Schade aan goederen en auto

Schade aan goederen is wat anders dan letselschade. Toch zal schade aan goederen vaak deel uitmaken van de schaderegeling.

Schade aan bagage of kleding

Het uitgangspunt is dat vergoeding plaatsvindt op basis van dagwaarde en niet op basis van nieuw- of aanschafwaarde.

Bij beschadiging van kleding, bril of bagage worden de herstelkosten vergoed. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor stomerijkosten. Als reparatie niet meer mogelijk is, vergoedt de aansprakelijkheidsverzekeraar de vervangingswaarde, soms ook dagwaarde genoemd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar aanschafprijs en –datum, maar ook naar de te verwachten levensduur, een eventueel bestaande tweedehands markt voor dit artikel, of het feit dat nieuwere modellen meer mogelijkheden hebben.

  • Een twee jaar oude laptop is onherstelbaar beschadigd. Een soortgelijk twee jaar oud model is wel verkrijgbaar; de gemiddelde prijs hiervan zal dan de dagwaarde zijn. Een nieuw model heeft veel meer snufjes en tienmaal zoveel geheugen. Kiest u ervoor om een nieuwe te kopen, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Als u de verloren gegane bestanden kunt laten herstellen, dan zijn de eventuele kosten hiervan ook verhaalbaar.
  • Uw bril is stuk en kan niet worden hersteld. De aansprakelijkheidsverzekering bepaalt de dagwaarde niet alleen aan de hand van de leeftijd van de bril en de aanschafprijs, maar kijkt ook naar de leeftijd van de brildrager. Kinderen en jongeren veranderen nu eenmaal vaker van bril dan wat oudere mensen.
  • Een drie jaar oude broek is aan flarden. De aansprakelijkheidsverzekeraar schat de te verwachten levensduur op vier jaar. U krijgt dan een kwart van de aanschafprijs vergoed.

Schade aan een voertuig

Wellicht heeft u zelf een verzekering die een schade vergoedt, bijvoorbeeld een autoverzekering. Het is dan raadzaam de schade bij uw eigen (WA-)verzekeraar te claimen. Meestal krijgt u de schade dan eerder vergoed. Bovendien vergoedt de eigen verzekering de schade soms op basis van nieuwwaarde. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker is slechts verplicht om de dagwaarde te vergoeden. Uw verzekeraar kan uw schadevergoeding weer op de veroorzaker verhalen.

Hieronder vindt u nadere informatie over voertuigschade.

Verlies van bonus (no-claim)

Als uw WA-verzekering een bonus-malus regeling heeft of een no-claim, gaat uw bonus naar een lagere trede. Ook als u zelf geen schuld had aan de schade. Alleen wanneer de verzekeraar de volledige schade op een ander heeft verhaald, wordt uw bonus hersteld. Het maakt hierbij niet uit hoe hoog het bedrag is dat de verzekeraar heeft uitbetaald.

Soms kan het daarom voordeliger zijn om de schade zelf te betalen. U kunt hierover afspraken maken met uw verzekeringsmaatschappij. Dat kan ook vaak nog achteraf. Zie de polisvoorwaarden voor de termijn waarbinnen u dient te beslissen een schade voor eigen rekening te nemen. Uw verzekeraar of tussenpersoon kan voor u uitrekenen wat het verlies aan bonus u voor de eerstkomende jaren zou kosten.

Huur vervangende auto

Stel dat uw auto na een aanrijding wordt gerepareerd. In de tussentijd heeft u wellicht een auto nodig om naar uw werk te gaan, boodschappen te doen of vrienden te bezoeken. U heeft recht op een vervangende auto tijdens het schadeherstel. Sommige garages stellen gratis een auto beschikbaar. Moet u betalen voor vervangend vervoer, dan claimt u deze extra kosten bij de aansprakelijke tegenpartij.

Beperkingen

Meestal worden niet alle kosten van een huurauto vergoed. Met uw eigen auto heeft u immers ook de kosten van brandstof, bandenslijtage, onderhoudsbeurten, olieverbruik enzovoorts. In de regel trekt de verzekeraar daarom 25% van de huurkosten af. Als u kunt aantonen dat u minder kosten heeft uitgespaard, kunt u proberen dit percentage te laten verlagen.

Duur van de huurperiode

Het is van belang de huurperiode van een auto zo kort mogelijk te houden. U krijgt de kosten van een huurauto alleen vergoed voor de minimale tijd die nodig is voor herstel. Als u bijvoorbeeld nog geen geld hebt om de reparatie te betalen, betekent dit niet dat u langer een auto kan huren.

Is uw auto total loss? Dan wordt in de regel maximaal 10 tot 14 dagen autohuur vergoed. Het wordt redelijk en mogelijk geacht om binnen deze periode een vergelijkbare auto te kopen. Voor de vervanging van een splinternieuwe auto of een oldtimer is wellicht meer tijd nodig.

Als u verwacht langer dan 14 dagen een huurauto nodig te hebben, overleg dan met uw belangenbehartiger of de verzekeraar van de veroorzaker. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De verzekeraar houdt rekening met bijzondere omstandigheden. Stelt dat uw auto total loss wordt gereden vlak voordat u ermee op vakantie zou gaan. In dat geval krijgt u ook tijdens de vakantieperiode een huurauto vergoed.

Tips

  • Soms dekt uw eigen autoverzekering ook huurautokosten. Kijk in uw polisvoorwaarden.
  • Auto beschadigd vlak voor of tijdens de vakantie? In sommige gevallen geeft de ANWB of uw reisverzekering u een vervangend vervoermiddel.
  • Huur een auto die ongeveer gelijkwaardig is aan uw eigen auto. De extra kosten voor een groter of luxer model worden niet vergoed.

