Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken

De Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken signaleert kwalijke praktijken bij letselschadezaken.

Regelmatig krijgt De Letselschade Raad meldingen van mogelijk onprofessioneel, ongewenst of kwalijk handelen.  De Projectgroep IAKP bespreekt en onderzoekt dergelijke signalen.

Voorbeelden van kwalijke praktijken:

 • onnodige no-cure-no-pay-contracten
 • excessieve no-cure-no-pay-contracten
 • wurgcontracten
 • handel in dossiers
 • dubbel declareren
 • beunhazerij [activiteiten letselschadebehandelaar werkzaam zonder relevante kennis, ervaring noch opleiding en zonder (ambitie tot) aansluiting bij koepelorganisatie]

De Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken bespreekt signalen op het gebied van mogelijke kwalijke praktijken in de letselschadepraktijk.

In geval van onprofessioneel, ongewenst of kwalijk handelen van ingeschreven organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade, zijn diverse acties denkbaar. Leden van de werkgroep en/of medewerkers van De Letselschade Raad kunnen een ingeschreven organisatie erop aanspreken als de houding of werkwijze van een dienstverlener niet adequaat is.

Als het gaat om handelen van een organisatie die niet staat ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade, kan De Letselschade Raad het gesprek met deze organisatie aangaan en het signaal bespreken.

Het Meldpunt is een centrale plaats waar zowel professionals als slachtoffers mogelijke kwalijke praktijken in de letselschadepraktijk kunnen melden.

Wanneer er inderdaad sprake lijkt te zijn van een kwalijke praktijk, kan De Letselschade Raad actie ondernemen.

Positieve insteek

Het meldpunt is geen klachteninstantie of belangenforum. De insteek is om aan zowel slachtoffers als professionals de mogelijkheid te bieden om melding te doen van mogelijk kwalijke praktijken. Dit houdt in dat De Raad nooit als belangenbehartiger van slachtoffers optreedt. Deskundige belangenbehartigers zijn te vinden in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

De Raad legt ook geen sancties op. Dit is alleen anders als het gaat om een kwalijke praktijk van een organisatie die staat ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dan zal het signaal onderwerp van gesprek zijn bij de self assesments en bezoekaudits. Uitschrijving uit het Nationaal Keurmerk Letselschade is dan de ultieme sanctie.

Verbetering beleid en imago

De Letselschade Raad zal meldingen betrekken in het maken van beleid ter verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken. Bovendien kunnen kwalijke praktijken vertaald worden in positieve aanbevelingen aan de branche. Door deze als ‘good practices’ uit te dragen, is voor slachtoffers en professionals beter inzichtelijk welke handelwijzen als goed en welke juist als kwalijk worden gezien. Daar waar nodig kan De Letselschade Raad de dialoog aangaan met de betrokken organisatie.

Het meldpunt kan op die manier concreet bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening in en het versterken van het imago van de letselschadebranche. Naar aanleiding van signalen en bevindingen is het mogelijk verder beleid te ontwikkelen.

Na afloop van ieder kalenderjaar, inventariseert De Letselschade Raad de meldingen over kwalijke praktijken die aan het Meldpunt zijn voorgelegd. De cijfers en algemene gegevens zullen worden opgenomen in het Jaarverslag van De Letselschade Raad. Indien de cijfers dan wel bevindingen daartoe aanleiding geven, kan bijvoorbeeld een persbericht worden uitgebracht of een nieuwsbericht op de website geplaatst worden. In ieder geval wordt inzicht verstrekt in:

 • Totaal aantal meldingen van een mogelijk kwalijke praktijk
 • Type meldingen
 • Gebruikte onderzoeksmethoden
 • Aantal geconstateerde kwalijke praktijken
 • Ondernomen actie na constateren kwalijke praktijk
 • Conclusies en aanbevelingen aan de branche

Meldingen kunt u sturen naar het volgende e-mail adres: contact@deletselschaderaad.nl

Samenstelling Projectgroep IAKP

 • mr. Marly de Blaeij (Verbond van Verzekeraars)
 • Secretaris DLR, voorzitter
 • mr. Han Raasveld (Nivre)
 • mr. Laurens Stiekema  (LSA-advocaat)

Voorbeelden van kwalijke praktijken

Kwalijke praktijken vormen niet alleen een probleem voor mensen met letselschade. Ook voor professionals in de letselschadebranche zijn kwalijke praktijken schadelijk. Kwalijke praktijken kunnen de branche een slechte naam bezorgen en het vertrouwen deskundige professionals ondermijnen.

Voorbeelden van kwalijke praktijken:

 • onnodige no-cure-no-pay-contracten
 • excessieve no-cure-no-pay-contracten
 • wurgcontracten
 • handel in dossiers
 • dubbel declareren
 • beunhazerij [activiteiten letselschadebehandelaar werkzaam zonder relevante kennis, ervaring noch opleiding en zonder (ambitie tot) aansluiting bij koepelorganisatie]