Werkgroep Normering

De Werkgroep Normering ontwikkelt en beheert richtlijnen. De Letselschade Richtlijnen geven houvast aan mensen met letselschade.

In de Werkgroep Normering zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de werkgroep evalueren de bestaande richtlijnen. Zij adviseren over eventuele aanpassing van de regelingen. Tevens ontwikkelt de werkgroep voorstellen voor nieuwe richtlijnen.

Doel

Normering in de vorm van De Letselschade Richtlijnen schept duidelijkheid bij de letselschadebehandeling.  De richtlijnen maken voor alle betrokkenen inzichtelijk wat de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten voor een berekening van de letselschade zijn.

Dankzij de richtlijnen hebben mensen met letselschade eerder zekerheid over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en vergoeding van de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Zij krijgen greep hebben op hun situatie en kunnen zich daardoor beter concentreren op herstel en re-integratie.

Voor wie beroepsmatig bij het regelen van letselschade is betrokken, vormen de richtlijnen nuttige hulpmiddelen. De inhoud van de richtlijnen voorkomt onnodige en tijdrovende discussies over details. De schaderegeling verloopt daardoor soepeler en vlotter.

Werkwijze

De leden van de werkgroep ontwikkelen richtlijnen volgens een vaste werkmethodiek. Gedurende de ontwikkeling wordt steeds afgestemd met de eigen achterbannen. Daardoor wordt het draagvlak voor nieuwe en aan te passen richtlijnen verzekerd.

Samenstelling werkgroep

 • mw. Rianka Rijnhout, (Universiteit Utrecht) voorzitter
 • Dhr. Peter van den Bedem, (NIVRE)
 • mw. Inge van der Kolk (aansprakelijkheidsverzekeraars )
 • mw. Marjolein van Beeck (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Dhr. Maykel de Vries (aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mw. Brenda Oonk (NIS)
 • mw. Pauline Verhoeven (DLR, secretaris)
 • dhr. Richard van Beek (NLE)
 • mw. Ingrid van der Zwet (rechtsbijstandverzekeraars)
 • mw. Moniek Toonen (SHN)

Adviseurs van de werkgroep

 • ing. Erik-Jan Bakker, rekenkundige
 • drs. Petr Pliva, medisch adviseur
 • Joop Schrok, arbeidsdeskundige

Rekenmodel Overlijdensschade

In november 2014 rondde de Denktank Overlijdensschade zijn werk af met een notitie over een nieuw rekenmodel. Enkele leden van de Werkgroep Normering namen deel aan de Denktank.

De Werkgroep Normering ontwikkelde een nieuwe richtlijn met als doel een breed draagvlak voor het nieuwe rekenmodel te verwerven. Aan de oude methodiek kleven namelijk grote bezwaren. Het leidt niet tot een gedegen rekenkundige benadering van de daadwerkelijke schade. Bovendien is het systeem niet transparant en met name voor de nabestaanden niet te begrijpen.

Het nieuwe rekenmodel leidt op basis van objectieve maatstaven tot een zuiverder beeld van de daadwerkelijke schade. Het is eenvoudiger en transparanter, ook voor nabestaanden. Discussies over vaste lasten en de toerekening van inkomens na overlijden behoren tot het verleden.

In februari 2015 stemde het Platformoverleg in met De Letselschaderichtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Hiermee wordt de nieuwe rekenmethodiek tot norm verheven.

Update december 2019:
Vanaf vandaag is de concept-tekst van De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade klaar voor openbare consultatie. U kunt tot uiterlijk vrijdag 17 januari 2020  uw reactie op de concept-tekst mailen op info@deletselschaderaad.nl

In het afgelopen jaar is er door de Denktank Overlijdensschade, in nauw contact met de Werkgroep Normering, gewerkt aan een evaluatie van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Deze evaluatie resulteerde in een aantal gewenste aanpassingen die inmiddels zijn neergelegd in een concept aanpassing van deze Richtlijn

Omdat wij uw feedback graag ontvangen op de tekst en denkrichtingen daarin, wordt de concepttekst nu gepubliceerd voor externe consultatie en feedback. De Letselschade Raad wenst te benadrukken dat het hier om een concepttekst gaat die uitsluitend wordt voorgelegd ter consultatie en dus (nog) niet gebruikt mag worden.

Gaarne ontvangen wij uw vragen/opmerkingen/feedback op dit concept uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 via info@deletselschaderaad.nl

De veranderingen ten opzichte van de huidige richtlijn zijn:

 1. WNU tabel (bestaand) is geactualiseerd voor twee-ouder gezinnen waarin één ouder overlijdt (5 jaar na vaststelling)
 2. WNU tabellen zijn uitgebreid (dus nieuw) met de volgende situaties:
  1. Gezinnen met twee volwassenen, waarin beide volwassenen overlijden
  2. Eenoudergezinnen, waarin de volwassene overlijdt
  3. Co-ouderschapsituaties, waarin één van de twee volwassene overlijdt
 3. Sterftekans bij de kapitalisatie is ingevoerd (dit was statistische eindleeftijd)
 4. Definiëring van “inkomen van kinderen” en “netto besteedbaar inkomen” is opgenomen in de richtlijn. Dit betreft geen wijziging maar een verduidelijking van de tekst van de huidige richtlijn.

Alle feedback zal in de volgende vergadering van de Werkgroep Normering worden besproken, waarna een (aangepast) concept ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Platformoverleg medio maart 2020. Na goedkeuring zal de Richtlijn worden gepubliceerd en is deze gereed voor gebruik.

 

Conceptrichtlijn Rente en Inflatie geen officiële status

In discussies op social media werd de afgelopen week veelvuldig gewezen op een conceptrichtlijn rekenrente van De Letselschade Raad.

De Letselschade Raad benadrukt nogmaals dat het niet de bedoeling is om een conceptversie van een nog in ontwikkeling zijnde richtlijn als officiële bron te hanteren.

De Werkgroep Normering van De Letselschade Raad heeft in het verleden gewerkt aan een “Richtlijn Rente en Inflatie”. Deze Richtlijn was bedoeld om eenduidig en objectief de rente en inflatiegrondslag vast te kunnen stellen ten bate van de kapitalisatie van toekomstige schade.

De Werkgroep Normering ressorteert onder het Platformoverleg van De Letselschade Raad. De leden van de Werkgroep Normering worden benoemd door het Platformoverleg en treden op namens de respectieve achterbannen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te bewerkstelligen, is volgens de vaste werkmethodiek van de Werkgroep Normering in het najaar van 2017 een concept van de Richtlijn Rente en Inflatie aan de achterbannen voorgelegd voor externe feedback. Uit deze consultatie kwamen zodanig zwaarwegende bezwaren naar voren dat de Richtlijn niet kon worden afgerond en is er dus geen sprake van een bestaande, door een ieder gedragen Richtlijn Rente en Inflatie