Werkgroep IWMD vraagstelling: evaluatie en revisie

De huidige IWMD-vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” is begin 2020 geëvalueerd door middel van een enquête. Middels deze enquête werd bij professionals in de letselschadebranche geïnventariseerd welke ervaringen er de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan met de bestaande vraagstelling. Tevens werd gevraagd om suggesties voor verbeteringen.

Omwille van de volledige transparantie worden op deze pagina alle relevante documenten beschikbaar gemaakt. De enquêtevragen, de begeleidende uitnodigingsbrief alsmede een overzicht van partijen aan wie deze stukken werden verzonden, kunt u inzien via:

Ook vindt u deze in de rechterkolom op deze pagina.

De (volledig geanonimiseerde) antwoorden op voornoemde enquête (zowel in detail als samengevat) vindt u hier:

Op 6 december 2019 werd door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) een themadag over de IWMD Vraagstelling georganiseerd. Wat daar o.a. werd besproken, vindt u hier terug:

De uitkomsten van de enquête werden door de werkgroep (welke sinds 2021 een nieuwe samenstelling kent, zie onderaan deze pagina) gerapporteerd aan De Letselschade Raad.

Door de werkgroep is een artikel geschreven over de werkwijze en de resultaten van de enquête met suggesties voor eventuele aanpassingen van de vraagstelling.

Evaluatie IWMD vraagstelling TVP 2022

Met uw toestemming kan uw reactie op deze website gepubliceerd worden.

Samenstelling werkgroep

  • prof. dr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de VU Amsterdam, voorzitter
  • drs. Angelique Reitsma, verzekeringsarts Register Geneeskundig Adviseur (RGA), medisch adviseur ASR verzekeringen en onderzoeker bij de VU Amsterdam
  • dr. Lyan Koudstaal, verzekeringsarts Register Geneeskundig Adviseur (RGA) en medisch adviseur Univé Rechtshulp
  • drs. Dirk van Arkel, verzekeringsarts en forensisch arts KNMG en medisch adviseur Lechner Consult