Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Dit besluit is het resultaat van het overleg tussen voornoemd Ministerie en De Letselschade Raad, dat plaatsvond op initiatief van laatstgenoemde, met het verzoek aan het Ministerie om financiering ervan. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een dergelijke gedragscode tot stand brengen, financieel ondersteund door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek(sdeel) is uitbesteed aan de Erasmus School of Law.

Waarom een nieuwe gedragscode?

Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen.

 Bij letselschadezaken is het aan de direct betrokkene, de persoon met letselschade, om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, (medisch) incident of werkomstandigheden.

In geval van beroepsziektes is het bewijzen van het causaal verband tussen de letselschade en de huidige of vroegere werkzaamheden van de betrokkene echter veel complexer en daardoor tijdrovender dan in andere letselschadezaken. Daarnaast ervaren werknemers een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte en het indienen van een schadeclaim, omdat zij hun relatie met de eigen werkgever niet willen compromitteren. Resultaat hiervan is dat de problematiek latent blijft en (te) veel werknemers schade lijden, daarbij zonder goede begeleiding in een kwetsbare positie blijven en niet gecompenseerd worden voor de geleden en nog te lijden schade.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers, gepubliceerd in 2015, blijkt dat momenteel slechts in circa 14-15% van alle gevallen van beroepsziektes daadwerkelijk een claim wordt ingediend bij de werkgever. Voorts bedraagt de gemiddelde behandeltermijn van deze zaken 5, 6 jaar of meer. Ter vergelijking; volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is de norm voor de afwikkeling van letselschadezaken maximaal 2 jaar. In ruim 90% van de gevallen lukt het ook om binnen deze termijn letselschadezaken af te wikkelen.

De wens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes en tot een regeling te komen die het melden van een beroepsziektezaak laagdrempeliger maakt en tevens waarborgen biedt voor een adequate behandeling daarvan. Het proces van verhalen van de schade dient transparanter dan nu te verlopen en te worden vereenvoudigd.

Met een Gedragscode voor de Afhandeling van Beroepsziekteclaims kan worden bereikt dat beroepsziekte-zaken worden afgewikkeld volgens tussen partijen afgesproken gedragsregels. De afwikkeling wordt daardoor voorspelbaarder, doordat zaken uniformer en binnen redelijke termijnen worden behandeld. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met reeds bestaande goede praktijken, afspraken en oplossingen. De Gedragscode Behandeling Letselschade zal de basis vormen voor de te maken afspraken met de betrokken marktpartijen. Daar waar nodig zal worden gekeken naar de specificiteit van beroepsziektes en gezocht worden naar oplossingen op maat.

Gaandeweg het ontwikkelingsproces van gedragsregels voor een adequate behandeling van letselschadezaken, veroorzaakt door beroepsziektes, zal blijken of een aanvulling op de reeds bestaande Gedragscode Behandeling Letselschade voldoende is, of dat het nodig is om een nieuwe, specifieke gedragscode op te stellen.

Projectleider is prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht EUR.

 

Samenstelling Stuur- en Werkgroep


Stuurgroep

de heer mr.drs. R. Heeremans De Letselschade Raad
de heer mr. D.J. van der Kolk Van Traa Advocaten
de heer P. den Ouden Verbond van Verzekeraars
de heer mr. A. Van Beer Advocaten
de heer mr. J.M. Warning Instituut Asbest Slachtoffers
de heer O. Wildbret Bureau Beroepsziekten FNV
de heer M. van Mierlo VNO-NCW
de heer R. Triemstra Ministerie SZW


Werkgroep 

de heer prof.mr. S.D. Lindenbergh Erasmus Universiteit Rotterdam
de heer mr. M.R. Hebly Erasmus Universiteit Rotterdam
mevrouw mr. M. de Groot Erasmus Universiteit Rotterdam
de heer R. Zuidervliet Allianz
mevrouw C. Vermeulen Achmea Rechtsbijstand
mevrouw mr. D. de Neef Hofmans Letselschade
de heer E. Joosten BSA
de heer B. Waterbolk NIVRE
de heer mr. M. Zwagerman Beer Advocaten
de heer P. Knijp Stadermann Luiten Advocaten
mevrouw M. Tolsma Tolsma Consult
de heer J. Schrok EHC
de heer E. Jurgens Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
mevrouw mr. D. van Doorn Wout van Veen advocaten
mevrouw mr. M.L.A. van Werkhoven De Letselschade Raad
vanaf nader te bepalen moment VNO-NCW
vanaf nader te bepalen moment FNV
mevrouw N. van der Knaap Verbond van Verzekeraars

 

Consultatieronde 26 juni 2018

Op dinsdag 26 juni jl. vond de tweede consultatieronde plaats van het Project Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. Voor ongeveer 30 professionals die op verscheidene manieren in hun beroepspraktijk met beroepsziekten te maken hebben, presenteerden Melissa de Groot (wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de impressies uit de interviews die zij gedurende de afgelopen maanden hebben afgenomen bij o.a. deze aanwezigen. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussies, waarna tijdens een informele borrel nog nagepraat kon worden. Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst vindt u op deze pagina.

Consultatieronde 10 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober jl. werd een derde consultatieronde georganiseerd. Onderwerp van deze consultatieronde was het door de Erasmus School of Law (ESL) opgestelde concept-rapport ‘Afhandeling Beroepsziekteclaims’. De ruim 20 aanwezigen gaven hun bevindingen op dit concept. Het verslag van deze consultatieronde kunt op deze pagina inzien.
Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport, is het definitieve rapport opgesteld. Dit rapport kunt u binnenkort op deze pagina inzien.

Verslag consultatieronde 101018 DEF  

Rapport Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims (definitief-versie publicatie)_