Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

De Letselschade Raad bood in november 2020 de Leidraad Beroepsziekten aan staatssecretaris Van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De leidraad bevat een stappenplan voor de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding aan werkgevers in verband met een (gestelde) beroepsziekte. Daarmee wordt samenwerking gestimuleerd en gestroomlijnd tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken.

Begin 2018 gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad voor het ontwikkelen van een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.
Dit besluit is het resultaat van het overleg tussen voornoemd Ministerie en De Letselschade Raad, dat plaatsvond op initiatief van laatstgenoemde, met het verzoek aan het Ministerie om financiering ervan. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche legde de Raad goede praktijken met betrekking tot de afhandeling van beroepsziektezaken vast, financieel ondersteund door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek(sdeel) is uitbesteed aan de Erasmus School of Law.

Aanleiding

Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen.

Bij letselschadezaken is het aan de direct betrokkene, de persoon met letselschade, om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, (medisch) incident of werkomstandigheden.

In geval van beroepsziektes is het bewijzen van het causaal verband tussen de letselschade en de huidige of vroegere werkzaamheden van de betrokkene echter veel complexer en daardoor tijdrovender dan in andere letselschadezaken. Daarnaast ervaren werknemers een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte en het indienen van een schadeclaim, omdat zij hun relatie met de eigen werkgever niet willen compromitteren. Resultaat hiervan is dat de problematiek latent blijft en (te) veel werknemers schade lijden, daarbij zonder goede begeleiding in een kwetsbare positie blijven en niet gecompenseerd worden voor de geleden en nog te lijden schade.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers, gepubliceerd in 2015, blijkt dat momenteel slechts in circa 14-15% van alle gevallen van beroepsziektes daadwerkelijk een claim wordt ingediend bij de werkgever. Voorts bedraagt de gemiddelde behandeltermijn van deze zaken 5, 6 jaar of meer. Ter vergelijking; volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is de norm voor de afwikkeling van letselschadezaken maximaal 2 jaar. In ruim 90% van de gevallen lukt het ook om binnen deze termijn letselschadezaken af te wikkelen.

De wens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes en tot een regeling te komen die het melden van een beroepsziektezaak laagdrempeliger maakt en tevens waarborgen biedt voor een adequate behandeling daarvan. Het proces van verhalen van de schade dient transparanter te verlopen en te worden vereenvoudigd.

Door het vastleggen van goede praktijken met betrekking tot de afhandeling van beroepsziektezaken kan worden bereikt dat beroepsziektezaken worden afgewikkeld volgens tussen partijen afgesproken gedragsregels. De afwikkeling wordt daardoor voorspelbaarder, doordat zaken uniformer en binnen redelijke termijnen worden behandeld. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met reeds bestaande goede praktijken, afspraken en oplossingen. De Gedragscode Behandeling Letselschade zal de basis vormen voor de te maken afspraken met de betrokken marktpartijen. Daar waar nodig zal worden gekeken naar de specificiteit van beroepsziektes en gezocht worden naar oplossingen op maat.

Van Gedragscode, via Goede Praktijken-document, naar Leidraad

Het project droeg oorspronkelijk de titel ‘Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’, maar gaandeweg is gekozen voor een Leidraad. Het woord Leidraad geeft het beste de status van het document weer: een gedragscode zou te bindend zijn, waar een goede praktijken document juist weer te vrijblijvend is en te weinig recht zou doen aan de inhoud. Daarom is in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tot ‘Leidraad’ gekomen.

Openheid en vertrouwen

De rode draad in de leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer de betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt (vaststelling van het verband tussen ziekte en werk) zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het in de Leidraad vastgelegde stappenplan biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt vorm te geven aan deze samenwerking.

DLR ontwikkelde de Leidraad in overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche. De Leidraad is tot stand gekomen onder leiding van prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht EUR, die met een breed samengestelde werkgroep de afgelopen twee jaar aan de tekst heeft gewerkt. Voorafgaand aan de totstandkoming is onderzoek verricht door Erasmus School of Law naar de kansen en mogelijkheden voor een gedragscode op dit terrein. In de zomer van 2020 is een conceptversie gepubliceerd ter consultatie, waarna de definitieve tekst is vastgesteld.