Voertuig total loss

Een auto kan om twee redenen total loss worden verklaard.

  1. Technisch is het niet mogelijk de auto te herstellen. Dit is vaak het geval na brand- of waterschade, of bij heel oude auto’s.
  2. Reparatie is mogelijk, maar kost meer dan vervanging door een gelijkwaardige andere auto.

Hoogte vergoeding bij total loss

Een expert schat de vervangingswaarde van uw huidige auto in. De vervangingswaarde (of dagwaarde) is de prijs op de ‘vrije markt’ van een gelijkwaardige auto. Daarnaast wordt de restwaarde van uw huidige auto bepaald, de waarde van de auto na de aanrijding. Het verschil tussen de vervangingswaarde en de restwaarde is de ‘total loss-waarde’. Dit bedrag wordt door een aansprakelijke verzekeraar uitgekeerd.

Wat gebeurt er met de auto?

Uw auto is total loss verklaard. Wat mag u verder met de auto doen? Dat hangt af van uw verzekering. Bij een casco-verzekering moet u in de regel de auto overdragen aan de verzekeraar.

Bent u WA-verzekerd, dan is de keuze in principe aan u. De auto wordt niet verkocht zonder uw toestemming. U mag de auto aan een kennis verkopen, maar ook zelf houden. Wellicht zijn er mogelijkheden om de auto goedkoper te herstellen, bijvoorbeeld gedeeltelijk, of met gebruikte onderdelen.

Waardevermindering voertuig

Een auto met schade brengt minder op bij verkoop of inruil, ook al is de schade goed hersteld. De waardevermindering hangt samen met het soort schade en de omvang. Ook de leeftijd en kilometerstand van de auto tellen mee.

In de regel kan er waardevermindering optreden bij een auto tot drie à vier jaar oud. Een cascoverzekering (all risk) vergoedt deze schadepost niet, maar u kunt hem wel claimen bij een tegenpartij.

Neem contact op met de expert die ook de schade heeft begroot. Hij kan de mogelijkheden van een waardevermindering bekijken.

 

Taxatie voertuig door expert?

Een expert hoeft alleen de autoschade te taxeren als die wordt vergoed door uw verzekering of door een tegenpartij. Betaalt u de schade zelf, dan is taxatie door een expert niet nodig.

Bij een niet al te hoge autoschade vindt de tegenpartij een begroting (‘pro-forma nota’) van een garagebedrijf in de regel voldoende. Waar die grens precies ligt, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de hoogte van de reparatiekosten, de leeftijd en geschatte waarde van uw auto. Ook per verzekeraar verschilt de grens. Wij adviseren u om te overleggen met uw belangenbehartiger of verzekeraar.

Let op: het schatten van de schade door een expert kost in de regel geld. Vraag daarom aan de verzekeringsmaatschappij (uw eigen rechtsbijstandverzekeraar, cascoverzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij) of een expertise nodig is.

Hoe vindt u een expert?

Als u de bestuurder van een motorrijtuig schuldig acht aan de aanrijding, neem dan contact op met zijn of haar verzekeraar. Doe dit bij voorkeur per telefoon. De verzekeraar zal meestal meteen een expertisebureau inschakelen. Binnen een paar dagen komt de expert de schade taxeren. Dat betekent overigens niet dat de verzekeraar van de tegenpartij ook erkent dat men uw schade moet betalen! Die discussie volgt pas later.

Is de tegenpartij geen eigenaar van een motorrijtuig of bleef deze onbekend, dan is er geen verzekering die een expert inschakelt. Toch kan het in sommige gevallen ook handig zijn om een schatting van uw schade te hebben. Wellicht is er toch een mogelijkheid om de schade te verhalen. Dit geldt ook wanneer u de auto niet wilt laten herstellen.

Win eerst juridisch advies in, of het wel zin heeft in uw situatie (voordat de kosten oplopen). Een expert kunt u vinden op internet of in de telefoongids (onder taxateurs en expertisebureaus).

Wat kost een taxatie?

Als de verzekeraar van de tegenpartij een expert inschakelt, kost het u niets. Als u zelf een expert inschakelt, hangt het van de omvang van de expertise af hoeveel het kost. Vraag het de expert vooraf.

Niet eens met expert?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de schade-expert. U vindt bijvoorbeeld de dagwaarde van uw auto bij total loss te laag. Zoek dan op het internet naar de prijs van ‘uw’ auto. Overleg hierna met de expert en maak uw argumenten duidelijk.

Als u het samen niet eens wordt, kunt u een ‘contra-expertise’ laten opmaken. De kosten moet u zelf voorschieten. Eventueel worden ze betaald door uw rechtsbijstandverzekering. Als de tweede expert het met u eens is, kunnen de kosten op de tegenpartij worden verhaald. 

Tips

Laat een contra-expertise zo snel mogelijk uitvoeren. In ieder geval moet het bewijs (de auto) nog aanwezig zijn.

Kijk in uw polisvoorwaarden vóórdat u een contra-expertise laat opmaken. Wellicht vergoedt uw rechtsbijstandverzekering de kosten.

Bel eerst met de verzekeraar die de schade moet vergoeden. Als u het samen eens kunt worden welke expert deze tweede expertise uitvoert, scheelt dat later een heleboel onderhandelen.

 

Voertuig wel of niet repareren?

Stel, uw auto is beschadigd bij een aanrijding. Hij rijdt nog prima maar er zit een behoorlijke deuk in. Ook al ontvangt u een schadevergoeding, u bent niet verplicht de auto te laten repareren of hem te verkopen aan de hoogste bieder. De auto blijft van u en ú bepaalt wat u er mee wilt doen.