR)
 • drs. Elsbeth Mattern (medisch adviseur)
 • mr. Hilde van der Meer (KNMG)
 • mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (letselschade-expert)
 • mr. Arnout Santen (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Freek Schultz (letselschade-expert)

Voordelen medische machtiging

Het werken met een medische machtiging biedt diverse voordelen. Het regelen van schadeclaims wordt eenvoudiger en minder tijdrovend, omdat het niet nodig is om steeds weer toestemming te vragen aan de patiënt. Voor alle betrokken professionals ontstaat duidelijkheid over de voorwaarden, rechten en plichten met betrekking tot het verstrekken van medische informatie, zoals transparantie over en weer en proportionaliteit. Patiënten zijn dus verzekerd van zorgvuldigheid en van respect voor hun privacy.

Binnen de werkgroep is aangegeven aan welke eisen een medische machtiging in elk geval moet voldoen. Ten eerste moet de patiënt de informatie kunnen inzien voordat deze naar een medisch adviseur wordt gezonden. Ten tweede moet de medisch adviseur de informatie kunnen delen met bepaalde (in een toelichting genoemde) personen binnen de zorginstelling of de verzekeringsmaatschappij. Tot slot moet de patiënt vooraf worden geïnformeerd als de informatie wordt verstrekt aan anderen, bijvoorbeeld voor een ‘second opinion’.

De werkgroep wil zo veel mogelijk professionals uit de zorgsector en de letselschadebranche informeren over en betrekken bij de discussie over de medische machtiging. De verslagen van de bijeenkomsten zijn om die reden gepubliceerd.

Ideeen of suggesties voor GOMA 2.0?

De Letselschade Raad wil zoveel mogelijk input te verzamelen ten behoeve van de herziening van de GOMA.

Heeft u wensen in dit kader? Wilt u een best practice onder de aandacht brengen? Zijn er onderdelen van de GOMA die u in de praktijk voor problemen plaatsen? Waarmee moet zeker rekening worden gehouden? Wat zou u graag (anders) geregeld willen zien?

Laat het ons weten en stuur uw reactie naar info@deletselschaderaad.nl   en vermeld daarbij  Input GOMA 2.0.