Materiële schade

Als onderdeel van de schaderegeling wordt een schadestaat opgesteld. Dit is een overzicht van uw schade als gevolg van het ongeval. U of uw belangenbehartiger voegt bewijzen bij het overzicht.

Gedragsregel 6 van de Gedragscode Behandeling Letselschade: Schadeoverzicht opstellen
‘In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartiger zorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog nader onderzoek verdient. Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.’

Bij vergoeding van schade kunt u denken aan twee typen schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld extra kosten wegens het moeten repareren of vervangen van zaken. Bij een verkeersongeval is dat bijvoorbeeld de schade aan het voertuig.
Schade die niet op geld waardeerbaar is maar te maken heeft met het letsel dat iemand oploopt, noemt men immateriële schade. Smartengeld, affectieschade en shockschade zijn hier vormen van.

Hier leest u meer over materiële schade. Het onderstaande overzicht aan schadeposten is zeker niet uitputtend. Rechts op uw scherm ziet u De Letselschade Richtlijnen. De richtlijnen bevatten normbedragen voor diverse schadeposten.

Kosten belangenbehartiger

De kosten van een belangenbehartiger (de buitengerechtelijke kosten) kunt u verhalen op de veroorzaker. Het afwikkelen van letselschadezaken is een specialisme en kan ingewikkeld zijn. Het is dan ook niet onredelijk dat u hiervoor een specialist inschakelt, zeker niet bij zwaarder letsel en/of grotere schades.

Bij overlijdensschade of letselschade van enige omvang is vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zelden een onoverkomelijk probleem. Hier gelden wel twee belangrijke voorwaarden:

 1. De tegenpartij heeft de aansprakelijkheid erkend.
  Als de aansprakelijkheid niet wordt erkend, krijgt u ook geen vergoeding voor de kosten van belangenbehartiging. Is er sprake van een deel eigen schuld aan het ongeval, dan werkt dit in de regel ook door op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
 2. Dubbele redelijkheid.
  Ten eerste moet het redelijk zijn dát de kosten gemaakt zijn. Bij kwesties met letsel is dit doorgaans het geval.
  Ten tweede moet de hoogte van de kosten redelijk zijn. Dit kan betekenen dat u een hoge rekening van de belangenbehartiger (bijvoorbeeld  1.200 euro) voor een relatief laag schadebedrag (bijvoorbeeld 2.000 euro) wellicht niet helemaal vergoed krijgt.

Kostenopgave

In een aantal gevallen kunt u de kosten van belangenbehartiging niet verhalen op de tegenpartij. Zij komen in dat geval voor uw eigen rekening. Dit kan gebeuren in vier situaties:

 1. U legt te veel beslag op de tijd van uw belangenbehartiger.
 2. Het aantal uren aan belangenbehartiging staat niet in een redelijke verhouding tot de hoogte van het schadebedrag.
 3. U heeft (een deel) eigen schuld aan het ongeval.
 4. Het afgesproken no cure, no pay tarief is hoger dan de door de tegenpartij te vergoeden redelijke kosten van belangenbehartiging. Bij no cure, no pay brengt de belangenbehartiger een percentage van de schadevergoeding in rekening.

Het is belangrijk dat u vooraf met uw belangenbehartiger (letselschadespecialist of advocaat) bespreekt wat u kunt verwachten aan kosten. Meestal merkt u verder niets meer van zijn rekening, omdat deze rechtstreeks wordt ingediend bij de tegenpartij.

Wettelijke rente

De veroorzaker of diens aansprakelijkheidsverzekeraar is verplicht wettelijke rente te betalen over de schadevergoeding. De rente gaat lopen vanaf de datum dat u de schade lijdt. Dit wordt per schadepost bekeken. Soms is dat de datum van het ongeval, soms het moment waarop u een rekening moet betalen.

De Rijksoverheid stelt de hoogte van de wettelijke rente periodiek vast. In de rechterkolom vindt u een link naar deze informatie.

Medische kosten

U heeft een (verplichte) zorgverzekering. Daar dient u de rekeningen die u van uw zorgverlener krijgt gewoon in. Als u aangeeft dat uw letsel het gevolg is van een ongeval, zal uw zorgverzekeraar zelf aankloppen bij de aansprakelijke tegenpartij. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar hierover contact met u opneemt. Uw belangenbehartiger kan u hier meer over vertellen.

