Goede praktijken afhandeling beroepsziekteclaims

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Dit besluit is het resultaat van het overleg tussen voornoemd Ministerie en De Letselschade Raad, dat plaatsvond op initiatief van laatstgenoemde, met het verzoek aan het Ministerie om financiering ervan. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een dergelijke gedragscode tot stand brengen, financieel ondersteund door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek(sdeel) is uitbesteed aan de Erasmus School of Law.

Waarom een nieuwe gedragscode?

Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen.

 Bij letselschadezaken is het aan de direct betrokkene, de persoon met letselschade, om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, (medisch) incident of werkomstandigheden.

In geval van beroepsziektes is het bewijzen van het causaal verband tussen de letselschade en de huidige of vroegere werkzaamheden van de betrokkene echter veel complexer en daardoor tijdrovender dan in andere letselschadezaken. Daarnaast ervaren werknemers een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte en het indienen van een schadeclaim, omdat zij hun relatie met de eigen werkgever niet willen compromitteren. Resultaat hiervan is dat de problematiek latent blijft en (te) veel werknemers schade lijden, daarbij zonder goede begeleiding in een kwetsbare positie blijven en niet gecompenseerd worden voor de geleden en nog te lijden schade.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers, gepubliceerd in 2015, blijkt dat momenteel slechts in circa 14-15% van alle gevallen van beroepsziektes daadwerkelijk een claim wordt ingediend bij de werkgever. Voorts bedraagt de gemiddelde behandeltermijn van deze zaken 5, 6 jaar of meer. Ter vergelijking; volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is de norm voor de afwikkeling van letselschadezaken maximaal 2 jaar. In ruim 90% van de gevallen lukt het ook om binnen deze termijn letselschadezaken af te wikkelen.

De wens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes en tot een regeling te komen die het melden van een beroepsziektezaak laagdrempeliger maakt en tevens waarborgen biedt voor een adequate behandeling daarvan. Het proces van verhalen van de schade dient transparanter dan nu te verlopen en te worden vereenvoudigd.

Met een Gedragscode voor de Afhandeling van Beroepsziekteclaims kan worden bereikt dat beroepsziekte-zaken worden afgewikkeld volgens tussen partijen afgesproken gedragsregels. De afwikkeling wordt daardoor voorspelbaarder, doordat zaken uniformer en binnen redelijke termijnen worden behandeld. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met reeds bestaande goede praktijken, afspraken en oplossingen. De Gedragscode Behandeling Letselschade zal de basis vormen voor de te maken afspraken met de betrokken marktpartijen. Daar waar nodig zal worden gekeken naar de specificiteit van beroepsziektes en gezocht worden naar oplossingen op maat.

Gaandeweg het ontwikkelingsproces van gedragsregels voor een adequate behandeling van letselschadezaken, veroorzaakt door beroepsziektes, zal blijken of een aanvulling op de reeds bestaande Gedragscode Behandeling Letselschade voldoende is, of dat het nodig is om een nieuwe, specifieke gedragscode op te stellen.

Projectleider is prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht EUR.

 

Samenstelling Stuur- en Werkgroep

Voor dit Project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims zijn een Stuurgroep en een Werkgroep opgesteld.
De Stuurgroep ziet toe op de totstandkoming van de gedragscode. Daarnaast heeft deze een adviserende rol, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van de Werkgroep en de planning van het project.
De Werkgroep neemt het uitvoerende gedeelte voor haar rekening.

Per augustus 2019 ziet de samenstelling van stuur- en werkgroep er als volgt uit:

Stuurgroep Behandeling Gedragscode Beroepsziekten april ’19 site

Werkgroep Behandeling Gedragscode Beroepsziekten augustus 2019 site

 

Consultatieronde 26 juni 2018

Op dinsdag 26 juni jl. vond de tweede consultatieronde plaats van het Project Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. Voor ongeveer 30 professionals die op verscheidene manieren in hun beroepspraktijk met beroepsziekten te maken hebben, presenteerden Melissa de Groot (wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de impressies uit de interviews die zij gedurende de afgelopen maanden hebben afgenomen bij o.a. deze aanwezigen. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussies, waarna tijdens een informele borrel nog nagepraat kon worden. Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst vindt u op deze pagina.

Consultatieronde 10 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober jl. werd een derde consultatieronde georganiseerd. Onderwerp van deze consultatieronde was het door de Erasmus School of Law (ESL) opgestelde concept-rapport ‘Afhandeling Beroepsziekteclaims’. De ruim 20 aanwezigen gaven hun bevindingen op dit concept. Het verslag van deze consultatieronde kunt op deze pagina inzien.
Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport, is het definitieve rapport opgesteld. Dit rapport kunt u binnenkort op deze pagina inzien.

Verslag consultatieronde 101018 DEF  

Rapport Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims (definitief-versie publicatie)_

2019: Redactiefase

Na de wervings- en inventarisatiefase eind 2018 te hebben afgerond, is in 2019 de redactiefase aangevangen. Hier komt de werkgroep in beeld, die in 2019 zeven keer bij elkaar zal komen.

Een aantal sessies heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden van de Erasmus School of Law, de interne discussies en de gezamenlijke inbreng van de leden van de werkgroep heeft inmiddels geleid tot een tweetal documenten:

  1. Analyse GBL/GOMA
  2. Goede praktijken document

Ad 1. bevat een analyse van de GBL en GOMA op zowel inhoudelijk als structureel niveau: wat staat er in de codes en op welke wijze is dat vorm gegeven. Deze analyse vormt een inspiratiebron voor de vormgeving van de te ontwerpen Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims en helpt om deze zo goed mogelijk te positioneren tussen de al bestaande codes van De Letselschade Raad.

Ad 2. betreft de tekst die door de Werkgroep wordt opgesteld. Per bijeenkomst wordt het document verder uitgebouwd en de tekst verder aangescherpt. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep is met name gekeken naar de initiële fase van de afhandeling van een beroepsziekteclaim omdat bleek dat daar de meeste winst te behalen valt. Vanaf het moment dat de werknemer zijn werkgever aanspreekt, lijkt het zinvol om volgens een bepaald stappenplan samen te werken. Hierbij moeten openheid en vertrouwen voorop staan. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is het kostenaspect.
In het Goede praktijken-document zijn de voorlopige inhoudsopgave en de voorlopige resultaten van de werkgroepbesprekingen vastgelegd.