Project Digitaal Gezamenlijk Behandelplan

Een Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (DGB) kan bijdragen aan een vlotte afwikkeling van letselschades.

Doel van een DGB is dat alle betrokken partijen, slachtoffer en diens belangenbehartiger en de betrokken verzekeraar, te allen tijde en tegelijkertijd op de hoogte zijn van de stand van zaken in het dossier.

De voordelen zijn overduidelijk. Naast vergroting van de efficiency draagt het werken met een DGB bij aan transparantie in de schaderegeling, verkorting van doorlooptijden en meer zekerheid voor mensen met letselschade.

Drie richtingen

Na een expertmeeting in 2011 is in 2012 een Werkgroep DGB in 2012 van start gegaan met het uitwerken van ideeën voor een DGB. Dit traject verliep minder spoedig dan verwacht. Uiteindelijk is een drietal richtingen uitgewerkt.

Het eindrapport van de werkgroep DGB is eind 2012 besproken in de stuurgroep Digitaal Behandelplan en in het bestuur van het PIV. De conclusie was dat er (op dat moment) onvoldoende draagvlak was voor een marktbrede oplossing. De verdere ontwikkeling van het DGB werd aan de marktwerking overgelaten.

Ondanks dat er geen marktbrede oplossing is bereikt, beschouwt de werkgroep DGB de uitkomst van hun overleg toch als waardevol. Begrippen zijn helderder geworden, het probleem is goed in kaart gebracht en leveranciers konden elkaar spontaan ontmoeten voor verdere gedachtewisseling.

Doorstart

De Letselschade Raad is voornemens om het project in 2017 nieuw leven in te blazen. De Letselschade Raad wil verkennen wat nodig is voor de invoering van het DGB en wat dit belemmert. De slotsom kan zijn dat het draagvlak ontbreekt. De verkenning kan ook zicht bieden op diverse vraagstukken (technisch, organisatorisch, financieel, privacy, transparantie) die door elkaar spelen en de voortgang belemmeren. Deze vraagstukken kunnen wellicht afzonderlijk van elkaar worden opgepakt.

Aanleiding voor het project

Een van de speerpunten van de Gedragscode Behandeling Letselschade 2006 was een digitaal gezamenlijk behandelplan (DGB).

De letselketen moet beter presteren door stroomlijning van de informatie-uitwisseling. De letselschadepraktijk zou een grote stap voorwaarts zetten als zaken gestandaardiseerd zouden worden en de standaarden vervolgens worden geïmplementeerd.

Het Personenschade Instituut Verzekeraars was vanuit deze visie de opdrachtgever voor het opstellen van een standaard ten behoeve van de letselschadeketen. SIVI, het Standaardisatie Instituut voor de Verzekeringsbranche, leverde in augustus 2011 de eerste versie van de standaard op.

Vervolgens is een expertmeeting gehouden over de geautomatiseerde uitwisseling van berichten en meer specifiek het gebruik van het digitale behandelplan. Doel was ook na te gaan of er voldoende draagvlak bestond voor het digitaal behandelplan. In eerste instantie werd gedacht aan een digitaal behandelplan dat via internet toegankelijk is.

Samenstelling Werkgroep DGB

 • Jelle Smits, Waarborgfonds (voorzitter)
 • Gerhard Gerritsen, SIVI (notulist)
 • Mark van Dijk, Korevaar Van Dijk- Klik & Regel
 • Ivanka Dijkstra, DLR
 • Jan Komen, ABZ
 • Coen de Koning, Slot Letselschade –LSA
 • Maarten van der Linden, Axell Claims
 • Hans Noordsij, Letselbureau Zuid
 • Francie Peters, toen CED Mens
 • Toine Raasveld, Raasveld Expertise
 • René Volwerk, Ad-IIM – Klik & Regel