Soms vergoedt uw zorgverzekeraar bepaalde kosten niet. Het kan ook zijn dat kosten (deels) onder uw een eigen risico vallen. U krijgt daarvan een schriftelijke opgave van uw zorgverzekeraar die u vervolgens naar uw belangenbehartiger kunt sturen. Deze kan voor u een eerste voorschot regelen. Als u (nog) geen belangenbehartiger heeft kunt u de opgave zelf naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij sturen met het verzoek om terugbetaling.

Uw zorgverzekeraar vergoedt mogelijk niet alle medische behandelingen. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheidsverzekeraar. Bij twijfel is het raadzaam navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

Extra kosten ziekenhuisopname

Bij ziekenhuisopname maakt u kosten. Denkt u aan een nieuwe pyjama, lectuur, telefoonkosten, tv-huur, extra consumpties en parkeergeld voor familiebezoek.

In De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding staat een normbedrag voor deze kosten. U hebt recht op deze daggeldvergoeding. Het is niet nodig om aan te tonen dat u dit bedrag echt nodig had.

Maakt u vanwege uw opname gemiddeld per dag hogere kosten dan het normbedrag? Als u deze extra kosten kunt aantonen, kunt u ook die extra kosten vergoed krijgen.

Extra kleding

Soms moet u kosten maken voor kleding die u zonder het ongeval nooit had gekocht. Als de kosten redelijk zijn, komen zij in aanmerking voor vergoeding.

Reiskosten

Wij adviseren u na het ongeval een lijstje bij te houden van de gemaakte reiskosten. Noteer hoeveel kilometers u hebt gereden voor een bezoek aan een arts of therapeut en noteer de datum van het bezoek. De lijst is later een handig hulpmiddel bij het vaststellen van de schade.

Noteert u ook de kosten van openbaar vervoer als u daardoor extra kosten hebt, bijvoorbeeld omdat u voor het ongeval gewend was alle afstanden met de fiets af te leggen.

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding geeft een normbedrag per gereden kilometer. Dit normbedrag geldt voor de eerste 2000 km. Indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, hebt u recht op vergoeding daarvan.

Bij gebruik van het openbaar vervoer krijgt u de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen, komt u in aanmerking voor de redelijke kosten van taxivervoer. Het is verstandig alle kaartjes en nota’s te bewaren als bewijs van uw schade.

Hogere energie- en telefoonrekening

Door het ongeval bent u misschien tijdelijk aan huis gekluisterd. Hierdoor ontstaat soms een aantoonbaar hogere energierekening of telefoonrekening. Als vaststaat dat dit het gevolg is van het ongeval, kunt u om een vergoeding van de extra kosten vragen.

 

Duurdere vakantie

Soms kunt u niet meer op de vertrouwde manier vakantie vieren. Kamperen is bijvoorbeeld niet langer mogelijk. U bent wellicht aangewezen op een duurdere vakantievorm. In sommige gevallen komen de extra kosten voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekeraar moet wel overtuigd zijn dat het om redelijke extra kosten gaat. Het is daarom verstandig tijdig en vooraf met de verzekeraar over dergelijke schadeposten te overleggen.

Nodeloos gemaakte kosten

Soms heeft u al betaald voor iets waarvan u door het ongeval niet (meer) kan genieten. Denkt u aan de contributie voor uw voetbalvereniging of de aanbetaling op een vakantiereis. Deze kosten heeft u al vóór het ongeval gemaakt. Strikt juridisch. De kosten zijn dus niet dóór het ongeval veroorzaakt. Toch kunt u soms een tegemoetkoming krijgen als sprake is van een redelijk verzoek.

Hulp in en rond het huis

Het kan zijn dat u door het ongevalsletsel niet meer (alle) werkzaamheden in en rond huis kunt verrichten. Vóór het ongeval deed u deze werkzaamheden wel. In dat geval zijn de kosten van hulp in de huishouding en de tuin en bij klussen in en aan huis in principe verhaalbaar.

Daarbij geldt:

 1. De hulp is nodig omdat u vanwege het ongevalsletsel de werkzaamheden zelf niet meer kan verrichten.
 2. Voor het ongeval deed u deze werkzaamheden wel.
 3. De kosten (uurloon en aantal uren) voor de hulp zijn redelijk.

