Werkgroep Normering

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

In de Werkgroep Normering zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de werkgroep evalueren de bestaande richtlijnen. Zij adviseren het Platformoverleg over eventuele aanpassing van de regelingen. Tevens ontwikkelt de werkgroep voorstellen voor nieuwe richtlijnen.

Doel

Normering in de vorm van De Letselschade Richtlijnen schept duidelijkheid bij de letselschadebehandeling.  De richtlijnen maken voor alle betrokkenen inzichtelijk wat de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten voor een berekening van de letselschade zijn.

Dankzij de richtlijnen hebben mensen met letselschade eerder zekerheid over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en vergoeding van de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Zij krijgen greep hebben op hun situatie en kunnen zich daardoor beter concentreren op herstel en re-integratie.

Voor wie beroepsmatig bij het regelen van letselschade is betrokken, vormen de richtlijnen nuttige hulpmiddelen. De inhoud van de richtlijnen voorkomt onnodige en tijdrovende discussies over details. De schaderegeling verloopt daardoor soepeler en vlotter.

Werkwijze

De leden van de werkgroep ontwikkelen richtlijnen volgens een vaste werkmethodiek. Gedurende de ontwikkeling wordt steeds afgestemd met de eigen achterbannen. Daardoor wordt het draagvlak voor nieuwe richtlijnen verzekerd.

Samenstelling werkgroep

 • mr. Rianka Rijnhout, (Universiteit Utrecht) voorzitter
 • Peter van den Bedem, (Nivre)
 • mr. Jeroen Boer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Hieron van der Hoeven (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Ralph Keijzer (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Jolanda Broeders (advocaat)
 • mr. Inkie Stoop (NIS)
 • mr. Marieke van Werkhoven (DLR, secretaris)
 • dhr. Fred Zwarts (NLE)
 • mr. Ingrid van der Zwet (rechtsbijstandverzekeraars)
 • mr. Marcel Garst (FSO)

Adviseurs van de werkgroep

 • ing. Erik-Jan Bakker, rekenkundige
 • drs. Petr Pliva, medisch adviseur
 • Ton van Summeren, arbeidsdeskundige

Rekenmodel Overlijdensschade

In november 2014 rondde de Denktank Overlijdensschade zijn werk af met een notitie over een nieuw rekenmodel. Enkele leden van de Werkgroep Normering namen deel aan de Denktank.

De Werkgroep Normering ontwikkelde een nieuwe richtlijn met als doel een breed draagvlak voor het nieuwe rekenmodel te verwerven. Aan de oude methodiek kleven namelijk grote bezwaren. Het leidt niet tot een gedegen rekenkundige benadering van de daadwerkelijke schade. Bovendien is het systeem niet transparant en met name voor de nabestaanden niet te begrijpen.

Het nieuwe rekenmodel leidt op basis van objectieve maatstaven tot een zuiverder beeld van de daadwerkelijke schade. Het is eenvoudiger en transparanter, ook voor nabestaanden. Discussies over vaste lasten en de toerekening van inkomens na overlijden behoren tot het verleden.

In februari 2015 stemde het Platformoverleg in met De Letselschaderichtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Hiermee wordt de nieuwe rekenmethodiek tot norm verheven.

 

Veelgestelde Vragen