Werkgroep Normering

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

In de Werkgroep Normering zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de werkgroep evalueren de bestaande richtlijnen. Zij adviseren over eventuele aanpassing van de regelingen. Tevens ontwikkelt de werkgroep voorstellen voor nieuwe richtlijnen.

Doel

Normering in de vorm van De Letselschade Richtlijnen schept duidelijkheid bij de letselschadebehandeling.  De richtlijnen maken voor alle betrokkenen inzichtelijk wat de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten voor een berekening van de letselschade zijn.

Dankzij de richtlijnen hebben mensen met letselschade eerder zekerheid over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en vergoeding van de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Zij krijgen greep hebben op hun situatie en kunnen zich daardoor beter concentreren op herstel en re-integratie.

Voor wie beroepsmatig bij het regelen van letselschade is betrokken, vormen de richtlijnen nuttige hulpmiddelen. De inhoud van de richtlijnen voorkomt onnodige en tijdrovende discussies over details. De schaderegeling verloopt daardoor soepeler en vlotter.

Werkwijze

De leden van de werkgroep ontwikkelen richtlijnen volgens een vaste werkmethodiek. Gedurende de ontwikkeling wordt steeds afgestemd met de eigen achterbannen. Daardoor wordt het draagvlak voor nieuwe en aan te passen richtlijnen verzekerd.

Samenstelling werkgroep

 • Rianka Rijnhout, (Universiteit Utrecht) voorzitter
 • Peter van den Bedem, (NIVRE)
 • Inge van der Kolk (aansprakelijkheidsverzekeraars )
 • Marjolein van Beeck (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Maykel de Vries (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Brenda Oonk (NIS)
 • Pauline Verhoeven (DLR, secretaris)
 • Richard van Beek (NLE)
 • Ingrid van der Zwet (rechtsbijstandverzekeraars)
 • Gijs Emons (SHN)

Adviseurs van de werkgroep

 • Erik-Jan Bakker, rekenkundige
 • Petr Pliva, medisch adviseur
 • Peter v/d Ham, arbeidsdeskundige

Conceptrichtlijn Rente en Inflatie geen officiële status

In discussies op social media werd de afgelopen week veelvuldig gewezen op een conceptrichtlijn rekenrente van De Letselschade Raad.

De Letselschade Raad benadrukt nogmaals dat het niet de bedoeling is om een conceptversie van een nog in ontwikkeling zijnde richtlijn als officiële bron te hanteren.

De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad heeft in het verleden gewerkt aan een “Richtlijn Rente en Inflatie”. Deze Richtlijn was bedoeld om eenduidig en objectief de rente en inflatiegrondslag vast te kunnen stellen ten bate van de kapitalisatie van toekomstige schade.

De Werkgroep Normering ressorteert onder het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de Werkgroep Normering worden benoemd door het Platformoverleg en treden op namens de respectieve achterbannen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te bewerkstelligen, is volgens de vaste werkmethodiek van de Werkgroep Normering in het najaar van 2017 een concept van de Richtlijn Rente en Inflatie aan de achterbannen voorgelegd voor externe feedback. Uit deze consultatie kwamen zodanig zwaarwegende bezwaren naar voren dat de Richtlijn niet kon worden afgerond en is er dus geen sprake van een bestaande, door een ieder gedragen Richtlijn Rente en Inflatie