Wilt u een vergoeding van de kosten van hulp in en rond huis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belangenbehartiger of met de aansprakelijkheidsverzekeraar.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp bevat normbedragen voor de vergoeding. Wel kan er discussie ontstaan over het aantal uren per week. De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid bevat normbedragen voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning. Het gaat om werkzaamheden die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Denk hierbij aan schilderwerk of tuinonderhoud.

Aanpassingen in de woning

Soms zijn aanpassingen in uw huis nodig. Wij adviseren u van te voren een aanvraag bij uw gemeente in te dienen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U kunt daarvoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een achteraf ingediende aanvraag wordt bijna altijd afgewezen.

In ieder geval is het verstandig tijdig te overleggen met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wellicht moet u hogere kosten maken dan de vergoeding van de WMO. De hogere kosten zijn in principe verhaalbaar. Het moet wel om noodzakelijke en redelijke kosten gaan.

Verlies inkomen werknemer

Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval, kan op verschillende manieren schade ontstaan:

 • De werkgever betaalt niet uw gehele salaris door (bijvoorbeeld slechts de wettelijk verplichte 70%).
 • Uw onregelmatigheidstoeslagen vervallen.
 • Uw overwerkvergoeding stopt.
 • Uw werkgever betaalt niet langer mee aan de kosten van studie, telefoon of kinderopvang.

Het is verstandig uw verlies aan inkomen te laten berekenen door een belangenbehartiger.

Globaal wordt deze schade als volgt berekend. Van de bruto bedragen wordt eerst de verschuldigde belasting afgetrokken. U hebt namelijk alleen recht op de netto bedragen zoals ze (vóór het ongeval) op uw loonstrook stonden.

Kostenvergoedingen (denk aan vervoerskosten of gereedschapskosten) zijn geen onderdeel van het inkomen. Anders ligt dit als de kostenvergoeding ruimer was dan de daadwerkelijke kosten. Dan kunt u om een vergoeding van dat misgelopen overschot vragen.

Verlies inkomen zelfstandige

Het inkomen van zelfstandigen wisselt van jaar tot jaar. Een snelle en eenvoudige vergelijking tussen de situatie vóór en na het ongeval is daarom vaak niet mogelijk. U kunt een voorschot vragen om de eerste financiële nood op te vangen.

Voordat u het voorschot ontvangt, moet u meestal inzage geven in de boekhouding van de voorgaande jaren. Denk aan verlies- en winstrekeningen, balans, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting en eventuele maatschaps- of vennootschapscontracten.

Als u tijdelijk niet kunt werken, is het inhuren van tijdelijke hulp wellicht een oplossing. De kosten van die tijdelijke kracht brengt u in mindering op uw winst. Daardoor betaalt u minder belasting. Uw schadevergoeding bestaat uit de kosten minus dat belastingvoordeel. Wij adviseren u vooraf te overleggen met de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Ook als zelfstandige is het dus raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen. U krijgt namelijk met ingewikkelde wetten en regels te maken.

Economische kwetsbaarheid

Letsel kan leiden tot verhoogde economische kwetsbaarheid. Hiervan is sprake indien de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden bij  een toekomstig economisch feit (bijvoorbeeld een ontslag vanwege een reorganisatie of faillissement) mogelijk zal leiden tot een periode van (gedeeltelijke) werkloosheid die langer duurt dan ‘normaal’.

Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt het risico financieel gecompenseerd.

Studievertraging

Bij studievertraging treedt schade op doordat een scholier, leerling of student als gevolg van een ongeval later de arbeidsmarkt betreedt. Dit komt doordat iemand vanwege het ongeval zijn of haar opleiding moest onderbreken.

Hiervoor is De Letselschade Richtlijn Studievertraging opgesteld.

Verlies 'zwarte' inkomsten

Het mislopen van ‘zwarte’ inkomsten uit arbeid kan onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorwaarde is dat u die inkomsten aannemelijk maakt. U kunt bijvoorbeeld verklaringen van ‘opdrachtgevers’ overleggen. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn.

De eventuele schadevergoeding is netto. Dit betekent dat u niet het volledige bedrag aan zwarte inkomsten ontvangt. U ontvangt slechts het bedrag dat u zou ontvangen indien u wel belasting en sociale premies zou hebben betaald.

Het vragen van een vergoeding vanwege een verlies aan zwarte inkomsten levert overigens vaak veel discussie op. Het is goed om daarmee rekening te houden.