De Financiële Paragraaf, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade, in gebruik genomen.

Over de totstandkoming van de Financiële Paragraaf bij de Handreiking Zorgschade informeer ik u namens De Letselschade Raad en de projectgroep Financiële Paragraaf.

De Financiële Paragraaf is een feit

Dit document, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade, is opgesteld door de projectgroep Financiële Paragraaf, bestaande uit Linda Renders, Erwin Audenaerde, Marco Speelmans, Hieron van der Hoeven, Ingrid van der Zwet en Erik-Jan Bakker. De 3 laatst genoemde leden zijn tevens lid van de Werkgroep Normering. De projectgroep is in de zomer van 2017 gestart met de eerste brainstormsessies. Hieruit is het eerste concept voortgevloeid dat in februari 2020 aan de Werkgroep Normering werd voorgelegd. Daar is het concept tot en met juni 2021 iedere vergadering doorgenomen. Het betrof hier telkens een aangepast concept naar aanleiding van in- en externe feedback, e.e.a. conform de werkmethodiek van de Werkgroep Normering.

Het proces dat heeft geleid tot het thans voorliggende document is in vogelvlucht:

  • Over 2020 is het eerste concept zodanig aangepast dat er eind december 2020 een concept lag dat zich leende voor externe consultatie.
  • In februari 2021 is de ingekomen externe feedback op het concept besproken. Deze feedback was afkomstig van diverse beroepsorganisaties van belangenbehartigers (advocaat en niet-advocaat), herstelgerichte dienstverleners, letselschade-experts optredend voor slachtoffers en WA verzekeraars, vanuit de wetenschap etc.
  • Wat opviel bij de externe input, was dat bijna 90 % van de feedback opmerkingen betrof die (grotendeels) in verband staan met de Handreiking Zorgschade (waaronder de functie ‘Toezicht’ en de waardering in uren van Toezicht), of opmerkingen die zelfs feitelijk buiten die scope vallen, zoals de discussie het wel/niet gebruiken van private en publieke regelingen. In die 90% zitten goede aanbevelingen die door de Werkgroep Zorgschade in het separate traject van de uitwerking van de herziene versie Handreiking Zorgschade 2.0 zullen worden meegenomen.
  • Alle feedback werd wederom verwerkt door de projectgroep Financiële Paragraaf en besproken in de vergadering van de Werkgroep Normering in april 2021, e.e.a. nog steeds conform de werkmethodiek.
  • In de vergadering van juni 2021 tenslotte is besloten het dan voorliggende concept voor te leggen aan het Platformoverleg.
  • Dit is uiteindelijk in de vergadering van december 2021 geschied, waarna het bestuur van DLR in februari 2022 heeft ingestemd met het naar buiten brengen en in gebruik nemen van de Financiële Paragraaf, met dien verstande dat over 2 jaar, dat wil zeggen uiterlijk in april 2024 een evaluatie zal plaatsvinden.

Wij hopen dat de Financiële Paragraaf u helpt bij de behandeling van de zorgschade zaken.

Uw ervaringen vernemen wij graag. Alle input verzamelen wij voor de evaluatie in 2024.