 

Samenstelling Stuur- en Werkgroep

Voor dit Project Goede Praktijken Beroepsziektezaken zijn een Stuurgroep en een Werkgroep opgesteld.
De Stuurgroep ziet toe op de totstandkoming van de gedragscode. Daarnaast heeft deze een adviserende rol, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van de Werkgroep en de planning van het project.
De Werkgroep neemt het uitvoerende gedeelte voor haar rekening.

Per januari 2020 ziet de samenstelling van stuur- en werkgroep er als volgt uit:

Werkgroep Goede Praktijken Beroepsziektezaken januari 2020

Stuurgroep Goede Praktijken Beroepsziektezaken januari 2020

 

Consultatieronde 26 juni 2018

Op dinsdag 26 juni jl. vond de tweede consultatieronde plaats van het Project Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. Voor ongeveer 30 professionals die op verscheidene manieren in hun beroepspraktijk met beroepsziekten te maken hebben, presenteerden Melissa de Groot (wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de impressies uit de interviews die zij gedurende de afgelopen maanden hebben afgenomen bij o.a. deze aanwezigen. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussies, waarna tijdens een informele borrel nog nagepraat kon worden. Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst vindt u op deze pagina.

Consultatieronde 10 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober jl. werd een derde consultatieronde georganiseerd. Onderwerp van deze consultatieronde was het door de Erasmus School of Law (ESL) opgestelde concept-rapport ‘Afhandeling Beroepsziekteclaims’. De ruim 20 aanwezigen gaven hun bevindingen op dit concept. Het verslag van deze consultatieronde kunt op deze pagina inzien.
Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport, is het definitieve rapport opgesteld. Dit rapport kunt u binnenkort op deze pagina inzien.

Verslag consultatieronde 101018 DEF  

Rapport Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims (definitief-versie publicatie)_

2019: Redactiefase

Na de wervings- en inventarisatiefase eind 2018 te hebben afgerond, vond in 2019 de redactiefase plaats. De werkgroep is hiervoor zeven keer bij elkaar gekomen.

De werkzaamheden van de Erasmus School of Law, de interne discussies en de gezamenlijke inbreng van de leden van de werkgroep hebben geresulteerd in een consultatieversie van het document:

“Goede Praktijken Beroepsziektezaken, Handreiking voor de afwikkeling van schade door beroepsziekten”.

Per bijeenkomst is dit document verder uitgebouwd en is de tekst verder aangescherpt. Daarbij is met name gekeken naar de initiële fase van de afhandeling van een beroepsziekteclaim, omdat is gebleken dat daar de meeste winst te behalen is. Partijen blijken baat te hebben bij een ‘stappenplan’ aan de hand waarvan hun samenwerking kan worden vormgegeven. Openheid en vertrouwen staan daarbij voorop. Ook de kostenaspecten zijn geadresseerd.

Het document Goede Praktijken Beroepsziektezaken  kunt u op deze pagina downloaden en inzien.

2020: Consultatiefase

In de eerste helft van 2020 wordt het document “Goede Praktijken Beroepsziektezaken” aan de letselschadebranche voorgelegd ter consultatie. U kunt hieraan bijdragen:

  1. Door schriftelijk te reageren via info@deletselschaderaad.nl, t.a.v. Marieke van Werkhoven;
  2. Door uw visie te geven en over het stuk van gedachten te wisselen tijdens een van de twee (open) consultatiemiddagen bij De Letselschade Raad te Den Haag:
    • Dinsdag 18 februari a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur;
    • Dinsdag 31 maart a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur.

24/3/2020: Wegens de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, zijn de consultatierondes vooralsnog uitgesteld. Houd hierover de nadere berichtgeving in de gaten. Tot die tijd bent u van harte uitgenodigd tot het geven van schriftelijke feedback cfm. optie 1.

 

Commissie Schadeafhandeling Beroepsziekten (Commissie Heerts)

Overleg heeft plaatsgevonden met de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten (de commissie-Heerts), die tot taak heeft te adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten.

Daarbij is besproken hoe de beide projecten zich tot elkaar verhouden en op welke punten eventuele samenwerking vruchtbaar zou kunnen zijn. Zie voor meer informatie met betrekking tot de werkzaamheden van de commissie-Heerts: Commissie Schadeafhandeling beroepsziekten van start.